Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 02/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 02/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 02/02/2019

E^fe^so 6:10-13
Lingh Wuonh nyei Mborqv Jaax

“Weic zuqc mbuo maiv caux baamh mienh mborqv jaax. Se caux yiem ndaamv-lungh zoux hlo nyei, maaih lingc maaih qaqv gunv naaiv hmuangx haic nyei baamh gen wuov deix, caux yietc zungv waaic haic nyei mienv mborqv jaax.” (E^fe^so 6:12)

Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Baulo biux mengh mbuo nyei win-wangv hnangv haaix nor? Mbuo qiemx zuqc hnangv haaix nor zorng mbenc caux hnangv haaix nor cingc daaih ngaengc duqv hingh ninh? Se gorngv mbuo ei ganh niv mborqv hingh nyei fai?

Mbuo Giduc mienh nyei maengc se benx yietc norm mborqv jaax nyei dorngx yiem lingh wuonh mbuo maiv maaih leiz suei, weic kungx duqv hingh cingx daaih zoux bun Ziouv a’hmeiv caux bun hnangv naaic Ziouv nyei mbuox cingx daaih duqv njang-laangc.

Ndangc jiex se mbuo oix zuqc zieqv duqv mbuo nyei win-wangv se dongh haaix dauh. Gong-zoh Baulo njaux gorngv, mbuo maiv zeiz caux maaih orv maaih nziaamv nyei mienh mborqv jaax, ei-leiz se mbuo maiv zeix caux baamh mienh mborqv jaax, maiv gunv baamh mienh maaih camv nzunc zoux hoic jiu-baang, zoux bun Giduc mienh maaih deix maiv lamh jaux dorngx, mv baac ninh mbuo qiemx zuqc korh lienh, mbuo qiemx zuqc daux gaux weic ninh mbuo, weic zuqc “ninh mbuo maiv hiuv ninh mbuo zoux haaix nyungc.” Mbuo nyei zien win-wangv maaih camv norm mbuox heuc, kungx yiem naaiv douc Ging-sou buatc maaih “Yiem ndaamv-lungh zoux hlo nyei, maaih lingc maaih qaqv nyei, gunv naaiv hmuangx haic nyei wuov deix.” Ninh se mienv, dongh gox mienh wuov dauh, se Saadaan dongh ngaengc jienv Giduc wuov dauh caux zoux hoic mbuo Giduc mienh wuov dauh. Ninh maiv gaengh caux yietc liuz maiv zeiz mbuo nyei gorx-youz fai doic, maiv gunv ninh haih zuqv jienv njang-laangc hnangv fin-mienh nyei lui. Zien nor aeqv ninh nyei hnyouv se hieh juv nyei mv baac ninh dorh ba’gi yung nyei m’nqorngv hnangv, ninh se hnangv dauh sienh gouv nor zanc-zanc mingh mingh daaih daaih nyei lorz mienh gaatc. Yiem ninh nyei sin-hlen “corc aengx maaih yietc zungv waaic haic nyei mienv.” Naaiv deix se waaic haic nyei mienh se ninh nyei douc fienx mienv, naaiv deix yietc zungv waaic haaic nyei mienv gengh camv haic se dongh naaiv deix yietc zungv caux jienv Saadaan ngaengc Ziouv Tin-Hungh. Hnangv naaic, mbuo yaac maiv dungx mangc piex ninh mbuo waaic haic nyei mienv, ninh maaih za’eix camv caux ninh mbuo yaac maaih qaqv nyei, ninh mbuo nyei gong se dongh zanc-zanc gunv jienv “naaiv baamh gen hmuangx haic nyei dorngx.”

Bun mbuo haih mborqv duqv hingh mbuo nyei win-wangv se mbuo oix zuqc mbenc ziangx mbuo nyei hnyouv “bungx hnyouv yiem Ziouv Yesu, caux kaux bangc Ninh nyei qaqv.” Mbuo nyei win-wang se za’gengh orqv haic caux henv haic, mv baac mbuo maiv zuqc gamh nziex, weic Ziouv Tin-Hungh se henv haic nyei Tin-Hungh, mbuo nyei Ziouv Tin-Hungh hingh jiex ninh mi’aqv caux yietc liuz hingh jiex. Yiem Ziouv gu’nyuoz, mbuo duqv Ziouv beu goux jienv caux duqv zipv Ziouv bun nyei qaqv daaih weic ngaengc duqv jienv mienv nyei hungh. Saulo nyei yietc zungv henv haic nyei baeng kungx sin zinx souv jienv muangx Go^li^atc zioux nyei waac hnangv, mv baac wuov dauh mienh lunx Ndaawitv longc Ziouv Tin-Hungh bun nyei domh qaqv cuotv mborqv jaax zoux bun ninh maiv haih gorngv waac yietc liuz. Yiem mbuo mbenc ziangx hnyouv nyei jauv corc aengx maaih zorng mbenc gaux nyungc-nyungc. Guai caux henv haic nyei win-wangv ninh oix zoux hoic mbuo yiem feix bun daaih, da’yietv se dongh mbuo buatc hnangv gorngv maiv zuqc gamh nziex nyei dorngx se dongh mbuo bungx hnyouv nyei dorngx yiem naaic deix mbuo gauh maiv naangc ging hnyouv mbungh win-wangv. Hnangv naaic, gong-zoh Baulo njaux mbuo gorngv “Oix zuqc zorqv Tin-Hungh bun nyei yietc zungv mborqv jaax nyei wuoqc ginc zorng jienv. Meih mbuo ziouc haih souv duqv wuonv, ngaengc jienv mienv nyei hungh guv guaix nyei za’eix (11 yiemc). Yietc zungv mborqv jaax nyei wuoqc ginc se maiv zeiz nyungc baav hnangv. Tin-Hungh bun ziangx yietc zungv mborqv jaax nyei wuoqc ginc bun mbuo hingh mienv nyei hungh yiem norm-norm ziangh hoc. Maiv gunv mienv nyei hungh ndongc haaix guai mv baac Tin-Hungh nyei wuoqc ginc zungv buatc nzengc yaac mborqv baaic ninh nyei za’eix.

Tin-Hungh zorng mbenc bun mbuo weic bun mbuo hingh jiex saadaan nyei za’eix. Souv wuonv yiem Tin-Hungh, kaux baangc Ninh nyei qaqv, caux kaux baangc Tin-Hungh bun henv haic nyei wuoqc ginc, mienv nyei hungh ziouc maiv bungx duqv mbuo kingx njiex ndau, maiv gunv maaih deix ziangh hoc ninh zoux bun mbuo souv dingh jienv wuov; mv baac taux setv mueiz, mbuo souv wuonv mbuo hingh ninh nyei za’eix, liuz mbuo nyei Tin-Hungh nyei mbuox ziouc duqv njang-laangc.

Meih niv, meih longc haaix nyungc za’eix caux mienv nyei hungh mborqv jaax?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie hiuv zien yie nyei win-wangv weic bun yie maiv zuqc gamh nziex. Tov Ziouv bun yie zorng mbenc bungx hnyouv yiem Ziouv, bun yie cuotv mingh longc qaqv mborqv jaax caux kaux meih nyei yietc zungv wuoqc ginc, weic yie gengh oix duqv hingh liuz bun Tin-Hungh nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 33 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top