Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 24/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 24/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 24/01/2019

2 Ti^mo^taai 2:3-7
Buo Norm Waac-Fangx

“Meih oix zuqc caux yie mbuo maaih buonc siouc kouv naanc hnangv Giduc Yesu nyei kuv baeng.” (2 Ti^mo^taai 2:3).

Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Baulo zorqv haaix nyungc waac-fangx daaih beiv taux Ziouv Yesu zuqc siouc nyei kouv naanc yiem ih hnoi hoqc nyei Ging-sou? Naaiv deix waac-fangx yaac bun taux haaix nyungc mbuo ih zanc nyei Giduc mienh? Meih oix zuqc hnangv haaix nor ziangh taux setv mueiz hnoi meih cingx daaih duqv zipv Tin-dorngh nyei njang-laangc ningv?

Gong-zoh Baulo se yietc laanh mienh weic kuv fienx gong zuqc siouc camv nyungc kouv, ninh hiuv duqv ninh aqv lamh nzuonx caux Ziouv yiem, hnangv naaic heuc Ti^mo^taai yaac oix zuqc fih hnangv nyei hnangv ninh nor siouc kouv. Liuz ninh zorqv naaiv deix buo norm waac-fangx daaih beiv.

Lieuc nyei baeng (3 yiemc): Yiem Baulo wuov gitv lungh ndiev nyei baeng oix zuqc guangc yietc zungv la’nyauv nyei sic, mbenc ziangx hnyouv doix-hmien caux kouv nyei jauv yiem ninh mbuo zoux baeng nyei gong. Ninh ganh oix zuqc mbenc ziangx dongh ninh mbuo qiemx zuqc longc nyei ga’naaiv, caux maaih deix ziangh hoc maiv maaih yietc muonz bun ninh mbuo duqv baengh orn nyei bueiz jiex muonz. Ninh mbuo corc aengx buangh zuqc haeqv nyei jauv yiem mborqv jaax zuqc daic nyei dorngx. Lieuc nyei baeng se yietc dauh baeng nzengc hnyouv nyei weic ninh nyei hungh, liuz hnyouv zoux bun ninh nyei baeng-bieiv buangv hnyouv ninh. Gong-zoh Baulo kuinx oix zuqc diev kouv hnangv yietc dauh lieuc nyei Yesu kuv baeng. Hnangv naaic, mbuo horpc zuqc maaih gorngv kouv weic diev deix baav weic mbuo nyei Ziouv nyei fai?

Ndouv saaix nyei mienh (5 yiemc): Ndouv saaix nyei mienh saaix nyei ziangh hoc, maiv ei jienv leiz zoux nor, maiv haih duqv ningv. Oix duqv hnangv naaic, ndouv saaix nyei mienh hoqc linc sin zangc ei leiz-nyeic, nyanc ga’naaiv jec kouv nyei; aengx oix zuqc hoqc hiuv taux ndouv saaix nyei leiz weic bun mbuo ndouv saaix nyei ziangh hoc maiv dorngc cingx daaih duqv zipv hingh nyei ningv. Yaac hnangv ndouv saaix nyei mienh, maaih norm domh zingh nyeic bun ninh mbuo se njang-laangc nyei ningv zuoqv jienv mbuo. Mv baac se gorngv oix duqv zipv nor, mbuo oix zuqc hoqc hiuv Tin-Hungh nyei leiz-latc se Ziouv nyei waac, caux ziangh ei Ziouv nyei waac njaux, maiv gunv yaac zuqc diev.

Zoux ndeic nyei mienh (6): Zoux ndeic nyei mienh oix zuqc zoux gong kouv maiv gunv yuoqv fai lungh duih mbiungc, zaux caux buoz zuqc guoqv nie weic ninh nyei liangh ndeic. Mv baac ninh mbuo maiv namx hnyouv weic ninh mbuo maaih lamh hnamv oix duqv langh ziqc camv taux siou nyei ziangh hoc. Se gorngv mbuo Giduc mienh maiv maaih lamh hnamv taux domh zingh nyeic yiem tin-dorngh nor mbuo ziouc maiv diev kouv aqv. Se gorngv kungx jienh yiem naaiv seix nor hnamv daaih maiv maaih ziepc zuoqv nyei hnyouv caux Ziouv.

Naaiv deix buo norm waac-fangx bun mbuo hiuv gorngv: Oix zipv duqv yietc nyungc zingh nyeic oix zuqc diev jiex ziex nyungc kouv, siev maengc, laengz caux Ziouv caux maaih fongc horc nyei maengc. Naaiv se dongh gong-zoh Baulo oix zunh mbuox Ti^mo^taai caux bun mbuo mouz laanh mienh yiem ih jaax lungh ndiev.

Meih niv, meih laengz diev kouv, siev maengc nyungc-nyungc weic Ziouv nyei fai?

O Ziouv aac, yie nyei maengc yiem naaiv baamh gen gengh nangv haic, yie gengh oix duqv fu-sux caux laengz siev maengc weic Ziouv. Tov Ziouv tengx yie mbenc ziangx hnyouv diev kouv caux maaih siev nyei maengc weic ziepc zuoqv nyei fu-sux Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 26 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top