Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 20/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 20/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 20/01/2019

2 Ti^mo^taai 1:8-12
Maiv Dungx Nyaiv

“Hnangv naaic, maiv dungx nyaiv tengx mbuo nyei Ziouv Yesu zoux zorng-zengx. Yie weic Giduc zuqc wuonx jienv loh, meih yaac maiv dungx weic yie nyaiv. Daaux nzuonx meih yaac oix zuqc kaux Tin-Hungh nyei qaqv weic kuv fienx maaih buonc siouc kouv.” (2 Ti^mo^taai 1:8).

Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Baulo kuinx Ti^mo^taai maiv dungx nyaiv taux haaix nyungc? Weic haaix diuc ninh kuinx Ti^mo^taai maiv dungx nyaiv weic tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx caux siouc kouv weic Ziouv? Yiem naaiv hnoi nyei hoqc haiz tengx duqv haaix nyungc qaqv meih?

Gong-zoh Baulo kuinx Ti^mo^taai maiv dungx nyaiv weic tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx caux maiv dungx nyaiv weic Gong-zoh Baulo zuqc wuonx loh, mv baac kaux bangc Ziouv nyei qaqv, oix zuqc mbenc ziangx hnyouv siouc kouv weic kuv fienx gong (8 yiemc). Gorngv taux Gong-zoh Baulo ganh, ninh nyiemc gorngv ninh maiv nyaiv weic kuv fienx gong zuqc wuonx loh (12 yiemc). Ninh hnangv naaiv nor orn hnyouv ganh caux nyei dorn Ti^mo^taai maiv nyaiv weic tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx caux siouc kouv weic kuv fienx se:

Da’yietv, weic Ziouv Yesu njoux mbuo cuotv zuiz, Ninh yaac heuc mbuo weic tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx (9 yiemc). Naaiv se benx yietc nyungc za’gengh a’hneiv nyei jauv yiem Ziouv nyei mienh, weic mbuo duqv njoux liuz, mbuo duqv Ziouv longc yiem Ninh dingc daaih nyei za’eix njoux zuiz mienh, hnangv naaic mbuo oix zuqc a’hneiv maiv dungx nyaiv.

Da’nyeic, mbuo tengx zoux zorng-zengx wuov dauh se dongh mietc nzengc daic nyei qaqv wuov dauh, Ninh yaac bun kuv fienx lungh ndiev hiuv duqv maiv haih daic nyei maengc (10 yiemc). Ziouv Yesu njaux sai-gorx mbuo gorngv: “Maiv dungx gamh nziex mienh. Ninh mbuo haih daix sin mv baac maiv haih daix lingh wuonh. Daaux nzuonx oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh. Tin-Hungh haih bun liemh sin liemh lingh wuonh ndortv deic nyuoqc zuqc mietc.” (Matv^taai 10:28). Dongh mbuo tengx Ziouv Yesu zoux zorng-zengx wuov zanc, se gorngv win-wangv daix mbuo nor ninh mbuo kungx daix zuqc mbuo nyei orqc sin hnangv, ninh mbuo maiv haih zoux hoic duqv mbuo nyei lingh wuonh. Lingh wuonh ziangh nyei se yietc liuz nyei maengc, hnangv naaic mbuo oix zuqc maiv dungx gamh nziex zorqv naaiv deix jauv zoux benx njien-youh nyei mingh zunh dongh mietc nzengc daic nyei qaqv wuov dauh nyei kuv fienx caux bun ziangh maengc dongh haaix dauh sienx kaux Ninh wuov dauh.

Da’fam, mbuo nyei Ziouv se dongh maaih qaqv wuov dauh, Ninh paaiv waac bun mbuo oix zuqc mingh zunh kuv fienx, Ninh yaac beu jienv kuv fienx nyei zien-leiz taux siemv zuiz wuov norm hnoi (11, 12 yiemc). Win-wangv haih zorqv duqv Baulo wuonx loh caux daix ninh mv baac maiv duqv njoux en nyei kuv fienx duqv zunh cuotv jangv jienv mingh. Naaiv se dongh mbuo oix zuqc zorqv benx a’hneiv maiv zeiz nyaiv.

Gong-zoh Baulo maiv gunv weic kuv fienx zuqc wuonx jienv loh mv baac ninh maiv nyaiv, ninh cingx daaih kuinx ninh nyei lingh wuonh dorn Ti^mo^taai maiv dungx nyaiv. Mbuo ih zanc yaac fih hnangv nyei zunh jienv Ziouv nyei njoux en bun mbuo nyi iu-mienh hiuv, tov Ziouv bun mbuo maiv dungx nyaiv, maiv mau njiec yiem mbuo zoux nyei gong.

Meih haiz nyaiv dongh meih mingh njoux en nyei kuv fienx nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maiv ziez maiv nyaiv hnangv mv baac zorqv naaic benx yie a’hnei weic duqv Ziouv longc yaac dorh yie mingh bun camv dauh zuiz mienh nzuonx daaih sienx Meih.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 22 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top