Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 15/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 15/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 15/01/2019

2 Hungh Douh 4:8-37
E^Li^Saa Tengx Dauh Dorn ZOrqc Baengc Longx.

“Ninh bieqc wuov qongx gen, guon jienv gaengh. Kungx ninh caux wuov dauh dorn yiem gu’nyuoz hnangv. Ninh daux gaux jouh Ziouv. Nqa’haav ninh faaux coux mbaapv wuov dauh dorn gu’nguaaic, nzuih doix nzuih, m’zing doix m’zing, buoz doix buoz. Sung zaqc sin wuov zanc, wuov dauh dorn nyei sin gunv zoux gunv jorm. ” (2 Hungh Douh 4:33-34).

Waac naaic bun meih hnamv: Wuov dauh m’sieqv dorn yiem Sunem hnangv haaix nor biux mengh hnamv taux Tin-Hungh nyei douc waac mienh E^li^saa? Njiec nqang ninh duqv zipv haaix nyungc? Dongh ninh nyei dorn butv baengc daic, ninh hnangv haaix nor zoux? Douc waac mienh E^li^saa hnangv haaix nor njoux wuov dauh dorn naangh daaih? Dongh meih buangh nyei kouv naanc meih hnangv haaix nor zoux?

Yiem fu-sux Ziouv Tin-Hungh nyei ziangh hoc, douc waac mienh E^li^saa zanc-zanc yangh gan Sunem jiex, yiem naaic maaih dauh butv zoih nyei m’sieqv dorn, naaiv dauh m’sieqv dorn yaac dongh hnamv kaeqv mienh jiex wuov dauh, haaix zanc E^li^saa jiex naaic ninh yaac qaqv liouh E^li^saa yiem wuov nyanc hnaangx. Naaiv dauh m’sieqv corc aengx mbuox ninh nyei nqox zoux qongx biauv weic bun E^li^saa haaix zanc daaih Sunem mungv zoux gong yiem. Mv baac naaiv deix i hmuangv yaac gox haic aqv corc maiv gaengh maaih dorn. Ei Yiu-taai mienh nyei leiz fingx haaix dauh m’sieqv dorn mv haih maaih gu’nguaaz gengh nyaaiv haic. Douc waac mienh E^li^saa hiuv duqv naaiv dauh sieqv nyei kouv, ninh ziouc tov Ziouv Tin-Hungh bun naaiv dauh m’sieqv dorn maaih dauh dorn. Dongh ninh hnamv kaeqv nyei jauv duqv Ziouv ceix fuqv bun ninh.

Wuov dauh fu’jueiv hlo jienv faaux. Maaih hnoi nor, ninh gan ninh nyei dae mingh wuov ndeic nziaauc, ziouc liem zeih m’nqorngv mun duqv seix haic, mienh ziouc dorh ninh mingh ninh nyei maa wuov, liuz taux lungh anx naaiv dauh fu’jueiv daic miaqv. Naaiv za’gengh yietc nyungc zoux bun ninh mbuo nyei hmuangv doic nzaauh camv, mv baac wuov dauh Sunem nyei m’sieqv dorn yiem hnyouv hnamv se gorngv Ziouv ceix bun ninh maaih dorn nor, Ziouv ziouc maiv bun ninh nyei dorn daic, hnangv naaic ninh ziouc hlorpv mingh an jienv douc waac mienh E^li^saa nyei coux, liuz ninh ziouc mingh cuotv jauv mingh lorz Tin-Hungh nyei mienh. E^li^saa ziouc gaanv jienv gan ninh mingh Sunem mingv, bieqc biauv mingh, E^li^saa guon jienv, jiex gorn daux gaux jouh Ziouv. “Nqa’haav ninh faaux coux mbaapv wuov dauh dorn gu’nguaaic, nzuih doix nzuih, m’zing doix m’zing, buoz doix buoz. Sung zaqc sin wuov zanc, wuov dauh dorn nyei sin gunv zoux gunv jorm. E^li^saa ziouc njiec coux yiem wuov qongx gu’nyuoz yangh mingh yangh daaih aengx faaux mingh mbaapv jienv wuov dauh dorn nyei sin. Wuov dauh dorn ciuv siec nzunc ziouc nungx nqoi m’zing.” (34-35 yiemc). Setv mueiz wuov dauh dorn ziouc naangh daaih, ninh nyei maa gengh njien-youh haic hlorpv jienv ninh nyei dorn nzuonx.

Tin-Hungh se bun mienh maaih maengc ziangh nyei Ziouv, NInh yaac dongh bun mienh ziangh bun mienh daic nyei Ziouv. Ziouv longc Ninh nyei bou zorc naaiv dauh Sunem m’sieqv dorn nyei dorn, zoux bun ninh gauh maaih sienx fim yaac heuc Ziouv nyei mbuox. Ih zanc, Ziouv yaac longc mbuo, zorc mbuo bun mbuo nyei lingh wuonh zuqc mietc wuov deix bungx hnyouv yiem Ziouv caux heuc Ziouv nyei mbuox.

Meih hnangv haaix nor zoux bun dongh lingh wuonh zuqc daic wuov deix mienh nyei maengc?

Tov baaix yie nyei Ziouv Tin-Hungh aac, meih se dongh yiem gu’nguaaic lungh nyei hungh, tov tengx yie kungx sienx kaux bangc meih nduqc dauh hnangv caux tiux mingh caux Ziouv dongh yie zuqc buangh nyei. Tov Ziouv longc yie hnangv meih nyei jaa sic weic njoux camv mienh dongh lingh wuonh zuqc daic nyei mienh, dorh ninh mbuo dau nqang nzuonx caux Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 17 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top