Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 18/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 18/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 18/01/2019

2 Hungh Douh 5:1-19
Ziangh Weic Bun Mienh Bungx Duqv Hnyouv

“Maiv gunv zoux haaix nyungc, oix zuqc buangv hnyouv zoux hnangv zoux weic Tin-Hungh, maiv zeiz zoux weic mienh.” (Ko^lo^si 3:23).

Waac naaic bun meih hnamv: Wuov dauh m’sieqv dorn bou mbuox ninh nyei ziouv hiuv heuc haaix dauh tengx ninh zorc longx ninh nyei gomh huv baengc? Naa^aa^maan nyei bou mbuo hnangv haaix nor kuinx ninh mbuo nyei ziouv dongh nouz douc waac mienh E^li^saa caux hnamv oix daaux sin nzuonx nyei ziangh hoc? Ei meih niv, weic haaix diuc Naa^aa^maan muangx ninh nyei bou mbuo nyei waac? Meih hoqc hiuv duqv haaix nyungc yiem naaiv deix hnyouv zingx nyei bou naaiv?

Naa^aa^maan zoux Silie hungh nyei domh baeng-bieiv. Ninh nyei ziouv funx ninh zoux longc jienv nyei mienh yaac taaih ninh, Ninh benx yietc dauh mborqv jaax henv nyei mienh, mv baac ninh butv gomh huv baengc. Yiem naaiv norm gouv maaih camv nyungc bun mbuo hoqc hiuv nyei, mv baac lengc ih hnoi hoqc nyei se hoqc taux Naa^aa^maan nyei bou mbuo zoux nyei nyutc zeiv, naaiv deix bou se Ziouv ganh liuc leiz ziangx bun Naa^aa^maan duqv zorc longx aqc haic nyei baengc.

Da’yietv dauh bou se I^saa^laa^en mienh nyei sieqv-faix zuqc guatv mingh, weic fu-sux Naa^aa^maan nyei auv. Ninh hiuv duqv ninh nyei ziouv zuqc gomh huv baengc, naaiv dauh sieqv-faix bou mbuox ninh nyei ziouv Naa^aa^maan nyei auv: “Feix duqv yie nyei ziouv mingh buangh yiem Saa^maa^lie nyei douc waac mienh. Naaiv dauh mienh haih zorc ninh nyei baengc longx.” (3 yiemc). Naa^aa^maan nyei auv ziouc mbuox ninh nyei nqox, Naa^aa^maan ziouc mbuo Silie hungh, hnangv naaic ninh mbuo I dauh ziouc muangx naaiv dauh sieqv-faix aqv.

Da’nyeic dauh bou se wuov guanh baeng gan Naa^aa^maan mingh Saa^maa^lie saengv. Buatc ninh mbuo nyei ziouv qiex jiez hnamv oix daaux sin nzuonx weic laaic duqv douc waac mienh E^li^saa mangc piex ninh, maiv oix tengx ninh zorc baengc hnangv yiem ninh nyei hnyouv hnamv wuov, mv baac kungx heuc ninh mingh Jor^ndaen Ndaaih ziemx siec nzunc hnangv. Wuov deix bou buatc hnangv naaic, ninh mbuo ziouc longc hnyouv nyei kuinx Naa^aa^maan gorngv: “Domh Gorx aac, se gorngv wuov dauh douc waac mienh heuc meih zoux yietc nyungc hlo nyei sic, domh gorx m’daaih zoux nyei maiv zeiz? Hnangv naaic, ninh mbuox domh gorx, ‘Mingh nzaaux ziouc cing-nzengc aqv,’ maiv zeiz gauh oix zuqc zoux fai?” (13 yiemc). Naa^aa^maan ziouc muangx wuov deix bou kuinx nyei waac ziouc mingh ziemx siec nzunc Jor^ndaen Ndaaih, baengc ziouc longx miaqv.

Naaiv deix mienh se zoux bou hnangv, mv baac ninh mbuo maiv qiex jiez ninh mbuo nyei ziouv, guangc ninh mbuo nyei ziouv maiv gunv daic fai naangh, aqv fai kungx zoux ziangx paaiv nyie gong hnangv, mv baac ninh mbuo gengh hnamv haic ninh mbuo nyei ziouv, guaax hnyouv ninh mbuo nyei ziouv, liuz hnyouv fu-sux ninh mbuo nyei ziouv. Ninh mbuo maiv zeiz kungx gueic njiec, ndoqv m’nqorngv, bieqc jienv ziouv, maiv gunv haaix nyungc zeiz fai maiv zeiz yaac gorngv naaiv se “zien-leiz” aqv, maiv gunv ninh mbuo nyei za’eix dorngc, mv baac ninh mbuo longc ninh mbuo maaih nyei cong-mengh tengx za’eix, kuinx nyei nyei waac bun ninh mbuo nyei ziouv weic ninh mbuo nyei ziouv caux deic-bung duqv longx hnangv. Yietc nyungc mbuo duqv hoqc hiuv yiem naaiv se, maiv gunv mbuox nyei waac, tengx nyei za’eix, fai kuinx nyei waac maiv doix ziouv nyei hnyouv, mv baac mbuo buatc Naa^aa^maan zungv maiv qiex jiez, fai dingc zuiz naaic deix bou, mv baac ninh buangv hnyouv muangx yaac ei jienv zoux. Hnangv naaic, bun mbuo buatc gorngv maiv gunv naaiv deix bou ninh mbuo se zoux bou nyei mienh hnangv mv baac ninh mbuo gengh duqv ninh mbuo nyei ziouv taaih yaac bungx hnyouv maiv gunv zoux haaix nyungc, hnangv naaic ninh mbuo cingx daaih kuinx duqv ninh mbuo nyei ziouv muangx ninh mbuo.

Ziouv nyei waac njaux gorngv: “Maiv gunv zoux haaix nyungc, oix zuqc buangv hnyouv zoux hnangv zoux weic Tin-Hungh, maiv zeiz zoux weic mienh.” (Ko^lo^si 3:23). Maiv gunv zoux nouh haaix nyungc, tov Ziouv bun mbuo yaac liuz hnyouv nyei zoux weic Ziouv caux ziangh maaih ceix nyei maengc bun ganh dauh.

O Ziouv aac, tov bun yie gorngv nyei waac caux zoux nyei sic bun mienh bungx duqv hnyouv yie weic bun yie ziangh nyei maengc ja’zinh bun Ziouv caux ceix bun ganh dauh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 20 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top