Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 16/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 16/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 16/01/2019

Singx Nzung 116:1-6
Njoux Mienh Wuov Dauh.

“Ziouv beu jienv maiv hiuv camv nyei mienh. Yie zuqc kouv haic nyei ziangh hoc ninh njoux yie.” (Singx Nzung 116:6).

Waac naaic bun meih hnamv: Mbuo duqv doqc 1-2 caux 5-6 yiemc, fiev sou nyei mienh haiz Ziouv nyei waac hnangv haaix nor? Maaih haaix haih jungc hnamv hnagv naaic caux haiz Ziouv nyei waac hnangv fiev sou nyei mienh (1-4,6 yiemc)? Maaih haaix dauh buangh zuqc “daic nyei hlaang” hnangv haaix nor? Meih oix zuqc hnangv haaix nor ziangh cingx daaih mengh baeqc Ziouv nyei waac hnangv fiev sou nyei mienh Singx Nzung 116 zaang naaiv? Singx Nzung 116 zaang naaiv se benx setv mueiz baeqc fingx nyei nzung yiem Siex Maengc Zipv (Matv^taai 26:30). Naaiv deix yietc zungv hnamv nyei jauv duqv nzamc mingh nzamc daaih camv-nzunc nyei yiem Singx Nzung dongh Ndaawitv nyei nzung. Fiev sou nyei mienh liuz hnyouv ceng Ziouv nyei hnamv dongh yiem ninh nyei maengc duqv seix mueiz jiex daaih. Ziouv se mbenc ziangc nyungc-nyungc nyei Ziouv, Ninh oix baeng m’normh muangx (1-2 yiemc). Ziouv Tin-Hungh Ninh yiem hlaang jiex yaac maaih njang-laangc jiex, mv baac ninh oix baeng m’normh muangx dongh faix jiex nyei mienh se mbuo zuiz mienh dongh mbuo buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc. Ninh oix muangx mbuo nyei heuc tov nyei jouh-jouh waac. Ndaawitv gorngv dongh ninh buangh zuqc aqc jiex nyei ziangh hoc, ninh zieqv duqv kungx Ziouv hnangv njoux duqv ninh nyei lingh wuonh (4 yiemc). Ziouv maaih hnyouv korh lienh, Ziouv Ninh oix tengx dongh haaix dauh heuc Ziouv nyei mbuox (5 yiemc). Ziouv se baengh fim nyei Ziouv, Ninh oix beu jienv maiv hiuv camv nyei mienh (se dongh hnyouv zingx hnyouv zaqc nyei mienh) (6 yiemc).

Dongh haih zieqv duqv Ziouv nyei waac maaih qaqv hnangv Ndaawitv nyei mienh naaiv, se maaih naaiv deix biux mengh: Da’yietv, ninh mbuo se hnamv Ziouv nyei mienh (1-2 yiemc). Ninh mbuo zieqv duqv gorngv se Ziouv nyei buoz njoux cuotv ninh mbuo dongh ninh mbuo buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc caux dongh buangh zuqc daic nyei ziangh hoc (3 yiemc). Da’nyeic, ninh mbuo zieqv duqv ganh se mau nyei mienh, ninh mbuo ziouc tov maaih domh qaqv nyei Ziouv tengx ninh mbuo dongh haih buangh zuqc nyei sic (2,4 yiemc). Da’fam, ninh mbuo se hnyouv zingx nyei bun Ziouv. Ziouv beu jienv hnyouv zingx nyei mienh (6 yiemc). Baengh fim nyei Ziouv maiv haih caux waaic nyei sic yiem. Hnangv naaic taaih Ziouv nyei mienh oix zuqc maaih hnyouv zingx nyei yiem Ziouv nyei nza’hmien. Ninh mbuo qiemx zuqc maaih norm hnyouv zingx nyei bun Ziouv, sienx yaac bungx hnyouv Ziouv, mingh nitv fatv Ziouv weic haih heuc duqv haiz Ziouv nyei mbuox caux haih duqv Ziouv tengx.

Dongh buangh zuqc kouv nyei ziangh hoc, baamh mienh nzengc camv hnamv fai daav za’eix longc ganh nyei qaqv, nyanh, ganh maaih nyei lingc… Mv baac yiem naaiv Singx Nzung bun mbuo hiuv se kungx Ziouv hnangv haih njoux duqv mbuo. Ninh jaapv dangx nzengc dongh zuqc daic nyei hlaang hlopv jienv mbuo nyei jaang wuov. Naaic se haih dongh aqc jiex nyei zuiz, hmuangv doic maiv horh norh nyei jauv, baengc zingh nyei jauv, ndortv nzengc zinh nyanh nyei jauv, buangh zuqc zong cie nyei jauv… Ziouv maaih domh qaqv haih tengx duqv, Ninh dorh mbuo cuotv dongh mbuo kouv jiex nyei dorngx. Ziouv gorngv: “Gunv tov yie, yie ziouc dau meih aengx zorqv dongh meih maiv hiuv duqv hlo haic, gem jienv nyei sic biux mengh mbuox meih.” (Ye^le^mi 33:3).

Meih yaac fih hnangv nyei haih zieqv duqv Ziouv nyei qaqv dongh meih hnamv Ziouv wuov zanc, sienx gorngv Ziouv gengh njoux duqv meih, gueic njiec daux gaux caux yangh mingh wuonv nyei yiem Ziouv. Mouz hnoi jiex mingh, sienx Ziouv nyei mienh jaa hnamv Ziouv camv jienv faaux, gauh mingh nitv Ziouv fatv. Yiem naaiv norm hnoi nyei hoqc haih tengx duqv haaix nyungc meih? Meih tov haaix nyungc Ziouv yiem jh hnoi?

Yie laengz zingh Ziouv weic Meih zanc-zanc yiem nitv fatv yie, muangx yie, caux njoux yie biaux cuotv zuqc seix hnyouv zuqc daic nyei jauv. Meih nyei domh qaqv hingh jiex dongh yie zuqc buangh nyei kouv naanc. Tov Ziouv aengx goux longx yiem meih nyei nza’hmien.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 18 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top