Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 23/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 23/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 23/01/2019

Singx Nzung 116:7-14
Winh Bun Ziouv Nyei En

“Yie yiem Ziouv nyei nza’hmien, yangh ziangh jienv nyei mienh nyei jauv.” (Singx Nzung 116:9).

Waac naaic bun meih hnamv: Dongh buangh zuqc kouv jiex daaih liuz fiev sou nyei mienh hnamv cuotv haaix nyungc za’eix bun ganh? Fiev sou nyei mienh winh haaix nyungc bun Ziouv dongh Ziouv nyei en njoux ninh cuotv daaih? Ziouv Tin-Hungh njoux meih cuotv zuqc daix nyei haaix nyungc? Naaiv deix gong tengx duqv haaix nyungc meih dongh njiec nqang meih buangh nyei jauv?

Jiex daaih dongh buangh zuqc nyei jauv (yiem 3-6 yiemc), fiev sou nyei mienh zieqv duqv gorngv yiem baamh gen nyei mienh maiv maaih haaix dauh haih njoux duqv ninh. Hnamv daaih ninh yaac duqv kaux jiex mienh, fai baamh gen nyei hungh aqv fai dongh ninh mbuo maaih nyei domh qaqv mv baac zoux maiv cuotv haaix nyungc. Setv mueiz, ninh zieqv duqv yietc nyungc zien leiz, kungx Ziouv Tin-Hungh nduqc dauh hnangv haih njoux duqv ninh. Ziouv se dongh ninh nyei lingh wuonh bingx laangh nyei dorngx. Ziouv korh lienh ninh, Ziouv hnyouv jangv bun ninh. Ziouv njoux ninh nyei lingh wuonh leih ndutv daic nyei jauv, guangc ninh zoux jiex daaih nyei zuiz. Ziouv tengx ninh hingh jiex youh nzauh liemh lingh wuonh caux orqv sin nyei jauv, caux maiv bun ninh nyei m’zing maiv liouc wuom mueic. Ziouv aengx goux jienv ninh nyei zaux maiv bun ndiqv zuqc ndorpc dongh buangh zuqc seix hnyouv nyei jauv (7-8). Za’gengh duqv baengh orn se gorngv mbuo yangh caux Ziouv!

Fiev sou nyei mienh biux mengh ninh nyei sienx fim yiem Ziouv, zipv Ziouv nyei njoux en. Ninh ei Ziouv nyei jauv yangh, laengz bun Ziouv yiem ninh nyei maengc caux goux ninh. Naaiv se ninh laengz ei jienv Ziouv nyei laeiz-latc zoux. Ninh gengh longc sienx fim gorngv, Yie yiem Ziouv nyei nza’hmien, yangh ziangh jienv nyei mienh nyei jauv, ninh hnamv nzuonx dongh ninh zoux jiex daaih nyei jauv caux Ziouv hnangv haaix nor njoux ninh, ninh ganh naaic ganh gorngv: Ninh qiemx zuqc zoux haaix nyungc winh bun Ziouv? Haaix nyungc se dongh Ziouv oix nyei? Liuz ninh ziouc lorz buatc waac naaic. Ninh oix zuqc “Yie bouh jiez njoux en nyei zaanv, yaac heuc jienv Ziouv nyei mbuox.” Ninh ziouc dingc hnyouv zoux ziangx ninh laengz nyei waac caux Ziouv yiem zuangx sienx Ziouv mienh mbu’ndongx (9-14 yiemc).

Yiem Ziouv nyei nza’hmien, mbuo se benx faix jiex nyei mienh. Ninh oix mbuo bungx hnyouv yiem Ninh, bun Ninh goux caux njaux. Ziouv mbenc ziangx hnyouv siev bun Ninh nyei dorn daaih njoux mbuo nyei lingh wuonh. Ninh oix siepv-siepv nyei dau mbuo daux gaux nyei waac caux guaax hnyouv mbuo, ninh oix ceix fuqv bun mbuo qiemx zuqc nyei jauv yiem mbuo nyei hnyouv caux sin. Meih niv, hnangv haaix nor winh bun Ziouv dongh njoux mbuo nyei lingh wuonh wuov dauh?

O Ziouv aac, yie a’hneiv hitv kuonx yiem meih nyei biauv caux meih nyei buoz ndiev. Tov Ziouv tengx haih hiuv duqv Ziouv nyei en-zingh caux hnamv Ziouv hnoi-hnoi camv jienv faux. Tov Ziouv bun yie yangh nyei jauv ei meih nyei eix caux zunh Ziouv nyei hnamv yiem zuangx mienh mbu’ndongx.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 25 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top