Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 25/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 25/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 25/01/2019

I^saa^yaa 39:1-8
Dorh Nyei Mienh Maiv Gaux Cong-Mengh

“He^se^ki^yaa dau I^saa^yaa, “Meih douc daaih naaiv joux Ziouv nyei waac se longx nyei.” Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Da’faanh yie nyei seix zeiv taaix-baengh nyei, baengh orn nyei.” (I^saa^yaa 39:8).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc He^se^ki^yaa bun wuov deix douc fienx nyei mienh mangc ninh sieu jaaix jiex nyei ga’naaiv nyei dorngx? Naaiv nyungc gong zoux bun haaix nyungc sic cuotv? Dorh nyei mienh maaih hnyouv maux, ceng hlo, caux kaux ganh maiv kaux Tin-Hungh ziouc cuotv haaix nyungc sic?

Haiz fienx gorngv He^se^ki^yaa duqv Tin-Hungh zorc longx, Mbaa^mbi^lon nyei hungh ziouc paaiv douc fienx mienh dorh zingh nyeic caux fienx mingh. Mv baac Mbaa^mbi^lon hungh nyei hnyouv se mauv oix I^saa^laa^en hungh dongh hnyouv mborqv Atc^si^lie, caux zorqv naaiv norm qangx mangc gaax I^saa^laa^en mienh maaih nyei wuoqc ginc hnangv haaix nor. Ziouv Tin-Hungh longc naaiv nyungc jauv seix He^se^ki^yaa mangc gaax ninh bungx hnyouv Ziouv Tin-Hungh fai bungx hnyouv Mbaa^mbi^lon hungh (2 Zunh Doic Douh 32:31). Weic oix zorqv douc fienx mienh nyei hnyouv, caux oix duqv Mbaa^mbi^lon hungh tengx juangc ngaengc Atc^si^lie hungh, hnangv naaic He^se^ki^yaa hungh cingx daaih ceng dongh ninh maaih nyei ga’naaiv yiem ninh nyei guoqv.

Bun mienh ceng, oix caux Mbaa^mbi^lon hungh, caux ceng bun maiv gamh nziex Tin-Hungh nyei mienh hiuv duqv guoqv maaih nyei nyungc-nyungc, liemh an wuoqc ginc nyei dorngx, se yietc nyungc benx hngongx jiex nyei sic caux gengh dorngc go. He^se^ki^yaa hungh zoux nyei sic zoux bun baeqc fingx zuqc kouv yiem njiec nqang. He^se^ki^yaa hungh mbuox I^saa^yaa gorngv: “Da’faanh yiem yie nyei hungh dinc maaih nyei ga’naaiv ninh mbuo duqv buatc nzengc. Yiem yie siou ga’naaiv nyei dorngx, maiv maaih yietc nyungc yie maiv bun ninh mbuo mangc.” (4 yiemc). Dongh ceng ganh maaih nyei se weic oix bun mienh ceng ganh maiv zeiz oix bun mienh ceng Tin-Hungh; yiem ninh duqv gunv nyei jaa-dorngx ninh ganh nyiemc gorngv ninh zoux ziouv. Yiem naaic daaih, ndangc wuov dauh Tin-Hungh nyei douc waac mienh gorngv He^se^ki^yaa hungh duqv zorc longx, ih zanc gorngv meih oix zuqc dingc zuiz: “Yiem meih nyei hungh dinc nyei yietc zungv ga’naaiv caux meih nyei dorn-jueiv fun-faqv zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon hungh wuov. He^se^ki^yaa dau I^saa^yaa, “Meih douc daaih naaiv joux Ziouv nyei waac se longx nyei.” Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Da’faanh yie nyei seix zeiv taaix-baengh nyei, baengh orn nyei.” (8 yiemc). Yiem naaiv joux nyei waac dau se buatc He^se^ki^yaa hungh kungx douh ganh nyei nza’hmien se maiv zeiz hnamv taux njiec nqang nyei dorn-jueiv fun-faqv. Baengh orn dangh baav mv baac kouv naanc hoic zuqc dorn-jueiv fun-faqvnaaiv mbuo buatc He^se^ki^yaa hungh maiv zeiz maiv maaih gaux wuonh zang douh ganh nyei mienh fai?

Dorh nyei mienh maiv maaih gaux cong-mengh se maaih ceng hlo nyei hnyouv, douh ganh, ceng ninh maaih nyei ga’naaiv, mueic jieqv, maiv mangc mingh go, kungx oix duqv ninh nyei seix baengh orn hnangv yaac maiv hnamv taux njiec nqang aqv. Mbuo mouz laanh mienh duqv Ziouv an mbuo goux nzunc hmuangv doic, fiuh guanh, jiu-baang, tov Ziouv bun mbuo maiv ei He^se^ki^yaa hungh nyei naaiv nyungc hnyouv zoux.

Oix zuqc longc deix ziangh hoc hnamv taux meih nyei seix hnangv haaix nor ginv. Meih nyei maengc horpc zuqc kaux haaix dauh?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie haih ziangh duqv horpc meih nyei hnyouv, maaih hnyouv hnamv mienh caux maaih hnyouv hnamv taux ganh dauh nyei sic.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 27 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành