Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 14/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 14/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 14/01/2019

2 Hungh Douh 4: 1-7
Maaic Ga’lanv Youh Jaauv zaeqv

“Wuov dauh auv-guaav ziouc mingh mbuox Tin-Hungh nyei mienh, E^li^saa. E^li^saa gorngv, “Gunv mingh aqv. Dorh wuov deix youh mingh maaic weic jaauv meih nyei zaeqv. Zengc njiec nyei nyaanh meih caux meih nyei dorn longc yungz maengc.” (2 Hungh Douh 4:7).

Waac naaic bun meih hnamv: Wuov dauh m’sieqv dorn buangh douc waac mienh E^li^saa gorngv taux haaix nyungc jauv? Douc waac mienh E^li^saa hnangv haaix nor tengx? Setv mueiz hnangv haaix nor? kaaux bangc haaix ndau cingx daaih hnangv naaic? Meih maaih haaix nyungc oix heuc mbuox Ziouv nyei fai?

Loz hnoi nor nzengc camv maaih Ziouv nyei douc waac mienh yiem zuangx mienh mbu’ndongx, duqv mienh camv sienx yaac bungx hnyouv, se gorngv maaih haaix nyungc kouv jiex ndangc nor, baeqc fingx ziouc daaih lorz yaac naaic mangc gaax hnangv haaix nor zoux. Maaih dauh auv-guaav jomc, naaiv auv nyei nqox yaac dongh hnamv Ziouv nyei mienh, ninh jiex seix miaqv liouh jienv bun ninh nyei auv i dauh dorn. Buatc hnangv naaiv dauh gengh zoux gong kouv nyei weic pietv nyanc uix naaiv deix i dauh dorn, mv baac corc zoux maiv gaux nyanc ninh cingx daaih mingh gaav. Taux jaauv zaeqv nyei ziangh hoc, mv baac naaiv dauh auv maiv maaih gaux nyanh jaauv zaeqv, hnangv naaic ninh nyei zaeqc ziouv ziouc heuc naaiv dauh auv guaav bun wuov deix i dauh dorn mingh tengx zaeqc ziouv zoux nouh. Cuotv naaiv deix zoux bun naaiv dauh auv guaav gengh mun hnyouv haic mv baac maiv maaih haaix nyungc za’eix zoux, naaiv dauh auv guaav ziouc mingh lorz douc waac mienh E^li^saa gorngv ninh nyei kouv-zingh bun E^li^saa muangx. Naaiv joux “kouv zingh” nyei ei-leiz se tov tengx, tov njoux, nyiemv jienv tov tengx. Ziouv dongx taux douc waac mienh E^li^saa nyei hnyouv, ninh ziouc naaic: “Meih oix yie tengx meih zoux haaix nyungc? Mbuox yie maah! Meih nyei biauv maaih haaix nyungc?” (2 yiemc). Ziouv Tin-Hungh nzengc camv longc dongh mbuo maaih nyei weic zoux duqv leic zinh bun Ninh caux bun mbuo ganh. Naaiv dauh auv guaav kungx maaih yietc baengh dorn ga’lanv youh hnangv, liuz E^li^saa ziouc heuc wuov dauh auv guaav Cuotv mingh gaav meih nyei laangz zaangc mienh nyei jaa-dorngx, dongh kungx nyei wuov nyungc dox youh dapv naaiv deix jaa-dorngx. Maiv gunv haiz hnangv maiv maengh baeqc caux aqc duqv bieqc hnyouv mv baac ninh mbuo buo dorn maac muangx yaac ei jienv zoux, maiv naaic weic haaix diuc hnangv naaic nor zoux, ninh buangv hnyouv ei jienv douc waac mienh gorngv nyei zoux. Naaiv yietc nyungc bun mbuo bieqc hnyouv gorngv naaiv dauh auv guaav maaih sienx fim caux muangx Ziouv Tin-Hungh nyei douc waac mienh nzengc. Weic naaiv dauh auv guaav maaih sienx fim muangx yaac ei jienv zoux, ziouc duqv Ziouv zoux mbuoqc horngh nyei sic yiem nyei maengc, yietc zungv wuov deix gaav daaih nyei jaa-dorngx buangv nzengc. Ziouv maiv zeiz kungx bun ninh maaih jaauv zaeqv hnangv, corc aengx bun ninh mbuo buo dorn maac maaih gaux longc.

Ih zanc hnoi mbuo maaih ging-sou yiem mbuo nyei buoz, Ziouv nyei waac se hnangv norm dang ziux mbuo nyei zaux mbieqc dongh yiem hmuangx nyei dorngx (Singx Nzung 119:105). Dongh haaix zanc meih maaih youh nzaauh, meih maaih heuc Ziouv caux lorz Ziouv nyei waac dorh meih nyei fai? Meih haiz Ziouv nyei waac hnangv haaix nor tengx meih?

Tov baaix yie nyei Ziouv Tin-Hungh aac, tov njaaux yaac dorh yie zanc-zanc hiuv lorz taux Meih caux meih nyei waac. Tov Ziouv bun yie nyei hnyouv kaux bangc meih nzengc, tov Ziouv dorh njaaux yie hnoi-hnoi yaangh ei gan Meih jauv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 16 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top