Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 04/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 04/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 04/02/2019

1 Saa^mu^en 17:31-51
Za’eix Bun Mbuo Duqv Hingh

“Ndaawitv yaac gorngv mbuox wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh, “Meih nanv nzuqc ndaauv, nanv cang caux biu nyei cang daaih caux yie mborqv jaax, mv baac yie dengv Nernh Jiex nyei Ziouv nyei mbuox daaih, se I^saa^laa^en jun-baeng nyei Tin-Hungh, dongh meih ndouv wuov dauh.” (1 Saa^mu^en 17:45)

Waac naaic bun meih hnamv: Ei meih buatc nor, yiem naaiv douc Ging-sou gorngv nyei mborqv jaax hnangv haaix nor? Mienh lunx Ndaawitv dengv haaix dauh nyei mbuox daaih caux youc hlo youc hlaang nyei mienh mbuox heuc Go^li^atc mborqv jaax? Kuv za’eix bun mbuo hingh jiex nyungc-nyungc aqc nyei jauv yiem seix zangc se haaix nyungc?

Ndaawitv caux Go^li^atc mborqv jaax nyei jauv ei mbuo mangc nor se Ndaawitv maiv haih hingh Go^li^atc, weic zuqc Ndaawitv gengh faix camv haic. Weic zuqc maaih bung se henv haic nyei baeng caux duqv hoqc nzengc za’eix mborqv jaax nyei jauv, aengx caux naaic dauh henv haic nyei baeng zuqv jienv dongh siqv nyei mborqv jaax lui caux ninh nyei wuoqc ginc hniev jiex nyei buonc (1 Saa^mu^en 17:4-7), liuz yiem wuov bung se yietc dauh mangc ba’gi yungh nyei mienh lunx mienh zuqv lui ndie caux ninh nyei wuoqc ginc yietc diuh biaav-mbiaac caux fengx la’bieiv nyei ndopv-hlaang hnangv. Ei mbuo mangc nor aqv, naaiv I dauh mborqv jaax nyei jauv se Go^li^atc hingh. Mv baac za’gengh zien nor se maiv zeiz ninh hingh. Weic haaix diuc? Weic zuqc Tin-Hungh nyei domh qaqv caux wuov dauh Ndaawitv mangc ba’gi yungh nyei mienh yiem.

Ging-sou bun mbuo hiuv duqv Ndaawitv maiv dengv Saulo hungh nyei mbuo fai wuov guanh baeng nyei mbuox cuotv mingh mborqv jaax, mv baac ninh kaux Tin-Hungh nyei mbuox se dongh Nernh Jiex nyei Ziouv nyei mbuox. Wuov dauh henv haic nyei baeng Go^li^atc maiv zeiz caux wuov mienh lunx mienh Ndaawitv mborqv jaax mv baac se caux Nernh Jiex nyei Ziouv, caux gunv nzengc lungh ndiev nyungc-nyungc ga’naaiv wuov dauh mborqv jaax. Maiv maaih haaix dauh mborqv duqv hingh Ninh. Weic hnangv naaic wuov dauh henv haic nyei baeng hnamv daaih gengh henv jiex mv baac nduqc buon ziangh hoc hnangv zuqc daic weic nduqc norm la’ieiv yiem wuov dauh mienh lunx mienh Ndaawitv nyei buoz ndiev. Tin-Hungh se bun mbuo duqv hingh nyei Ziouv.

Naaiv diuh gouv mun taux hnyouv caux orn duqv mienh nyei hnyouv henv jiex daaih, kaux Tin-Hungh nyei domh qaqv tengx mbuo hingh jiex zuqc buangh nyei kouv, weic bun mbuo jiex duqv mingh dongh aqc jiex nyei dorngx yiem mbuo nyei maengc. Ndaawitv hungh nyei maengc duqv hingh jiex naaic deix kouv naanc, ninh ziangh nyei maengc gengh maaih lamh longc haic caux ziangh bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc.

Yiem mbuo buangh nyei nyungc-nyungc jauv, qiemx zuqc zieqv duqv gorngv dongh haaix nyungc hoic mbuo kouv jiex zoux bun mbuo maiv maaih qaqv yiem mbuo buangh zuqc nyei jauv, naaic nyungc nyei sienx se maiv maaih lamh longc. Weic zuqc maiv sienx caux bungx hnyouv Ziouv haih nhoux ninh mbuo, hnangv wuov Saulo hungh caux wuov guanh baeng maiv gamv mingh caux wuov Go^li^atc mborqv jaax. Ninh mbuo la’kuv longc sienx fim kaux Nernh Jiex nyei Ziouv nyei domh qaqv tengx ninh mbuo. Daaux nzuonx, wuov mienh lunx mienh Ndaawitv weic sienx Tin-Hungh tengx ninh, ninh ziouc dengv Ziouv nyei mbuox hungh hec nyei mborqv hingh Go^li^atc se kungx longc yietc norm la’bieiv hnangv.

Forv-zeih bun mbuo duqv hingh nyungc-nyungc aqc nyei jauv yiem maengc, maiv gunv zuqc buangh nyei kouv ndongc haaix, mv baac mbuo oix zuqc sienx zeiz dongh haih tengx duqv mbuo wuov dauh. Mbuo sienx nyei wuov dauh ninh oix zuqc maaih lingc haih tengx duqv mbuo nyei. Se kungx nduqc dauh Tin-Hungh, dongh zeix lungh zeix ndau zeix nyungc-nyungc ga’naaiv caux bun mienh ziangh jienv wuov dauh cingx daaih hnangv maaih naaiv nyungc domh qaqv.

Yiem mbuo nyei maengc, mbuo oix zuqc buangh naaiv deix yietc zungv aqc nyei jauv: Nyanh zinh, qiemx zaeqv, maiv maaih gaux longc, zuqc baengc hoic, zuqc cie zong, yienx in diuv, zoux nyanc kouv, zuqc ndotv naanc, caux hmuangv doic nyei jauv maiv horpc… Oix zuqc jangx jienv mbuo maaih dauh Ziouv Ninh haaix zanc yaac mbenc ziangx tengx mbuo hingh jiex nyungc-nyungc aqc nyei jauv yiem mbuo nyei maengc. Se gorngv meih bungx hnyouv Ziouv, meih ziouc hingh jiex naaic deix nyungc-nyungc, jiex duqv mingh nyungc-nyungc kouv naanc ziouc aengx tim siang-qaqv bun mbuo nyei maengc. Meih za’gengh mbenc ziangx hnyouv caux nqa’haav hingv nyei sic yiem Ziouv nyei buoz nyei fai?

O Ziouv aac, yie tov fungx yie nyei maengc yiem Ziouv nyei buoz, tov Ziouv tengx yie zanc-zanc hingh jiex nyungc-nyungc zuqc buangh nyei jauv. Tov Ziouv njaux yie bun yie ziangh nyei maengc maaih lamh longc caux bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 35 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top