Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 06/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 06/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 06/01/2019

Yo^han 13: 34-35
Ganh Norm Deic Bung Daaih Nyei Kaeqv Mienh Caux Meih Nyei Doic

“Oix zuqc taaih dauh dauh mienh. Oix zuqc hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz. Oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh, taaih Tin-Hungh, yaac oix zuqc taaih hungh diex.” (1 Bide 2:17).

Waac naaic bun meih hnamv: Se yiem ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor yiem cingx daaih puix mbuo nyei gorx-youz? Weic haaix diuc? Se gorngv mbuo hnangv naaic nor ziangh yiem ga’nyiec nyei mienh buatc haaix nyungc yiem mbuo?

Yiem jauv nzuonx Tin-dorngh, mbuo maaih nyei yietc zungv doic. Naaic se yietc zungv juangc sienx fim nyei gorx-youz. Ziouv nyei waac njaaux heuc mbuo oix zuqc hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz.

Weic haaix diuc? Weic zuqc naaiv diuh lingc dongh Ziouv Yesu maiv gaengh zuqc ding ziepc nzaagc jaax wuov zanc Ninh bun mi’aqv. Ziouv gorngv: “Ih zanc yie bun diuh siang-lingc meih mbuo, mbuox meih mbuo laanh oix zuqc hnamv laanh. Yie hnangv haaix nor hnamv meih mbuo, meih mbuo oix zuqc hnangv wuov nor laanh hnamv laanh.” (Yo^han 13:34). Ziouv maiv zeiz kungx kuinx mbuo oix zuqc laanh hnamv laanh hnangv, mv baac Ziouv gorngv hniev nyei bun gorngv naaiv diuh lingc se siang lingc, laanh hnamv laanh se yietc diuh lingc yiem seix zangc maiv gunv mbuo oix fai maiv oix mv baac mbuo zungv zuqc laanh hnamv laanh.Yiem ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh caux meih nyei doic yiem jauv mingh Tin-dorngh yiem mbuo zoux nyei sic oix zuqc maaih hnyouv hnamv mienh ei Ziouv njaaux nyei waac, naaiv nyungc hnamv se maiv zeiz douh ganh, maiv funx, yaac maiv zeiz hnangv mbuo bieqc fu’jueiv wuov nyungc hnamv, mv baac yiem naaiv nyungc hnamv se benx siev nyei hnamv, guangc zuiz nyei hnamv, caux lorz zoux longx nyei sic bun dongh mbuo hnamv nyei mienh.

Maiv dingh naaic, dongh mbuo laanh hnamv laanh, mbuo ziouc tengx ganh haaih zieqv duqv mbuo. Mingh Tin-dorngh nyei kaeqv mienh maiv qiemx zuqc zuqv dongh nyungc lui-houx, jeh bun mienh ceng, biux mengh nyei ga’naaiv hnangv zoux baeng nyei mienh wuov (huy hiệu). mv baac weic mbuo zien maaih laanh hnamv laanh, mienh camv ziouc hungh hec zieqv duqv mbuo se benx hnamv mienh wuov dauh Ziouv nyei naamh nyouz. Ziouv Yesu njaaux gorngv: “Se gorngv meih mbuo laanh hnamv laanh, zuangx mienh ziouc hiuv duqv meih mbuo zoux yie nyei sai-gorx.” (Yo^han 13:35).

Yiem ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh caux meih nyei doic nyei hnamv se za’gengh oix zuqc yiem hnyouv hnamv, maiv zeiz mienh hnamv mbuo liuz mbuo cingx daaih hnamv mienh. Hnamv mienh se maaih dingc hnyouv, maaih laengz waac, maaih taaih, ziangh weic zoux longc nyei jauv bun mbuo hnamv nyei mienh hnangv.

Yiem jauv mingh Tin-dorngh, meih hnangv nor hnamv caux meih juangc sienx fim nyei mienh? Yiem ga’nyiec nyei mienh haaih mangc duqv buatc yaac zieqv duqv meih se benx Ziouv nyei naamh nyouz nyei mienh yiem meih zoux nyei sic nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie za’gengh zien hnamv juangc sienx fim nyei gorx-youz caux haaih biux naaic nyungc hnamv bun ninh mbuo buatc za’gengh zien nyei, tov Ziouv tengx yie, bun yie puix duqv benx meih nyei naamh nyouz oc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 8 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top