Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 05/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 05/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 05/02/2019

Hipv^lu 4:12
Singx Lingh Nyei Nzuqc Ndaauv

“Tin-Hungh nyei waac se nangh nyei, maaih qaqv nyei, gauh laic jiex yietc zungv i maengx laic nyei nzuqc ndaauv. Haih nzopv bieqc taux hnyouv caux lingh wuonh gapv nyei dorngx, mbungv-fim caux mbungv-daaux gapv nyei dorngx. Zungv haih siemv duqv mienh hnyouv nyunc zoux nyei caux hnyouv hnamv cuotv nyei sic.” (Hipv^lu 4:12)

Waac naaic bun meih hnamv: Fiev Hipv^lu sou nyei mienh zorqv Tin-Hungh nyei waac beiv haaix nyungc? Tin-Hungh nyei waac se Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv hnangv haaix nor zoux gong yiem mbuo nyei maengc? Mbuoqc Tin-Hungh nyei waac gunv nyei mienh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax ninh duqv haaix nyungc?

Yietc nyungc wuoqc ginc yiem Tin-hungh nyei naamh nyouz longc yiem lingh wuonh mborqv jaax duqv Gong-zoh Baulo gorngv yiem E^fe^so 6:17 se Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv, se Tin-Hungh nyei waac. Naaiv nyungc wuoqc ginc se yietc zei longc goux mbuo yietc zei doix-dekc win-wangv duqv Baulo beiv hnangv i maengx laic nyei nzuqc ndaauv. Ei jienv 12 yiemc, Tin-Hungh nyei waac se maaih naaiv deix yietc zungv:

Da’yietv, ziangh jienv nyei waac caux za’gengh zien nyei waac: Gong-zoh Baulo gorngv yiem 2 Ko^lin^to 3:6b: “Weic Fiev daaih nyei leiz-latc bun mienh zuqc daic. Singx Lingh bun mienh maaih ziangh maengc.” Ging-sou maiv zeix gouv, aqv fai yietc buonv sou buangv nzengc porv mengh waac hnangv lungh nyei sou nor, mv baac naaiv se Tin-Hungh nyei waac ceix bun baamh mienh weic bun zuiz mienh lorz duqv buatc yietc liuz nyei maengc bun lingh wuonh. Tin-Hungh se dongh ziangh jienv wuov dauh hnangv naaic Ninh nyei waac haaix zanc yaac naangh nyei caux maaih qaqv. Giduc mienh ziangh seix ei jienv Ziouv nyei waac zoux ziouc za’gengh buatc Ziouv nyei waac zien nyei yiem ninh mbuo nyei maengc.

Da’nyeic, Tin-Hungh nyei waac laic hnangv i maengx nyei nzuqc ndaauv, nzopv bieqc taux hnyouv caux lingh wuonh gapv nyei dorngx, mbungv-fim caux mbungv-daaux gapv nyei dorngx: Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv longc yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax, mv baac naaiv nyungc wuoqc ginc maiv zeiz mietc mienv nyei hungh, weic zuqc naaiv maiv zeiz mbuo nyei buonc ndam dorng. Taux setv mueiz hnoi Ziouv ndoh caux wuonx jienv mienv nyei hungh yiem yietc liuz maiv haih daic nyei douz (Laauc Yaangh 20 zaang). Ziouv nyei baeng duqv Ziouv bun ninh nyei nzuqc ndaauv weic beu jienv caux zoux bun mienv nyei hungh leih go. Cuotv liuz naaic, Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv aengx maaih yietc nyungc gauh lieuc jiex se haih siemv duqv mienh hnyouv nyunc zoux nyei caux hnyouv hnamv cuotv nyei sic, bun Ziouv nyei waac beu jienv caux dangv yietc zungv hnamv buangh liouh, nzorng mienh nyei hnyouv caux yietc zungv baamh mienh nyei hnyouv nyei sic (Gaa^laa^tie 5:19-21a), caux mbuox mbuo hiuv yietc zungv ndo haic nyei zuiz… Se gorngv hnyouv duqv Ziouv nyei waac beu jienv caux duqv Ziouv nyei waac goiv yienc liuz mbuo ziouc maaih dunh yunh nyei maengc weic bun Ziouv caux bun Ninh a’hneiv mbuo.

Ziepc nzangc jaax nyei baeng duqv hingh yiem lingh wuonh nyei mborqv jaax se maiv zeiz mietc duqv mbuo nyei win-wangv mv baac se goux jienv mbuo nyei hnyouv maiv bun buangh zuqc seix hnyouv nyei sic caux win-wangv zoux hoic mbuo weic Ziouv nyei qaqv duqv hingh. Mouz dauh Ziouv nyei naamh nyouz yiem ih zanc corc maaih jienv Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv se Ging-sou yiem meih mbuo nyei buoz. Tov Ziouv bun maiv zeiz daaih caux ging-sou hnangv daaih caux baamh gen nyei sou nor, mv baac oix zuqc ziangh ei ging-sou yietc hnoi yietc norm ziangh hoc, weic bun Ziouv nyei waac naangh caux zien nyei yiem mbuo nyei maengc weic beu goux jienv mbuo maiv zuqc mienv nyei hungh hnangv sienh gouv nor minh mingh daaih daaih lorz mbuo gaatc. Tov bun Ziouv nyei waac laic hnangv I maengx nyei nzuqc ndaauv goiv yienc mbuo nyei hnyouv liuz mingh. Maiv gunv hnangv naaic, Siangx Lingh nyei nzuqc ndaauv kungx maaih qaqv tengx dongh za’gengh ziepc zuoqv hnyouv muangx Ziouv nyei waac yaac ei jienv zoux wuov deix. Yietc laanh mienh duqv Ziouv yiem ninh nyei maengc caux zoux ei jienv Ziouv nyei waac nor se yiem ninh nyei maengc kaux bangc Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv bun ninh duqv hinh.

Meih hnangv haaix nor longc Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv mborqv jaax yiem lingh wuonh? Meih hingh nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv tengx yie haaix zanc yaac ging jienv hnyouv zorng mbenc Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv se Ziouv nyei waac weic bun yie goux jienv yie nyei maengc maiv zuqc saadaan nduov zuqc. Tov Ziouv nyei waac zaah yie nyei hnyouv caux bun yie zanc-zanc mbuoqc meih weic bun yie ziangh seix haih hingh jiex win-wangv kaux bangc Ziouv nyei qaqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 36 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top