Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 11/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 11/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 11/01/2019

Maako 15:21-39
Zoix Hungh Nyei Hungh

“Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu’nyuoz wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yiem gu’nguaaic mbaaix dorng ga’ndiev zoux i maengx mi’aqv” (Maako 15:39).

Waac naaic bun meih hnamv: Tov meih doix mangc cuotv daaih nyei sic dongh Yesu zuqc kouv nyei jauv duqv fiev yiem I^saa^yaa 53 caux Singx Nzung 22. Maaih haaix nyungc cuotv dongh Ziouv Yesu dangx qiex wuov zanc? Naaiv deix yietc zungv cuotv daaih nyei sic hnangv haaix nor la’nyauv zuqc meih nyei sienx fim?

Ziouv Yesu daic nyei jauv doic diuc nzengc douc waac mienh nyei. Ziouv Yesu nyei fangx duqv buangh jiex la’nyauv nyei jauv, nzauh, zuqc domh sai-mienh caux yietc zungv mienh caux Lomaa baeng zoux hoic Ninh, tuiv wuomh nzuih nertv Ninh, liemh ding nitv wuov deix I dauh zaqc baeng yaac fih hnangv nyei ki Ninh: “Ninh zuqc mienh mangc piex, zuqc mienh nqemh, ninh zuqc diev mun, zuqc diev kouv. Ninh se hnangv mienh buang jienv hmien, maiv oix mangc nyei mienh, ninh zuqc mienh mangc piex, yie mbuo yaac maiv taaih ninh.” (I^saa^yaa 53:3). Ziouv Yesu Ninh maiv ko lo, laengz diev kouv: “Ninh zuqc hoic, zuqc diev kouv, ninh yaac maiv ko lo. Ninh se hnangv zuqc dorh mingh daix nyei ba’gi yungh dorn. aengx hnangv japv biei nyei ba’gi yungh dorn maiv ko lo, yaac maiv morngx ninh nyei nzuih.” (I^saa^yaa 53:7). Ninh zuqc caux I dauh zaqc baeng ding, hnangv naaic bun cing Ziouv Yesu se zoux orqv nyei mienh, mv baac Ninh duqv biopv yiem butv zoih mienh nyei zouv. (I^saa^yaa 53:9).

Njiec anx buo norm ziangh hoc, Ninh za’gengh kouv gau maiv lamh kaux dorngx, Ninh ziouc longc qiex hlo nyei heuc Ziouv Tin-Hungh njoux Ninh “E^lo^i, E^lo^i, laa^maa^saa^mbakc^taa^ni!” Eix leiz se, “Yie nyei Tin-Hungh! Yie nyei Tin-Hungh! Meih weic haaix diuc guangc yie?” Naaiv se Ziouv Yesu nyei waac heuc Zaangc Diex Tin-Hungh duqv fiev yiem Singx Nzung 22:1.

Yiem lungh anx zanc ziepc nyeic norm ziangh hoc mingh taux da’nyeic anx buo norm ziangh hoqc, wuov norm deic-bung hmuangx nzengc, se yietc norm jang-hoc biux mengh Ziouv Tin-Hungh lungh ndiev maanc muotv nyei zuiz (Aamotv 8:9). Dongh Ziouv Yesu dangx qiex liuz, Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu’nyuoz wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yiem gu’nguaaic mbaaix dorng ga’ndiev zoux i maengx, sortv guangc zuqc nqaeqv cing-nzengc wuov qongx caux gauh cing-nzengc jiex wuov qongx nyei latc. Ziouv Yesu daic weic koi tong jauv, yiem naaic mbuo dauh-dauh baamh mienh ganh bieqc taux Ziouv TYin-Hungh nyei nza’hmien. Haaix dauh yaac duqv maaih leiz bieqc buoqc zaangc biauv weic buoqc zaang Ziouv, maiv zeiz kungx Yiu^taai mienh bieqc duqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv hnangv, mv baac se lungh ndiev mienh dauh dauh maaih leiz bieqc ceng Ziouv Tin-Hungh, longc nzengc ninh mbuo nyei hnyouv caux sin baaix zaangc Ziouv. Hnangv baeng-bieiv zieqv duqv Ziouv Yesu yaac nyiemc gorngv “Naaiv dauh za’gengh Tin-Hungh nyei Dorn aqv!” (yiemc 39). Ziouv Yesu se dongh Mi^si^yaa, Yiu^taai mienh nyei hungh caux lungh ndiev mienh nyei, liemh meih nyei.

Ziouv Yesu daic weic meih. Hnangv naaic, aengx maaih haaix nyungc dangv jienv maiv bun meih mingh caux Ziouv fai?

O Ziouv Yesu aac, Meih zuqc siouc kouv zuqc daic se weic yie nyei zuiz, tov Ziouv bun yie haih hnamv Ziouv hnoi-hnoi camv jienv faux caux hiuv duqv meih nyei en-zingh yiem buoqc zaangc nyei jauv bun Meih a’hneiv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 13 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top