Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 27/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 27/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 27/01/2019

I^saa^yaa 40: 12-31
Yietc Liuz Yiem Nyei Ziouv Tin-Hungh

“Meih mbuo maiv hiuv fai? Meih mbuo maiv haiz jiex fai? Ziouv se yietc liuz yiem nyei Tin-Hungh, se Zeix jomc lungh ndiev Wuov Dauh. Ninh maiv kuonx yaac maiv kouv, ninh nyei wuonh zaang maiv maaih haaix dauh haih hiuv duqv taux.” (I^saa^yaa 40: 28).

Waac naaic bun meih hnamv: Douc waac mienh I^saa^yaa hnangv haaix nor beiv Ziouv Tin-Hungh? Ninh hnangv haaix nor hnamv mbuo baamh mienh? Yiem meih nyei hnyouv, dongh meih buoqc zaangc wuov dauh Ziouv Tin-Hungh hnangv haaix nor?

Ei mbuo hiuv nyei jauv gengh zoqc, baamh mienh nzengc camv hnamv laaic Ziouv Tin-Hungh zoux nyei gong fai hnamv nyei jauv hnangv mbuo baamh mienh yiem naaiv lungh ndiev nor. Naaiv se dongh yietc nyungc mbuo gengh hnamv dorngc. Weic haaix diuc? Ziouv Tin-Hungh ninh maiv zuqc muangx haaix dauh baamh mienh caux zuqc baamh gen nyei haaix nyungc gunv ninh. Ninh se dongh zeix lungh zeix ndau caux dingc bun lungh hnangv haaix nor cuotv (26 yiemc); Ninh se dongh bun mienh maaih ziangh maengc caux zuqc daic (23 yiemc); Qaqv lorz ganh nyungc miuc fangx daaih beiv Ziouv Tin-Hungh se baamz zuiz baaix miuc fangx (18-20 yiemc).

Ziouv Tin-Hungh se yietc liuz yiem nyei Tin-Hungh caux Ninh nyei cong-mengh maiv maaih haaix dauh haih hiuv duqv taux (28 yiemc). Baamh mienh nyei maengc se hnangv yietc tongv nyei yietc ndiepv caux funx hnangv yiem tin-baengh dangv nyei nie-mbung (15 yiemc). Douc waac mienh I^saa^yaa beiv bun mbuo hiuv Ziouv Tin-Hungh gengh oix daaih siepv nyei njoux Ninh nyei mienh. Ninh fiev jienv waac naaic bun muangx nyei mienh sienx yaac bungx hnyouv Ziouv Tin-Hungh caux longc hnyouv nyei zuov Ziouv. Beiv Ziouv nyei waac yiem 12-31 yiemc bun mbuo jangx taux yietc zungv Ziouv nyei waac naaic Yopv yiem Yopv 38 zaang. Ziouv Tin-Hungh naaic Yopv gorngv: “Yie liepc baamh gen nyei gorn-ndoqv wuov zanc, meih yiem haaix?” (Yopv 38:4). Ninh zoux nyei nyungc-nyungc mbuoqc horngh jiex dongh hnamv ninh zoux mbuoqc horngh nyei, hnangv naaic douc waac mienh I^saa^yaa yaac fih hnangv nyei naaic: Maaih haaix dauh haih hiuv duqv taux Ninh? Haaix dauh haih njaux Ninh? (14 yiemc).

Dongh douc waac mienh I^saa^yaa beiv Ziouv Tin-Hungh nyei domh qaqv caux domh hatc maaz liuz ninh aengx beiv taux Ziouv nyei hnyouv ndongc haaix ndauv caux ndongc haaix nyei hnamv mienh. Baamh mienh hnamv dorngc gorngv Ziouv Tin-Hungh guangc ninh mbuo, Ziouv maiv zeiz zeix yietc zungv yiem lungh nyei hleix liuz Ninh maiv goux taux (26 yiemc), mv baac Ninh corc bun kouv nyei mienh maaih qaqv caux mau nyei mienh henv jiex daaih (29 yiemc). Haaix dauh maaih lamh hnamv yiem Ziouv caux bungx hnyouv Ziouv ziouc duqv zipv Ziouv bun nyei siang-qaqv weic bun ninh zoux duqv yietc nyungc dongh mbuo baamh mienh zoux maiv duqv nyei (31 yiemc). Ninh tipv qaqv bun zuqc seix hnyouv nyei mienh, liuz ninh ziouc jiex duqv mingh yaac maiv kouv fai ndortv qaqv. Longc jienv jiex se bun qaqv caux en weic bun mouz hnoi duqv baengh orn.

Ih zanc meih maaih haaix nyungc sic aqc nyei qiemx zuqc juix bun Ziouv nyei fai? Ganv deix longc ziangh hoc hnamv taux cong-mengh maiv maaih haaix dauh hnamv duqv taux caux domh qaqv yietc liuz yiem nyei Ziouv Tin-Hungh weic tipv bun meih maaih lamh hnamv caux gauh bungx hnyouv Ninh.

O Ziouv aac, Meih se zinh ndangc yiem ih zanc yiem nyei Ziouv, tov meih koi yie nyei m’zing weic bun yie buatc meih nyei hatc maaz, mbuoqc horngh nyei sic, hnyouv ndauv bun mienh caux meih nyei domh qaqv weic bun yie kungx ceng meih hnangv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 29 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top