Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 29/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 29/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 29/01/2019

I^saa^yaa 41: 17-29
Wuom Yiem Deic-Bung Haanz

“Yesu dau, Haaix dauh hopv naaiv norm wuom-kuotv nyei wuom, nqa’haav jaang aengx haih nqaatv nyei. Mv baac haaix dauh hopv yie bun nyei wuom, jaang yietc liuz maiv haih nqaatv. Yie oix bun wuov nyungc wuom yiem ninh nyei hnyouv hnangv yietc zingv wuom baetv cuotv daaih nor, bun ninh duqv yietc liuz nyei maengc.” (Yo^han 4:13-14)

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv Tin-Hungh laengz haaix nyungc caux yietc zungv zuqc guaatv mingh nyei mienh duqv nzuonx ninh mbuo nyei dorngx? Ziouv Tin-hungh ndouv ninh mbuo waic nyei miuc-fangx hnangv haaix nor? Maaih haaix nyungc laengz nyei waac yiem naaiv bun meih?

Dongh Yu^ndaa mienh zuqc guaatv mingh, camv fingx mienh yiem wuov gitv lungh ndiev gorngv maiv buatc ninh mbuo nyei Tin-Hungh yiem haaix (Singx Nzung 115:2). Hnangv naaic maaih nzunc “yiem gorngv sic wuic nyei biauv”, Ziouv Yesu heuc wuov deic mienh bun ninh nyei “maiv maaih qaqv nyei zienh” zoux gaax cuotv haaix nyungc nyei fai. Ziouv Tin-Hungh ndouv ninh mbuo nyei zienh gorngv jiex daaih nyei sic caux maiv gaengh cuotv nyei jauv. Se gorngv zoux maiv cuotv naaiv deix, mv baac zoqc-zoqc meih mbuo nyei zienh biux mengh ninh za’gengh maaih nyei. Mv baac douh zongh bun mbuo buatc naaiv deix zienh maiv maaih qaqv, maiv haih ceix fuqv, maiv haih zioux mienh (23 yiemc), aqv maiv hiuv duqv njiec nqang nyei sic (26 yiemc). Wuov deix zienh maiv hnangv mbuo nyei Ziouv Tin-Hungh, weic zuqc mbuo nyei Ziouv Tin-Hungh haih ceix fuqv bun mienh, caux njoux duqv Ninh nyei baeqc fingx cuotv.

Yiem wuov deix dorngx maiv maaih wuom, yiem naaic nyei lingh ndeic nqai zoux maiv duqv nyanc, zoux bun kouv nyei mienh maiv maaih haaix dauh maiv hnamv taux lungh haaz yiem hnyouv. Yie oix yiem ndau-hlang njang nyei dorngx bun ndaaih cuotv, bun yiem horngz gu’nyuoz maaih wuom-zingv. Yie oix bun deic-bung-haanz benx wuom-njaangh, bun ndau-nqaai benx wuom-zingv (18 yiemc). Yiem longc naaiv diuh waac-beiv gorngv naaiv, Ziouv oix gorngv, Ninh oix ceix fuqv bun Ninh nyei baeqc fingx. Dongh haaix dauh sienx, haaix dauh kaux Ninh ziouc duqv fuqv caux yiem seix maaih nyungc-nyungc gaux longc.

Yiem guoqv zaangc hungh jaa haih tengx mienh goiv yienc zoux nyanc, mv baac kungx nduqc dauh Ziouv Tin-Hungh hnangv haih maaih qaqv ceix mbiungc wuom bun dongh lungh haanz yiem hnyouv nyei mienh. Yiem Saa^maa^lie nyei wuom domh hlen maaih ndau haanz. Yiem naaic daauh nzunc Ziouv Yesu bun “yungz maengc nyei wuom” (Yo^han 4: 13,14). Kungx yiem Ziouv gu’nyuoz hnangv mbuo cingx daaih duqv zipv nyungc-nyungc yiem tin-dorngh nyei fuqv (E^fe^so 1:3). Kungx yiem Ziouv Yesu gu’nyuoz, yietc zungv laengz nyei waac bun ziangh maengc duqv douc jiex yiem douc waac mienh caux Ging-sou nyei waac cingx daaih duqv ziangh biouv gitv.

Mbuo duqv hoqc jiex daaih yiem ih hnoi nyei Ging-sou waac, meih haiz Ziouv Yesu zoux bun meih nyei hnyouv nyiemz jiex daaih hnangv haaix nor?

O Ziouv aac, yiem naaiv norm lungh ndiev ndau nqai haic nyei dorngx, tov Ziouv tengx yie haih dorh duqv yungz maengc nyei wuom bun ga’nyiec nyei mienh yiem ih hnoi.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 31 zaang.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top