Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 01/02/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 01/02/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 01/02/2019

Singx Nzung 3:1-8
Ziouv Se Dongh Bun Yie Cau Duqv M’nqorngv Jiex Wuov Dauh

“Mv baac Ziouv aac, meih zoux yie nyei torngv-baaih weih gormx yie, Meih zoux yie nyei njang-laangc, tengx yie cau duqv m’nqorngv jiez.” (Singx Nzung 3:3).

Waac naaic bun meih hnamv: Ndangc Ndaawitv nyei hnamv hnangv haaix nor? Liuz njiec nqang hnangv haaix nor? Kaux haaix dauh ninh cingx duqv goiv yienc hnangv naaic? Hnangv haaix nor zoux cingx daaih duqv zipv siang nyei qaqv caux mouz hnoi baengh orn? Meih niv hoqc naaiv zaang ziangx liuz meih hnangv haaix nor zoux?

Naaiv buonv Singx Nzung sou se Ndaawitv hungh fiev yiem dongh ninh nyei dorn Apc^saa^lom cangv ninh weic wuov zanc. Naaiv maiv zeiz kungx zoux bun Ndaawitv mun hnyouv caux maiv lamh kaux dorngx hnangv, corc aengx zoux bun ninh maiv maaih qaqv, zoux bun ninh nzauh, caux zoux bun ninh gengh yiem ndoqc haic.

Dongh mbuo dingc hnyouv gan Ziouv, ziangh weic Ziouv wuov zanc nor ziouc maaih mienh camv zoux sic hoic mbuo, wuov deix qangx zoux bun mbuo gengh haiz nzauh caux hnyouv naamx jienv njiec. Zoux hoic mbuo wuov deix mienh, maaih deix zungv mbuo ganh nyei mbuo muoz doic cien-caeqv fai aa’nziaauc doic, yiem juangc meih zoux gong ciangv nyei mienh. Mbuo nyei hmuangv doic maaih deix yaac zoux kouv bun mbuo dongh mbuo sienx Ziouv nyei ziangh hoc fai maiv bun mbuo mingh buoqc zaangc Ziouv. Mbuo nyei aa’nziaauc doic fai mbuo guen nyei mienh ninh mbuo ki fai jatv mbuo nyei sienx fim.

Saadaan se mbuo nyei win-wangv ninh haaix zanc yaac oix mbuo nyei sienx fim ndortv. Ninh sapv-sapv nyei gorngv yiem nyei m’normh, Ziouv yiem leih meih go haic, Ninh njoux maiv duqv meih lorqc; aqv fai ninh gorngv meih mbuo nyei Ziouv maiv maaih qaqv lorc, se gorngv maaih qaqv nor zoux waaic nyei mienh fungc camv duqv ndongc naaic? Ninh zoux camv nyungc za’eix nyei bun mbuo hnangv naaic, ziouc zoux bun mbuo nyei sienx fim naamx jienv njiec yiem nyei njoux Ziouv Yesu se dongh bun mienh maaih ziangh maengc caux tengx mienh dauh. Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc tov Ziouv bun meih mbuo maiv haih hiuv saadaan nyei za’eix fai Ziouv nyei. Ninh nyei fiem-fingx yietc zungv se waic nzengc, ninh yaac dongh zoux gorngv baeqc nyei hungh, mbuo oix zuqc zieqv duqv ninh nyei za’eix maiv nor aeqv ziouc zoux bun mbuo ndortv yiem Ziouv Tin-Hungh aqv.

Mbuo buatc Ndaawitv buangh jiex daaih nyei sic, yiem 3 yiem mingh Ndaawitv hungh ziouc nyie daaih, ngaeng nqoi sienx fim m’zing mangc Ziouv Tin-Hungh caux heuc Tin-Hungh tengx. Yiem daaih lorz Ziouv Tin-Hungh yaac bungx hnyouv Ziouv sueih Ziouv tengx, Ndaawitv ziouc duqv Ziouv Tin-Hungh beu goux jienv yaac duqv Ziouv Tin-Hungh bun ninh nyei m’nqorngv cau jiex daaih yiem win-wangv nyei nza’hmien. Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh beu jienv ninh, Ndaawitv hungh ziouc baengh orn nyei bueiz njiec. Naaiv se kuqv qangx bun Ndaawitv bueiz njormh, naaiv nyungc baengh orn Ziouv liouh bun dongh haaix dauh sienx kaux Ninh yiem dongh zuqc nzauh, hnyouv naamx nyei ziangh hoc.

Maiv gunv hnangv naaic, qaqv, njien-youh, baengh orn caux nyungc-nyungc a’hnoi nyei mv baac maiv gaux bun ih hnoi. Mbuo qiemx zuqc laanh tengx laanh, orn hnyouv laanh, Ziouv bun nyei baengh, Ziouv bun nyei njien-youh gaux mouz hnoi hnangv. Hnangv naaic, Ndaawitv caux yietc zungv gan ninh sienx Ziouv nyei mienh aengx daaih lorz Ziouv yiem yietc zungv lungh ndorm fai maiv gunv haaix zanc yiem norm hnoi, aqv fai ndaamv-muonz, weic oix duqv zipv Ziouv bun nyei siang-qaqv, siangh baengh orn, siang nyei tengx yiem Ziouv. Ndaawitv hungh bun mbuo buatc gorngv se dongh haaix dauh tengx mbuo mborqv jaax, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor mborqv jaax. Ziouv Tin-Hungh nyei njoux en caux fuqv bun dongh haaix dauh maiv mangc taux kouv fai aqc nyei ziangh hoc mv baac haaix zanc yaac bungx hnyouv Ninh wuov deix.

Yiem lingh nyei mborqv jaax, mbuo yaac fih hnangv nyei zuqc buangh camv nyungc sic nyei yiem Saadaan baamh mienh daaih, hnangv zinh ndaangc Ndaawitv nor. Oix zuqc liepc dingc hnyouv, Ziouv Ninh oix tengx meih duqv hingh caux tengx meih cau jiex m’nqorngv yiem win-wangv nyei nza’hmien. Meih sienx yaac bungx hnyouv Ziouv nyei fai? Ziangh biouv hnangv haaix nor?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun siang qaqv caux siang baengh orn yie ih hnoi. Tov Ziouv tengx yie haaix zanc yaac liepc dingc hnyouv yiem meih maiv gunv buangh zuqc haaix nyungc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 32 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top