Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 06/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 06/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 06/02/2019

1 Hungh Douh 17:1; 18:42-45
Daux Gaux Nyei Wuoqc Ginc

“E^li^yaa se yietc dauh baamh mienh, caux mbuo fih hnangv nyei. Ninh longc hnyouv njiec qaqv daux gaux tov Tin-Hungh maiv dungx bun lungh duih mbiungc. Lungh ziouc maiv duih mbiungc buo hnyangx-bienx. E^li^yaa aengx daux gaux, lungh ziouc duih mbiungc. Ndau yaac cuotv gaeng-zuangx aqv.” (Yaagorpc 5:17-18).

Waac naaic bun meih hnamv: Douc waac mienh E^li^yaa yiem zuqc haaix gitv lungh ndiev? Kaux bangc haaix dauh ninh zungv souv wuonv zien leiz caux hingh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax buangv nzengc kouv nyei jauv dongh caux wuov deix ga’nyiec zienh nyei mienh? Douc waac mienh E^li^yaa caux mbuo maaih haaix nyungc fih hnangv? Meih longc haaix nyungc wuoqc ginc camv jiex dongh meih yiem lingh wuonh mborqv jaax nyei dorngx?

Douc waac mienh E^li^yaa duqv Ziouv nyei en jiex yiem daux gaux nyei jauv. Ninh zoux douc waac mienh yiem I^saa^laa^en mienh mbu’ndongx, se yietc buonc yiem I^saa^laa^en mienh nyei baqv bung. I^saa^laa^en mienh nyei douh zong maaih camv-dauh hungh maiv benx, yiem naaic maaih Aa^hapc hungh caux Ye^se^mben, yietc dauh zangc zienh nyei orqv jiex nyei hungh maac. Liuz E^li^yaa duqv zoux Tin-hungh nyei douc waac mienh yiem naaic gitv lungh ndiev. Ye^se^mben hungh maac gengh doqc haic, haaix norm dorngx maaih buoqc zaangc biauv ninh mborqv baaic waaic nzengc, ziex dauh Tin-Hungh nyei douc waac mienh yaac zuqc ninh daix, liuz wienc ninh nyei zaangc mienh fu-sux ninh liepc daaih nyei zienh yiem Saa^maa^lie zingh wuov (1 Hungh Douh 16:31-33; 18:13-19). Yiem naaic deix sic, ei mbuo mangc nor buatc mbuo hnangv “Kuaaiv ndiangx-normh nor ndoqc”, mv baac douc waac mienh E^li^yaa ninh maiv hnangv naaic, ninh zungv ziepc zuoqv caux Tin-Hungh se Nernh Jiex nyei Ziouv, souv wuonv doix-dekc caux yietc zungv orqv haic nyei lingc. Ninh nyei wuoqc ginc caux hingh nyei jauv yiem naaiv se ninh kaux bangc daux gaux nyei jauv tengx ninh maaih qaqv hnangv Gong-zoh Baulo gorngv yiem E^fe^so 6:18a. dongh ninh daux gaux tov Tin-Hungh maiv bun lungh duih mbiungc Tin-Hungh ziouc dau ninh nyei dau gaux waac zoux bun lungh haanz buo hnyangx bienx (1 Hungh Douh 17:1). Taux ninh daux gaux tov Tin-Hungh bun lungh aengx duih mbiungc Tin-Hungh ziouc dau ninh nyei daux gaux waac bun lungh aengx duih mbiungc njiec (1 Hungh Douh 18:42-45).

Douc waac mienh E^li^yaa yaac maaih hnamv nyei jauv hnangv mbuo nor, ninh yaac haih mau nyei, maaih nzunc baav ninh hnyouv naamx tov Tin-Hungh bun ninh daic (1 Hungh Douh 19:4). Mv baac yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax caux Aa^hapc hungh, hungh maac Ye^se^mben, caux 450 dauh Mbaa^an zienh nyei douc waac mienh, douc waac mienh E^li^yaa bungx laangc nyei yiem Tin-Hungh nyei domh qaqv, ninh haih longc Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc, longc jienv yiem naaiv se wuoqc ginc daux gaux caux tov nyei jauv, hnangv naaic ninh ziouc duqv Tin-Hungh bun ninh hingh jiex win-wangv corc souv wuonv. Ih zanc mbuo, yaac fih hnangv nyei zuqc camv nyungc jauv aqc nyei. Hoqc ei E^li^yaa nyei nyutc zeiv, naanv wuonv wuoqc ginc caux bungx laangc nyei naaiv deix wuoqc ginc se “Kaux Ziouv Singx Lingh weic nyungc-nyungc jauv daux gaux tov Tin-Hungh,” aengx zorpc jienv Ziouv njaux nyei wuoqc ginc yiem E^fe^so 6:14-20, wuov zanc mbuo ziouc zipv duqv Ziouv nyei domh qaqv weic hingh jiex nyungc-nyungc zuqc buangh nyei caux souv wuonv yiem Tin-Hungh laengz nyei waac.

Meih niv ih zanc meih corc longc faic longc jienv Tin-Hungh nyei wuoqc ginc yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax hnangv haaix nor?

O Ziouv aac, laengz zingh Ziouv taux douc waac mienh E^li^yaa daux gaux nyei jauv. Tov Ziouv bun yie haih jienv E^li^yaa nyei nyutc zeiv zoux liuz hnyouv fu-sux meih, caux tengx yie hiuv naanv wuov Ziouv bun nyei wuoqc ginc se daux gaux nyei jauv, weic bun yie haih borngx duqv hingh win-wangv yiem lingh wuonh nyei jaax.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 37 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top