Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 26/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 26/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 26/01/2019

I^saa^yaa 40:1-11
Tauv Yiem Baengh Orn Nyei Qiex

“Meih mbuo nyei Tin-Hungh gorngv, oix zuqc orn hnyouv, oix zuqc orn yie nyei baeqc fingx nyei hnyouv. Oix zuqc caux Ye^lu^saa^lem gorngv orn hnyouv nyei waac, yaac zunh mbuox ninh, ninh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc Faan zaqc gorngv “mborqv jaax nyei ziangh hoc”. jiex mi’aqv. Ninh nyei zuiz yaac duqv guangc mi’aqv.” (I^saa^yaa 40:1, 2a).

Waac naaic bun meih hnamv: Maaih lamh hnamv nyei kuv fienx yiem naaiv se haaix nyungc? Naaiv deix kuv fienx maaih haaix nyungc paanx taux Ziouv Yesu? Tov meih jangx mangc gaax Ziouv Yesu duqv daaih taux goiv yienc meih zuqc daic nyei maengc caux meih duqv nyei njien-youh hnangv haaix nor?

Tin-Hungh nyei waac orn hnyouv yiem da’yietv yiemc se kuv fienx caux orn hnyouv camv bun I^saa^laa^en mienh. Ninh mbuo hnangv yietc dauh mienh ngam yiem hmuangx nyei dorngx cuotv daaih, guangc yietc zungv yiem loh tauv kouv nyei qiex, maiv benx yiem maiv lamh kaux dorngx nyei qiex cuotv daaih yiem bieqc baengh orn langh haic nyei qiex, yiem dongh maaih lamh hnamv langh nyei qiex. Mv baac naaiv nyungc maaih lamh hnamv nyei se haaix nyungc? “Heuc jienv gorngv” douc waac mienh I^saa^yaa douc Tin-Hungh nyei waac taux Sailatv hungh oix gunv Mbaa^mbi^lon yiem hnyangx 539 BC. Tin-Hungh bun Sailatv hungh njiec lingc bun dongh zuqc guaatv mingh nyei mienh nzuonx Ye^lu^saa^lem zingh ceix zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Naaic deix yietc zungv gong gengh kouv caux namx hnyouv cingx daaih qiemx zuqc yietc gitv lungh ndiev cingx daaih zoux duqv ziangx. Zaangc Tin-Hungh nyei biauv zuqc Hipv^lu mienh zoux waic, liuz duqv Makv^kaa^mbe aengx zorc longx; zuqc Lomaa mborqv waic, duqv Helotv hungh aengx ceix jiex daaih; Liuz taux setv mueiz zuqc mborqv baaic nzengc yiem hnyangx 70 BC. Wuov nyungc hnangv naaic “heuc jienv gorngv” douc fienx nyei waac dingc naaic mi’aqv fai? Maiv lorc. Douc waac mienh nyei waac dorh maaih lamh hnamv nyei kuv fienx caux ziangh maengc daaih zunh za’gengh oix cuotv daaih doix diuc.

Jiex liuz hmz baeqv hnyangx, tengx mienh jiex wuom nyei wuov dauh Yo^han douc gorngv se ninh ganh “heuc jienv gorngv” yiem deic-bung huaang (Yo^han 1:23). Douc waac mienh I^saa^yaa gorngv nyei waac yiem Loz-ngaengc waac “Meih mbuo nyei Tin-Hungh gorngv” se tengx mienh jiex wuom nyei wuov dauh Yo^han douc nyei waac yiem Siang-ngaengc “Mangc maah! Tin-Hungh nyei Ba’gi Yungh Dorn” (Yo^han 1:29). Yiem naaiv, se siang nyei leiz caux loz nyei leiz zorqv daaih gapv jienv. Naaiv kuv fienx se maiv ziez kungx bun zuqc guaatv mingh nyei mienh duqv nzuonx hnangv, se corc aengx dongh Ziouv Yesu daaih taux naaiv baamh gen da’yietv nzunc caux daaih da’nyeic nzunc. Ninh longc gunv baamh gen nyungc-nyungc caux domh qaqv nyei leiz daaih caux Ninh yaac dongh goux ba’gi yungh longx wuov dauh. Matv^taai 3:3 gorngv: “Oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv. Ninh nyei jauv oix zuqc koi zaqc nyei.” Yiem mouz gitv lungh ndiev, muangx ei jienv naaiv diuh lingc zoux se tengx Ninh koi jauv, zoux bun hlang-hlang aiv-aiv duqv benx ndau-baengh bun Ziouv bieqc yiem meih nyei maengc. ninh bieqc daaih goiv meih nyei hnyouv buangv nzengc Ninh nyei en caux hnamv.

Meih hnangv haaix nor winh yiem naaiv nyungc lingc?

O Ziouv aac, yie laengz zingh meih weic Ziouv bun nyei siang-maengc yiem Ziouv Yesu nyei mbuox. Yiem yie zuov njoux Ziouv Yesu daaih nyei hnoi, tov Ziouv tengx yie maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv zunh Ziouv nyei hnamv bun mienh duqv hiuv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 28 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top