Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 10/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 10/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 10/01/2019

I^saa^yaa 41:10
Ganh Norm Deic Bung Daaih Nyei Kaeqv Mienh Maiv Ndoqc Kouv

“Maiv dungx gamh nziex. Yie caux meih yiem. Maiv dungx hnyouv namx weic zuqc yie zoux meih nyei Tin-Hungh. Yie oix bun meih henv yaac oix tengx meih. Yie oix longc yie baengh fim nyei mbiaauc jieqv buoz baav jienv meih.” (I^saa^yaa 41:10).

Waac naaic bun meih hnamv: Baamh mienh nzengc camv gamh nziex haaix nyungc? Meih niv, meih gamh nziex haaix nyungc jiex? Dongh meih haiz ndoqc kouv nyei ziangh hoc meih zoux haaix nyungc? Ziouv nyei waac njaaux gorngv: “Maiv dungx gamh nziex. Yie caux meih yiem” maaih haaix nyungc eix-leiz bun meih?

Yietc hnoi yietc hnoi camv jienv mienh gorngv ninh mbuo ndoqc kouv yiem ih zanc nyei lungh ndiev. Yietc nyungc orn hnyouv camv bun taux yietc zungv Ziouv nyei mienh, se Ninh haaix zanc yaac caux mbuo yiem. Ziouv gorngv: “Maiv dungx gamh nziex. Yie caux meih yiem.” Maiv zeiz kungx ndoqc kouv hnangv, ih zanc nyei mienh corc aengx buangh zuqc camv-nyungc gamh nziex nyei jauv se: mingh cie zong jaax, zuqc baengc hoic, gox haic, daic nyei jauv, zoux maiv gaux nyanc… Se gorngv naaic deix yietc zungv haaix zanc yaac yiem mbuo nyei hnyouv nor, zoux bun mbuo ziangx naaic haiz mbuo nyei guoqv fai lungh ndiev maiv zeiz longx nyei dorngx bun mbuo yiem, liuz mbuo oix zuqc jangx jienv Ziouv laengz caux mbuo yiem. Se gorngv Ziouv caux mbuo yiem nor, za’gengh maiv maaih haaix nyungc cuotv yiem mbuo mingh tin-dorngh nyei jauv se gorngv Ziouv maiv bun leiz cuotv. Naaiv se yietc nyungc orn hnyouv caux kuinx nyei waac hlo haic bun Ziouv nyei mienh yiem ih jaax lungh ndiev.

Ziouv aengx laengz waac mbuox mbuo gorngv: “Maiv dungx hnyouv namx weic zuqc yie zoux meih nyei Tin-Hungh.” Dongh mbuo dangv maiv hingh gamh nziex nyei jauv ziouc zoux bun mbuo nyei hnyouv namx, ziouc ndortv hnyouv zuqc buangh nyei jauv. Ziouv hiuv duqv yiem baamh gen daaih nyei kaeqv mienh mingh tin-dorngh baungh nyei kouv naanc nyei, hnamv nyei. Hnangv naaic Ninh daaih orn hnyouv gorngv: Maiv dungx hnyouv namx weic zuqc yie zoux meih nyei Tin-Hungh.” Weic zuqc Ninh se mbuo nyei Ziouv. Ninh haiz zanc yaac mangc jienv mbuo, goux jienv mbuo, hnangv naaic se gorngv mbuo corc aengx hnyouv namx nor se maiv maaih sienx fim yiem Ziouv.

Meih se yiem baamh gen daaih nyei kaeqv mienh maiv zuqc ndoqc kouv weic zuqc maaih Ziouv caux meih yiem. Ninh caux meih yiem, dongh meih maiv laamh kaux nyei ziangh hoc, Ninh tengx qaqv meih, orn hnyouv meih dongh meih mau nyei ziangh hoc, goux jienv meih dongh meih hnyouv namx nyei ziangh hoc, tengx meih haih hingh jiex buangh zuqc siex hnyouv nyei sic, orn hnyouv meih dongh meih zuqc ndortv hnyouv, ken meih jiex dongh meih zuqc ndorpc. Ziouv ih zanc caux meih yiem yaac aengx caux meih yiem yietc liuz, weic zuqc Ninh se yietc liuz nyei Ziouv Tin-Hungh. Ninh oix dorh meih njaaux meih yiem ih zanc mingh taux yietc liuz. Naaiv se yietc nyungc longx haic nyei zien leiz, se yietc nyungc dorh meih hiuv sienx kaux Ziouv, muangx Ziouv nyei waac, baaix zaangc Ninh, caux njien-youh nyei zipv Ninh yiem mbuo nyei maengc dorh jauv mbuo mingh tin-dorngh. Meih za’gengh sienx dingc Ziouv zanc-zanc caux meih mingh nyei fai?

Yie laengz zingh Ziouv weic Ziouv nyei waac laengz jienv “Ziouv caux yie yiem” gengh haiz orn duqv yie nyei hnyouv camv haic, Ziouv caux yie yiem nyei ziangh hoc Ziouv zoux bun yie nyei hnyouv dingc, caux hnyouv namx nyei jauv, gamh nziex nyei jauv maiv yiem yie nyei hnyouv aqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 12 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top