Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 30/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 30/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 30/01/2019

I^saa^yaa 41: 1-16
Njoux

Zuiz Mienh Wuov Dauh

“O Yaakopv aac, meih hnangv gaeng-mau maiv henv, maiv dungx gamh nziex. O I^saa^laa^en aac, meih faix. Yie ganh oix tengx meih. Naaiv se Ziouv gorngv, dongh Zuoqc Meih Wuov Dauh, se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.” (I^saa^yaa 41: 14).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv Tin-Hungh laengz haaic nyungc waac caux I^saa^laa^en mienh? Haaix nyungc zoux bun Ziouv nyei baeqc fingx njien-youh caux bungx hnyouv Ninh? Jiex daaih Ziouv Tin-Hungh hnangv haaix nor goux meih? Ih zanc niv, Ninh zoux haaix nyungc bun meih?

Hnangv haaix nor yietc zungv zuqc guaatv mingh nyei mienh hnangv haaix nor haih “Baaux ceng Tin-Hungh nyei nzung” dongh hnangv Ninh gengh yiem duqv go haic caux hnangv maiv guaax hnyouv Ninh nyei baeqc fingx? Yiem naaiv douc ging-sou bun ninh mbuo waac dau caux bun ninh mbuo duqv maaih lamh hnamv yiem Tin-Hungh.

Ziouv Tin-Hungh ganh gorngv Ninh se dongh ziex lungh zeix ndau wuov dauh caux dongh zoux cuotv douh zong wuov dauh. Yiem ndangc hnoi gengh lauh, Ninh heuc Apc^laa^ham (4 yiemc), caux yiem Apc^laa^ham, Ninh zoux bun cuotv yietc fingx hlo nyei mienh. Jiex daaih, se Ninh ganh zoux bun Ninh nyei baeqc fingx zuqc ndortv njiec caux guaatv mingh ganh norm guoqv zoux nouh fai zuqc mienh zoux doqc. Yietc gitv lungh ndiev ndangc Sailatv hungh maiv gaengh cuotv seix, Tin-Hungh nyei douc waac mienh zungv douc waac ndangc naaiv dauh duqv Ziouv Tin-Hungh ginv daaih weic fu-sux Ninh, dongh naaiv dauh hungh njoux zuqc guaatv mingh nyei mienh nzuonx, bun lingc ninh mbuo nzuonx daaih ceix zaangc Ziouv nyei biauv

Caux Ninh nyei gorn-ndoqv (I^saa^yaa 44:28). Ziouv Tin-Hungh ginv Sailatv hungh longc zoux gong maiv zeiz weic naaiv dauh hungh ziepc zuoqv mv baac weic zoux ziangx Ninh nyei mouz deic se aengx bun I^saa^laa^en mienh duqv yiem hnangv loz wuov nor (I^saa^yaa 45:1-4). Ziouv Tin-hungh jaa waac bun I^saa^laa^en mienh gorngv Ninh corc caux Sailatv hungh yiem caux jienv ninh nyei douc zong njiec nyei buonc Ziouv zungv caux yiem, se yiem gorn taux setv mueiz (4 yiemc). Ninh se benx douh zong nyei Ziouv. Hnangv naaic, Ziouv gengh hiuv duqv cing haic Sailatv hungh zuqc cuotv seix yiem douh zong.

Yiem 11-16 nyei yiemc, Ziouv Tin-Hungh laengz caux Ninh nyei baeqc fingx gorngv: Ninh oix tengx Ninh nyei baeqc fingx mborqv baaic win-wangv. Tin-Hungh gorngv: “Yie ganh oix tengx meih” (41:14). Ninh ganh mbuox I^saa^laa^en mienh gorngv Ninh se dongh njoux I^saa^laa^en mienh cuotv wuov dauh. Ninh longc maiv henv nyei mienh, maiv lamh kaux dorngx nyei mienh zoux nyei ga’naaiv ngaengc jienv wuov deix win-wangv. Ninh longc “Gaeng-mau Yaakopv” daaih mborqv mbaang muonc nzengc ziex dauh henv nyei hungh zingh dongh oix daaih cangv I^saa^laa^en mienh nyei guoqv wuov deix (15 yiemc). Ninh maiv zeiz kungx njoux mienh wuov dauh, zuoqc mbuo hnangv, mv baac Ninh corc se dongh goux jienv mbuo wuov dauh. Hnangv naaic, mbuo haih njien-youh nyei gorngv Ziouv Tin-Hungh se dongh njoux yaac goux mbuo wuov dauh Ziouv. “zuoqc caux goux” se laengz nyei waac, se maaih lamh hnamv bun taux haaix dauh bingx laangh yiem Ninh nyei ga’ndiev.

Maaih jienv naaiv norm guoqv caux wuov norm guoqv mborqv domh jaax caux maaih mienh ceux lunc haeqv baeqc fingx, se gorngv haaix dauh buatc njiec nqang nyei maengc hnangv yiem hmuangx nyei dorngx caux baamh mienh nyei douh zong hnangv yiem loh nor, yiem naaiv douc ging-sou bun meih maaih lamh hnamv, orn hnyouv meih, zoux bun meih maaih baengh nyei hnyouv caux sienx gauh wuonv. Tov meih jangx nzunc baav Ziouv Tin-Hungh “zuoqc meih caux goux jienv meih” jiex daaih. Se gorngv meih hnamv duqv buatc hnangv naaic nor haiz tengx duqv haaix nyungc caux ganh dauh?

O Ziouv aac, yiem meih nyei mouz deic caux hlo haic nyei en se zuoqc meih nyei baeqc fingx, yie tov meih zuoqc caux beu goux jienv yie mbuo naaiv fingx mienh hnangv meih zoux bun I^saa^laa^en mienh nor.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 30 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top