Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 03/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 03/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 03/02/2019

E^fe^so 6:14-18
Lingh Wuonh nyei Wuoqc Ginc

“Oix zuqc kaux Singx Lingh zanc-zanc weic nyungc-nyungc jauv daux gaux tov Tin-Hungh. Weic naaiv oix zuqc ging jienv hnyouv daux gaux, maiv dungx guangc. Oix zuqc maiv dingh liouh nyei weic Tin-Hungh nyei zuangx mienh daux gaux.” (E^fe^so 6:18)

Waac naaic bun meih hnamv: Giduc mienh oix zuqc jiex gorn mingh taux setv mueiz lingh wuonh nyei mborqv jaax ei haaix nyungc za’eix? Tov meih gorngv yietc nyeic caux porv mengh lingh wuonh nyei wuoqc ginc? Haaix nyungc wuoqc ginc nyanc nzengc wuov weix wuoqc ginc? Meih longc naaiv deix Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc hnangv haaix nor?

Ngaengc jienv dongh henv haic caux guai haic nyei mienv, Tin-Hungh nyei wuoqc ginc se gengh longc jienv haic bun mbuo laanh laanh mienh.

Gong-zoh Baulo mbuox mbuo Giduc mienh oix zuqc jangx jienv gorngv, yiem jiex gorn mingh taux setv mueiz yiem lingh wuonh nyei mborqv oix zuqc souv wuonv, se souv wuonv yiem Ziouv Yesu nyei gorn-ndoqv. Naaiv yaac hnangv kuinx nyei waac yiem 10 yiemv wuov nor se zorng mbenc hnyouv: “oix zuqc kaux Ziouv Yesu yaac longc ninh nyei domh qaqv benx mienh henv mienh.”

Dongh zorc mbuo nyei dorngx longx liuz, mbuo qiemx zuqc zorng mbenc Tin-Hungh nyei wuoqc ginc:

Longc zien leiz zoux houx-hlaang sai jienv jaaiv. Houx-hlaang se yietc nyungc ga’naaiv longc weic sai zoux baeng mienh nyei jaaiv, se dongh ninh mbuo an nzuqc nyei dorngx weic bun ninh mbuo mingh daaih ngaaic nyei maiv buangh haaix nyungc. Hiuv duqv zien leiz caux ziangh yiem zien leiz ziouc tengx mbuo ngaengc jienv gorngv baeqc nyei hungh.

Longc zoux horpc nyei jauv zoux hlieqv-jaapv. Za’gengh zien nyei lorqc, mbuo oix zuqc zuqv jienv zoux horpc nyei lui, naaiv nyungc lui se kungx Yesu bun daaih hnangv cuotv liuz naaiv nyungc lui maiv maaih haaix nyungc lui haih bun mbuo duqv njoux. Zoux horpc nyei jauv se maiv zeiz kungx zoux horpc hnangv mv baac cuotv liuz aengx oix zuqc maaih tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx longx.

Zunh baengh orn nyei kuv fienx weic zoux heh daapc. Naaiv nyungc heh haih tengx mbuo hungh hec nyei mingh daaih yiem nyungc-nyungc dorngx dongh mbuo muangx Tin-Hungh nyei waac mingh njaux maanc fingx mienh, dorh baengh orn nyei kuv fienx mingh taux yietc zungv zuqc Tin-Hungh nouz nyei mienh.

Longc sienx fim zoux torngv-baaih. Sienx fim nyei torngv-baaih se weic mietc maaih douz nyei forng-cang.

Longc njoux en zoux hlieqv-muoc. Mbuo qiemx zuqc hiuv duqv za’gengh zien mbuo duqv njoux maiv zuqc Tin-Hungh dingc zuiz, se duqv njoux cuotv haih daic nyei zuiz nyei qaqv, se dongh njoux mbuo cuotv zuiz. Mbuo nyei hnyouv qiemx zuqc njoux en nyei hlieqv-muoc njoux cuotv, dongh saadaan longc nyei wuov nyungc waac nduov Haawaa wuov.

Singx Lingh nyei nzuqc ndaauv, se dongh Tin-Hungh nyei waac. Tin-Hungh nyei waac se yietc zei dorh mbuo ngaengc zuiz yietc zei zoux wuoqc ginc mborqv baaiv baamh gen nyei zuiz. Ziouv Yesu ganh longc Ging-sou nyei waac hingh jiex mienv, caux mbuo yaac fih hnangv nyei oix hingh jiec saadaam mbuo oix zuqc longc Tin-Hungh nyei waac. Zuqc jangx jienv, mienv yaac haih longc Ging-sou nyei waac naaic Ziouv Yesu nyei. Hnangv naaic mbuo oix zuqc za’gengh zien longc hnyouv hoqc Tin-Hungh nyei waa, fei-fangv, caux zoux ei Tin-Hungh nyei waac yiem Singx Lingh dorh mbuo nyei qaqv haih longc Ziouv nyei nzuqc ndaauv hnangv Ziouv Yesu longc wuov nor.

Setv mueiz nyei wuoqc ei Baulo gorngv se longx jiex nyei wuoqc ginc: Daux gaux nyei jauv. Za’gengh zien oix zuqc maaih naaiv zanc-zanc longc taux naaiv nyungc wuoqc ginc. Se Oix zuqc “kaux Singx Lingh zanc-zanc weic nyungc-nyungc jauv daux gaux tov Tin-Hungh” weic bun Singx Lingh dorh mbuo haih hiuv duqv Zaangc Diex nyei oix, bun daux gaux nyei jauv benx mbuo nyei jiu-tong caux Ziouv nitv Ziouv ziouc duqv Ziouv ceix fuqv. Oix hnangv naaic, mbuo oix zuqc “maiv dingh liouh nyei daux gaux”; oix zuqc zieqv duqv mbuo qiemx zuqc nyei jauv daaih weic daux gaux tov Ziouv tipv qaqv njoux; oix zuqc daux gaux bun yietc zuangx gong-zoh, weic bun laanh daux gaux weic laanh nyei jauv gauh mingh nitv Ziouv caux laanh orn hnyouv laanh weic bun mbuo lomh nzoih hingh win-wangv hnangv naaic Ziouv nyei mbuox ziouc duqv njang-laangc.

Lingh wuonh nyei mborqv jaax kungx hingh dongh mbuo longc Tin-Hungh bun nyei wuoqc ginc hnangv. Wuov nyungc naaic deix yietc zungv wuoqc ginc meih maaih liuz miaqv fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie souv wuonv yiem meih weic dorh yaac haih longc Ziouv bun nyei wuoqc ginc caux maaih hnyouv zanc-zanc daux gaux caux Ziouv, yiem jiu-tong nyei waac caux Ziouv aengx caux yie nyei gorx-youz.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 34 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top