Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 13/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 13/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 13/01/2019

2 Hungh Douh 3:1-27
Ziouv Tin-Hungh Nyei Fuqv Yiem Ndaawitv

“E^li^saa gorngv, “Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, Nernh Jiex nyei Tin-Hungh, dongh yie fu-sux wuov dauh laengz, se gorngv yie maiv taaih caux meih yiem naaiv dauh Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^saa^fatv nor, yie zungv maiv mangc meih yaac maiv gunv meih aqv. ” (2 Hungh Douh 3:14).

Waac naaic bun meih hnamv: Weic haaix diuc ziex-ziex dauh hungh cangh langh oix mborqv Mo^aapc hungh? Yiem jauv mingh mborqv Mo^aapc mienh, ninh mbuo buangh zuqc haaix nyungc? Kaaux bangc haaix ndau, ninh mbuo duqv douc waac mienh I^li^saa tengx? Ziouv Tin-Hungh hnangv haaix nor njoux ninh mbuo? Yiem naaiv diuh gouv, meih hoqc duqv haaix nyungc taux Ziouv Tin-Hungh nyei en?

Aa^hapc hungh daic liuz ninh nyei dorn Yolam ziouc nzipc jienv zoux hungh, naaiv se yietc norm longx jiex nyei qangx bun Mo^aapc mienh ngaengc I^saa^laa^en nyei hungh. Weic hnyangx-hnyangx Mo^aapc mienh oix zuqc fungx ziepc waanc dauh ba’gi yungh caux ziepc waanc dauh ba’gi yungh gouv nyei biei mingh bun I^saa^laa^en nyei hungh, naaiv se yietc nyungc bun Mo^aapc mienh gengh kouv haic, hnangv naaic ninh mbuo ziouc jiex sin ngaengc caux maiv fungx naaiv deix bun Yolam hungh aqv. Yolam haiz ndortv camv, ninh ziouc heuc mingh mborqv Mo^aapc mienh. Ninh mbuo cuotv jauv mingh gau maiv maaih wuon bun Ye^ho^saa^fatv hungh mienh caux baeng-guanh nyei saeng-kuv hopv, ninh mbuo ziouc zuqc dingh jienv wuov. Yiem naaic deix kouv jiex nyei ziangh hoc, ninh mbuo maiv haih zoux haaix nyungc. Setv mueiz Ye^ho^saa^fatv hungh cingx daaih jangx taux Ziouv Tin-Hungh, ninh ziouc naaic I^saa^laa^en hungh: “Yiem naaiv maiv maaih Ziouv nyei douc waac mienh weic bun mbuo haih bangc ninh naaic Ziouv fai?” (11 yiemc). Dongh hungh haiz gorngv maaih douc waac mienh E^li^saa, yietc zungv buo dauh hungh ziouc mingh E^li^saa wuov. Jiex gorn, douc waac mienh maiv oix tengx ninh mbuo. Mv baac weic Ye^ho^saa^fatv hungh zoux Ndaawitv hungh nyei zeiv-fun, liuz douc waac mienh E^li^saa ziouc tengx. Mbuo buatc duqv cing nyei Ziouv Tin-Hungh nyei fuqv yiem Ndaawitv yietc liuz maiv jomc.

Hnangv naaic, Tin-Hungh nyei douc waac mienh mbuox ninh mbuo oix zuqc paaiv dauh haih patv daanh baah nyei mienh daaih, weic haiz qiex nyei daanh baah Ziouv nyei qaqv ziouc njiec daaih yiem E^li^saa nyei sin. Ziouv ziouc biux mengh za’eix bun ninh hnangv haaix nor njoux. Ei Ziouv mangc naaiv se faix-fiuv sic, mv baac maiv maaih haaix dauh zoux duqv. Se oix zuqc wetv zuonx buangv naaiv norm horngz, Ziouv ziouc bun mbiungc njiec buangv zuonx weic bun mienh caux saengh-kuv maaih wuom hopv. Ziouv buatc naaic se maiv gaengh gaux, Ninh aengx zorqv Mo^aapc mienh jiu bun I^saa^laa^en mienh nyei buoz ndiev. Se weic naaiv deix zuonx Mo^aapc mienh zuqc nduov, caux naaiv se Ziouv Tin-Hungh zoux nyei gong. Bieqc lungh ndorm, Ziouv Tin-Hungh zoux bun mba’hnoi ziux njiec wuom, zoux bun wuom siqv hnangv nziamv nzengc, Mo^aapc laaic duqv wuov deix buo dauh hungh diex ganh daix jaax hoic laanh, ninh mbuo ziouc laanh mbuox laanh gorngv, mbuo mingh cangv ninh mbuo nyei ga’naaiv aqv.

Jiex naaiv hnoi nyei sou, bun mbuo buatc gorngv Ziouv nyei laengz ngaengc waac caux Ndaawitv koi fuqv caux njoux Ninh nyei mienh. Aengx bun mbuo hiuv duqv gorngv se gorngv haaix dauh hiuv duqv kaux bangc Ziouv, Ziouv ziouc oix njoux wuov dauh biaux ndutv ninh nyei win-wangv.

Ziouv zoux jiex haaix nyungc mbuoqc horngh nyei sic yiem meih nyei maengc? Meih biux mengh hiuv duqv Ziouv nyei en-zingh hnangv haaix nor?

Tov baaix Ziouv Tin-Hungh dongh maaih cong-mengh jiex caux maaih qaqv jiex, tov tengx yie haaix zanc yaac sienx kauc Meih caux kungx kaux bangc Meih. Yie laengz zingh Ziouv weic Meih zoux yietc zungv mbuoqc horngh nyei sic yiem Meih nyei naamh nyoux, caux ih zanc yie.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 15 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top