Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 17/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 17/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 17/01/2019

2 Hungh Douh 4:38-44
Ziangh Maaih Ceix Bun

“Ninh nyei bou naaic gaax, “Yie hnangv haaix nor haih bun yietc baeqv dauh mienh nyanc?”

Mv baac E^li^saa dau, “Gunv bun zuangx mienh nyanc maah! Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Ninh mbuo duqv nyanc beuv corc maaih zengc nyei.” (2 Hungh Douh 4:43).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem Sumen mienh m’sieqv dorn nyei biauv njoux ninh nyei dorn naangh daaih liuz, yiem jauv nzuonx Gin-gaan, douc waac mienh E^Li^saa zoux I nyungc mbuoqc horngh nyei sic, se haaix nyungc camv? Naaiv deix nyei yietc nyungc mbuoqc horngh sic bun meih hiuv taux haaix nyungc Ziouv nyei fuqv caux ziangh maaih ceix bun ganh dauh? Meih maaih haaix nyungc za’eix dongh ziangh ceix bun?

Dongh douc waac mienh E^li^saa yiem Sumen mienh m’sieqv dorn nyei biauv njoux ninh nyei dorn naangh daaih liuz ninh nzuonx Gin-gaan, yiem jauv nzuonx taux Gin-gaan ninh bieqc naaic caux wuov guanh douc waac mienh nziaauc. Yiem naaic norm deic-bung doix zuqc ngorc hnaangx, naaiv se hnangv domh huaang domh ngorc gorngv yiem 2 Hungh Douh 8:1 wuov. Seix hnamv mangc siec hnyangx nyei domh huaang domh ngorc gorngv taux lorz nyanc nyei jauv se maiv zeiz hungh hec lorz, hnangv naaic ninh mbuo buatc haaix nyungc nyanc duqv nor ninh mbuo ziouc nyanc aqv. Dongh douc waac mienh E^li^saa heuc ninh nyei bou zorqv caeng taapv jienv zouv lai bun wuov guanh douc waac mienh nyanc, maaih dauh yiem wuov guanh nyei mienh yaac fih hnangv nyei cuotv mingh lomc-huaang lorz mangc gaax maaih haaix nyungc lai nyanc duqv nyei fai, mingh gau buatc pou hieh ha’louh luangh ziouc gaeqv duqv deix wuov pou hieh ha’louh luangh zormx jienv buangv nzengc lui nzuonx. Ninh mbuo zouv ziangx ninh mbuo ziouc dox cuotv bun zuangx mienh nyanc, nyanc wuov zanc maaih deic heuc cuotv daaih gorngv yiem naaic lai maaih ndie-doqc. Douc waac mienh E^li^saa ziouc heuc ninh mbuo zorqv diex mbuonv daaih, ninh ziouc zorqv mbuonv dapv bieqc wuov caeng lai, wuov deix lai ziouc maiv maaih ndie-doqc aqv, ninh mbuo ziouc dox cuotv daaih nyanc yaac maiv laengc haaix dauh. Naaiv norm gouv nuqv bun mbuo jangx gorngv, ziangh norm baamh gen nyei mienh ziangh yiem zuqc zioux weic zuiz caux zuqc daic nyei ga’ndiev, danx mienh daic nyei ndie-doqc se zuiz. Mv baac laengz zingh Tin-Hungh, weic Tin-Hungh bun Ziouv Yesu daic yiem ziepc nzaangc jaax bun mbuo weic mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc duqv hingh, kaux bangc Ziouv Yesu nyei en mienh yiem daic duqv naangh daaih. (1 Ko^lin^to 15:56-57).

Jiex liuz naaiv deix sic, maaih dauh yiem Mbaa^an Qaa^li^qaa Laangz nyei mienh zorqv nyic ziepc norm longc daauh torngx mbiauh mbaali zoux daaih nyei njuov caux deix siang-mbiauh mbaali dapv jienv mbuoqc dorh daaih fongc horc daauh tongx nyei laangh ziqc. Weic zuqc yiem naaic deix hnyangx-dauh I^saa^laa^en dong bung maengx nyei dorngx maiv gaengh maaih ziec dorngh bun ninh mbuo forngc horc (mangc yiem 1 Hungh Douh 12: 26-32), hnangv naaic se gorngv haaix dauh oix maaih hnyouv forngc horc ziepc gouv nyei yietc gouv nor ninh zuqc mingh lorz guanh douc waac mienh fai dauh douc waac mienh yiem fatv jiex forngc horc weic zoux ziangx dingc daaih nyei leiz-latc. Douc waac mienh E^li^saa duqv zipv liuz, ninh maiv liouh bun ninh ganh mv baac ninh heuc ninh nyei bou dorh mingh bun maaih hmien yiem naaic nyei mienh nyanc (naaiv deix mienh maaih 100 lanh nyei dorngx). Douc waac mienh E^li^saa nyei bou maiv sienx gorngv kungx naaiv diex nyiec ziepc norm njuov haih bun duqv gaux yietc baeqv laanh mienh nyanc, mv baac Ziouv zungv mbuox Douc waac mienh E^li^saa nyei hnyouv ndangc gorngv mbuoqc naaic mienh nyanc liuz corc aengx zengc nyei (43 yiemc), hnangv naaic Douc waac mienh E^li^saa ziouc muangx Ziouv nyei waac. Ninh mbuox ninh nyei bou gunv dorh mingh bun zuangx mienh yaac sienx gorngv naaiv deix mienh zungv nyanc beuv corc aengx zengc nyei. Liuz za’gengh zien yaac cuotv daaih hnangv naaic. Naaiv norm gouv yaac bun mbuo jangx taux Ziouv Yesu longc njuov caux mbiauz zoqc nyei uix 5000 laanh mienh caux 3000 laanh mienh. Za’gengh zien, se gorngv mbuo kungx douh ganh nyei mienh (heuc jen), maaih haaix nyungc liouh jienv bun ganh hnangv nor aqv yaac duqv ziex donx hnangv liuz miaqv, mv baac se gorngv mbuo maaih hnyouv hnamv ganh dauh, buangv hnyouv ceix bun ganh dauh nor se maiv zeiz mbuo ganh duqv nyanc hnangv mv baac zungv corc zengc nyei.

Tov Ziouv bun meih mbuo yiem seix maiv zeiz douh ganh hnangv, mv baac maaih hnyouv jangv taux ganh dauh, ziangh ceix bun njoux en nyei Kuv fienx haih goiv yienc duqv daanx mienh daic nyei ndie-doqc; ziangh ceix bun dongh dangx hnaangx donx nyei mienh bun ninh mbuo lomh nzoih caux njien-youh weic Ziouv ceix bun nyei fuqv.

Oix zuqc za’genh zien nyei zah mangc gaax meih, meih se ziangh maaih ceix bun fai kungx ziangh weic douh ganh hnangv?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie yiem seix zangc haih maaih hnyouv ciex bun ganh dauh weic bun yie nyei maengc yiem naaiv baamh gen zanc-zanc duqv zipv Ziouv nyei fuqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 19 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top