Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 19/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 19/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 19/01/2019

2 Ti^mo^taai 1:1-7
A’dae Nyei Hnamv

“Weic naaiv yie tengx meih jangx jienv yie maan jienv meih wuov zanc, Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic. Tin-Hungh ceix bun mbuo se maiv zeiz gamh nziex nyei hnyouv. Ninh bun mbuo nyei hnyouv maaih qaqv, bun mbuo hnamv mienh, yaac haih gunv duqv ganh.” (2 Ti^mo^taai 1:6,7).

Waac naaic bun meih hnamv: Gong-zoh Baulo juix da’nyeic ziev fienx bun ninh nyei lingh wuonh dorn Ti^mo^taai nyei jiex gorn waac hnangv haaix nor gorngv? Gong-zoh Baulo gorngv taux haaix nyungc Ti^mo^taai nyei douc zong? Ninh aengx gorngv mbuox ninh nyei lingh wuonh dorn Ti^mo^taai oix zuqc hnangv haaix nor fu-sux Ziouv? Meih hoqc duqv haaix nyungc yiem Baulo nyei maengc bun taux ganh nyei fu’jueiv?

Mbuo hiuv duqv Gong-zoh Baulo maiv maaih hmuangv doic caux fu’juiev, yiem ninh fu-sux Ziouv nyei jauv, ninh nyiemc mienh lunx Ti^mo^taai zoux ninh nyei lingh wuonh dorn, njaux yaac dorh naaiv dauh mienh lunx Ti^mo^taai benx yietc dauh fu-sux Ziouv nyei mienh. Ti^mo^taai nyei maa yungz Ti^mo^taai nyei orqv sin, njaux yaac dorh ninh hnangv haaix nor yiem baamh gen, mv baac lingh wuonh dae Baulo tengx Ti^mo^taai aengx duqv siang-yungz, duqv yietc liuz nyei maengc yiem Tin-dorngh. Maaih camv norm hmuangv doic maiv maaih fu’jueiv, mv baac yiem Ziouv, ninh mbuo maiv zorqv naaic benx ninh mbuo nyei youh nzauh, mv baac maaih lingh wuonh nyei dorn lingh wuonh nyei sieqv weic ceix ninh mbuo nyei sienx fim wuonv yiem Ziouv, ninh mbuo za’gengh njien-youh haic hnangv ninh mbuo ganh yungz daaih nyei dorn sieqv nor.

Jie gorn waac yiem da’nyeic naaiv zeiv fienx, Gong-zoh Baulo heuc Ti^mo^taai zoux: “yie hnamv haic nyei dorn Ti^mo^taai” (2 yiemc). Dongh ninh daux gaux tov Zangc Diex Tin-Hungh ceix zingh nyeic, ceix en, ceix baengh orn bun Ti^mo^taai liuz, ninh aengx jaa longc jienv nyei waac tengx sienx fim bun Ti^mo^taai.

Ndangc jiex se Baulo gorngv taux Ti^mo^taai mbuo hmuangv doic nyei douc zong. Ti^mo^taai nyei daa gux caux maa gengh maaih sienx fim yiem Ziouv haic, yiem naaiv mbuo buatc Ti^mo^taai nyei daa gux gengh guaax hnyouv yaac njaux jiex I doic mienh, jiex gorn ninh nyei sieqv, caux yaac maiv la’kuqv njaux ninh nyei fun Ti^mo^taai. Taux Ti^mo^taai hlo daaih, ninh ziouc maaih sienx fim wuonv Ziouv. Mbuo nzengc camv oix maaih fu’jueiv camv dauh mv baac maiv naangc jangx njaux mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv goux longx sienx fim yiem Ziouv. Yietc nyungc buatc nzauh camv jiex se taux da’nyeic doic mingh lorz da’fam doic mienh maiv buatc hmien taux leiz-baaix dorngh aqv. Se gorngv mbuo dauh dauh laengz waac caux Ziouv gorngv dorh njaux fu’jueiv, fun faqv goux longx sienx fim nor aqv, mbuo ziouc za’gengh duqv longx nyei douc zong yiem Ziouv.

Aengx jiex mingh Gong-zoh Baulo gorngv mbuox ninh nyei lingh wuonh dorn Ti^mo^taai oix zuqc jangx jienv dongh ninh maan jienv daux gauc wuov zanc, Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic, oix zuqc bun hiaangx daaih weic fu-sux Ziouv yaac caux gunv ganh. Gong-zoh Baulo maan jienv Ti^mo^taai daux gaux nyei jauv se benx leiz longc yiem daux gaux bun duqv leiz zoux fin-saeng nyei mienh ei janx nyei waac heuc (Mục sư). Yiem fu-sux Ziouv nyei jauv, Gong-zoh Baulo mbuox ninh nyei lingh wuonh dorn Ti^mo^taai kaux bangc Ziouv nyei en caux Ziouv nyei qaqv fu-sux. Se gorngv yietc laanh mienh goux longx Tin-Hungh bun nyei zingh nyeic nor aqv haaix zanc ninh yaac jangx taux Ziouv nyei en, caux kaux bangc Ziouv ceix bun nyei en longc weic fu-sux Ziouv bun ziangh biouv gitv.

Baulo nyei mouz deic oix ninh nyei lingh wuonh dorn Ti^mo^taai za’gengh maaih buangv nzengc, mv baac maiv zeiz oix ninh nyei lingh wuonh dorn butv zoih baamh gen nyei ga’naaiv mv baac ninh oix nyei se butv zoih sienx fim caux Ziouv nyei en duqv Ziouv longc yiem njoux mienh nyei gong.

Meih hnangv haaix nor njaux meih nyei fu’jueiv caux fun-faqv? Maaih haaix nyungc qiemx zuqc tov Ziouv tengx goiv yienc nyei fai? Meih siou liouh haaix nyungc bun meih nyei dorn jueiv caux fun-faqv?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie buatc longc jienv jiex se njaux dorn-jueiv nyei sienx fim caux maiv la’kuqv taux yie nyei fun-fuqv mbuo weic bun yie mbuo nyei hmuangv doic se cing-nzengc nyei hmuangv doic yiem Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 21 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top