Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 08/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 08/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 08/01/2019

Ko^lo^si 3:16-17
Ganh Norm Deic Bung Daaih Nyei Kaeqv Mienh Dorh Qiemx Longc Nyei Ga’Naaiv

“Oix zuqc zaangh Giduc nyei doz buangv meih mbuo nyei hnyouv ziouc longc nyungc-nyungc cong-mengh laanh njaaux laanh, laanh kuinx laanh. Yaac oix zuqc baaux singx nzung, caux ceng Tin-Hungh nyei nzung, caux Singx Lingh bun mienh benx cuotv nyei nzung, longc hnyouv laengz zingh Tin-Hungh. Maiv gunv meih mbuo zoux haaix nyungc, fai gorngv haaix nyungc, oix zuqc dengv Ziouv Yesu nyei mbuox zoux. Yaac oix zuqc dengv ninh nyei mbuox laengz zingh Zaangc Diex Tin-Hungh.”

Waac naaic bun meih hnamv: Ko^lo^si 3:16-17 njaaux mbuo oix zuqc dorh haaix nyungc qiemx longc nyei ga’naaiv yiem mbuo nyei maengc? Tov meih bun hiuv jienv longc jiex nyei dorngx caux dongh yiem mbuo nyei maengc dorh nyei naaic deix qiemx longc ga’naaiv naaic haih tengx duqv meih nyei. Meih hnangv haaix nor zorng mbenc naaic deix qiemx longc nyei ga’naaiv?

Buo nyungc qiemx zuqc nyei ga’naaiv bun kaeqv mienh mingh Tin-dorngh oix zuqc dorh se Giduc nyei doz, ceng Ziouv, Ziouv nyei mbuox.

Giduc nyei doz se dongh Ziouv Yesu njaaux nyei waac, se njoux Ziouv Yesu nyei kuv fienx. Yiem baamh gen ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh oix zuqc bieqc hnyouv Ziouv njaaux nyei waac, weic zuqc Ninh nyei waac bun mbuo buatc zuiz daaih goiv hnyouv, nuqv duqv njoux nyei jauv bun zipv sienx, bun mbuo hiuv duqv nqa’haav hingv duqv nyei orn-lorqc yiem mbuo mingh nyei jauv, caux dongz taux mbuo nyei hnyouv mingh zunh Ziouv nyei kuv fienx bun mienh camv duqv hiuv yaac sienx duqv njoux. Ziouv nyei waac corc aengx tengx mbuo maaih cong-mengh weic njaaux fai laanh kuinx laanh yiem jauv mingh Tin-dorngh. Bun Giduc nyei doz zaangh buangv hnyouv, mbuo qiemx zuqc doqc, hoqc, fei-fangv Ziouv nyei waac mouz hnoi, caux dingc hnyouv muangx Ziouv nyei taaih Ziouv weic bun mingh Tin-dorngh maiv dorngc jauv; hingh jiex Saadaan caux mbuo mau jiex nyei sin mingh duqv taux dingc daaih nyei dorngx.

Da’nyeic nyungc se mbenc hnyouv ceng Ziouv. Yiemc 16b njaaux yiem baamh gen daaih nyei kaeqv mienh oix zuqc longc Singx Nzung, buoqc zaangc nzung, caux Singx Lingh bun mienh benx cuotv nyei nzung longc hnyouvceng Ziouv. Naaiv se yietc zungv Ziouv njaaux nyei waac duqv zoux benx yietc joux, yietc qiex, yietc diuh nzung daaih ceng Ziouv. Dongh mbuo longc nzengc hnyouv nyei baaux nzung ceng Ziouv, mbuo nyei hnyouv ziouc duqv mbenc sung nyei weic bun Ziouv biux mengh yiem mbuo nyei hnyuouv.

Da’fam nyungc oix zuqc dorh se Ziouv nyei mbuox. Yiem 17 njaaux gorngv: “Maiv gunv meih mbuo zoux haaix nyungc, fai gorngv haaix nyungc, oix zuqc dengv Ziouv Yesu nyei mbuox zoux…” naaiv nyei eix-leiz maiv zeiz zoux haaix nyungc yaac longc Ziouv nyei mbuox, mv baac gorngv caux zoux nyungc-nyungc hnangv haaix weic bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc hnangv yiem 1 Ko^lin^to 10:31 njaaux gorngv: “Weic naaiv, maiv gunv meih mbuo nyanc fai hopv fai zoux haaix nyungc, yietc zungv oix zuqc zoux weic bun mienh taaih Tin-Hungh.” Caux biux mengh hiuv duqv Ziouv nyei en-zingh yiem mbuo nyei hnyouv laengz zingh Ziouv (yiemc 17b).

Yiem mbuo nyei jauv mingh Tin-dorngh, meih ganh zaah mangc gaax meih corc aengx maaih haaix nyungc maiv gaengh maaih?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie dorh gaux qiemx zuqc longc nyei ga’naaiv, weic bun yie mingh nyei jauv haih mingh duqv taux dingc daaih nyei dorngx. Tov Ziouv tengx yie haaix zanc yaac ngorc oix hoqc Ziouv nyei waac, oix ceng Ziouv, caux maaih buonc bun Ziouv duqv njang-laangc yiem yie ziangh nyei maengc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 10 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top