Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 12/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 12/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 12/01/2019

Maako 15:40-16:11
Ziouv Yesu Nyei Sai-Gorx M’sieqv Dorn

“Maaih deix m’sieqv dorn yaac yiem wuov go deix nyei mangc jienv. Wuov deix m’sieqv dorn maaih dauh Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa, aengx maaih Yaagorpc faix caux Yosetc nyei maa, Maa^li^yaa, aengx maaih Saa^lo^me. Yesu yiem Gaa^li^li wuov zanc, naaiv deix m’sieqv dorn gan jienv ninh mingh yaac fu-sux ninh. Aengx maaih caux Yesu mingh Ye^lu^saa^lem wuov deix m’sieqv dorn camv nyei yaac yiem wuov.” (Maako 15:40-41).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv Yesu nyei sa-gorx m’sieqv dorn hnangv haaix nor tengx Ziouv Yesu, dongh Ninh a’lamh zoux ziangx gong yiem baamh gen wuov zanc? Ninh mbuo maaih buonc haaix nyungc yiem Ziouv Yesu? Meih hoqc duqv haaix nyungc yiem naaic deix m’sieqv dorn fu-sux nyei jauv? M’sieqv dorn sienx Ziouv maaih haaix nyungc jienv longc yiem jiu-baang, biauv nyuoz, caux yiem mbuo nyei laangz zangc?

Ei Yiu^taai mienh nyei leiz-fingx, m’sieqv dorn se borng buoz nyei mienh, tengx zoux biauv nyuoz gong nyei mienh. Mv baac ei za’gengh zien, mbuo buatc camv dauh m’sieqv dorn gan Ziouv caux fu-sux Ziouv dongh Ninh yiem Gaa^li^li wuov. Ninh mbuo tengx jienv Ziouv Yesu, bun Ziouv Yesu gauh hungh hec zoux ziangx Ninh qiemx zuqc zoux nyei gong. Maiv gunv ninh mbuo maiv duqv mbuox fiev heuc 12 dauh sai-gorx, mv baac duqv Ziouv Yesu zien bungx hnyouv ninh mbuo zoux ziex nyungc jienv longc nyei gong.

Hnangv Maako fiev gorngv taux maaih dauh sieqv yiem Mbe^taa^ni laangz, dorh norm baengh dapv buangv youh ndaang daaih hietv Yesu nyei m’nqorngv liuc leiz zangx Ziouv Yesu nyei sei (14:3-9). Yiem wuov norm ziangh hoc, naaiv deix m’sieqv dorn maaih hmien dongh Ziouv Yesu seix kouv jiex nyei ziangh hoc. Yiem naaic deix ziangh hoc sai-gorx mbuo biaux bingx nzengc, mv baac maaih Makv^ndaa^laa mungv nyei Maa^li^yaa caux ganh dauh Maa^li^yaa dongh Yaagorpc nyei maa, aengx caux deix m’sieqv dorn gan Ziouv Yesu mingh taux Ye^lu^saa^lem zingh. Ninh mbuo maaih hmien yiem dongh mienh zoux doqc Ziouv Yesu ziangh hoc, ninh mbuo ganh nyei m’zingh mangc jienv Ziouv Yesu siouc kouv taux daic, ninh mbuo nzauh nyiemv weic buatc mienh zoux doqc Ziouv Yesu. Nnh mbuo caux Yo^sepv yiem Aa^li^maa^tie mungv dorh Ziouv Yesu nyei mingh zangx, hiuv duqv mienh an Ziouv Yesu nyei sei yiem haaix, ninh mbuo mangc jienv mienh hnangv haaix nor biopv Ziouv Yesu nyei sei. Se dongh naaiv deix m’sieqv dorn buatc ndangc Ziouv Yesu nyei zouv gaengh nqoi, dongh ninh mbuo dorh youh ndaang mingh hietv Ziouv Yesu nyei sei. Ninh mbuo se daauh-dauh mienh duqv fuqv buangh Ziouv Yesu aengx naangh daaih.

Maiv gunv Yiu-taai mienh maiv funx m’sieqv dorn maaih ja’zinh, mv baac Ziouv Yesu longc naaiv deix m’sieqv dorn douc yietc nyungc longc jienv nyei fienx gorngv taux Ziouv Yesu aengx naangh daaih bun Ziouv Yesu nyei sai-gorx. Ziouv Yesu jangx wuov deix m’sieqv dorn hnamv Ninh, jangx wuov deix m’sieqv dorn nzie Ninh, jangx wuov deix m’sieqv dorn goux Ninh, jangx wuov deix m’sieqv dorn guaax hnyouv Ninh, caux jangx wuov deix yietc zungv m’sieqv dorn diev kouv weic Ninh. Ziouv Yesu yaac gorngv taux wuov dauh m’sieqv dorn longc youh ndaang hietv Ninh nyei sin nyei mengh. “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maiv gunv yiem lungh ndiev haaix norm dorngx zunh kuv fienx, mienh oix gorngv naaiv dauh m’sieqv dorn zoux nyei jauv-louc weic jangx taux ninh.” (Maako 14:9).

Ih zanc nyei m’sieqv dorn za’gengh buatc longc jienv yiem yietc norm hmuangv doic, yiem jiu-baang, caux laangz zangc, ninh mbuo za’gengh siev duqv hnamv, diev duqv kouv, yiem hnyouv diev duqv hnyouv ndaauv. Mbuo se Ziouv nyei mienh, mbuo maiv dungx maaih hnyouv mangc m’jangc dorn gauh jaaix, daux nzuonx oix zuqc maaih laanh taaih laanh lomh nzoih dongh hnyouv fu-sux Ziouv caux jiu-baang.

Yiem meih mbuo nyei jiu-baang, meih mbuo funx m’sieqv dorn hnangv haaix nor? Meih za’gengh funx m’sieqv dorn yiem meih nyei jaaix nyei fai?

O Ziouv Yesu aac, tov Ziouv bun yie maaih hnyouv ei jienv ndaangc maaih nyungc-zeiv longx nyei m’sieqv liuz hnyouv fux-sux Ziouv. Maiv gunv m’sieqv m’jangc bun yie maaih dongh diuc hnyouv, laanh taaih laanh nyei fu-sux Ziouv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 14 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top