Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 09/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 09/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 09/01/2019

Singx Nzung 115:9-18
Oix Zuqc Kaux Ziouv!

“Taaih Ziouv nyei zuangx mienh aah! Oix zuqc kaux Ziouv. Ninh tengx ninh mbuo yaac zoux ninh mbuo nyei torngv-baaih” (yiemc 11).

Waac naaic bun meih hnamv: Fiev sou nyei mienh heuc haaix dauh oix zuqc kaux Ziouv? Weic haaix diuc ninh mbuo oix zuqc kaux bangc Ninh? Meih niv, meih hnangv haaix nor kaux bangc Ziouv yiem meih nyei maengc?

Maiv sienx Ziouv nyei mienh, ninh mbuo kungx kaux ganh nyei miuc-fangx (yiemc 4-8), waac mbuox taux sienx Ziouv nyei mienh se: “Oix zuqc kaux Ziouv” (9-11). Yiem wuov zanc Ziouv nyei naamh nyouz se maaih: I^saa^laa^en mienh, fai Aalon nyei biauv nyuoz mienh (se yietc fingx Tin-Hungh lengc jeiv ginv daaih nyei fingx se Lewi fingx I^saa^laa^en mienh nyei sai-mienh se yiem naaiv fingx mienh cuotv daaih), caux yietc zungv taaih Ziouv nyei mienh (maiv gunv ninh mbuo maiv zeiz I^saa^laa^en mienh fingx fai Aalon nyei biauv nyuoz mienh).

Yietc zungv bungx hnyouv Ziouv nyei mienh caux taaih Ziouv nyei mienh, oix zuqc kaux Ziouv! Oix zuqc yaangh ei Ninh nyei jauv! Oix zuqc kaux Ninh caux bungx hnyouv Ninh! Oix zuqc fungx nzengc nyungc-nyungc sic, kouv nyei jauv bun Ziouv! Oix zuqc baengh orn yiem Ziouv! Weic zuqc Ninh se “tengx mbuo caux zoux mbuo nyei torngv-baaih”. Kungx Ziouv Ninh nduqc dauh hnangv caux mbuo yiem, goux jienv mbuo dongh mbuo buangh zuqc kouv naanc nyei ziangh hoc. Caux kungx Ninh hnangv haih maaih gaux qaqv tengx mbuo kouv nyei ziangh hoc.

Yietc zungv kaux Ziouv nyei mienh za’gengh duqv Ninh ceix fuqv, maiv zeiz kungx bun ninh hnangv corc aengx bun njiec nqaang nyei fun-faqv (yiemc 12-15). Ziouv se zoux ceix fuqv nyei gorn. Sienx Ziouv se mbuo ceix nyei yietc zungv ga’naaiv bieqc an jienv tin-dorngh, maiv haih jiex nzingx nyei dorngx. Muangx Ziouv nyei waac duqv nyei yietc zungv fuqv se maiv zeiz ih zanc mangc duqv buatc nzengc, jienv longc jiex se lingh wuonh nyei fuqv, se dongh mbuo maiv haih nziang, ndorc, saauv, hlaau duqv nyei. Mv baac naaic se yietc zungv benx kungx duqv daaih nyei fuqv yiem Ziouv hnangv. Se dongh fuqv duqv guangc zuiz, fuqv duqv njoux, se duqv yietc liuz nyei maengc, se duqv baengh orn yiem jiex kouv nyei ziangh hoc, se maaih njien-youh weic maaih Ziouv caux yiem, se buangv yiem nyungc-nyungc jauv, … Dongh naaiv deix yietc zungv fuqv se kungx dongh kaux Ziouv wuov deix lorz duqv buatc hnangv.

Caux dongh lorz duqv buatc naaiv nyungc fuqv liuz liuz, haaix dauh kaux Ziouv nyei mienh ziouc ceng Ziouv “yiem naaiv mingh taux yietc liuz” (yiemc 18).

Meih zieqv duqv haaix nyungc fuqv dongh meih kaux Ziouv? Meih zoux haaix nyungc duqv zipv naaic deix yietc zungv fuqv?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie hnoi-hnoi kaux bangc Meih, weic Ziouv se tengx yie caux zoux yie nyei torngv-baaih wuov dauh. Yie laengz zingh Ziouv!

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 11 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top