Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 05/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 05/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 05/01/2019

Lomaa 13:1-7; 1 Bide 2:13-15
Ganh Norm Deic Bung Daaih Nyei Kaeqv Mienh Caux Hungh Jaa

“Oix zuqc taaih dauh dauh mienh. Oix zuqc hnamv sienx Yesu nyei gorx-youz. Oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh, taaih Tin-Hungh, yaac oix zuqc taaih hungh diex.” (1 Bide 2:17).

Waac naaic bun meih hnamv: Ziouv Tin-Hunghnjaaux mbuo oix zuqc hnangv haaix nor mbuoqc hungh jaa? Weic haaix diuc? Se gorngv meih mbuo muangx hungh jaa se yaac muangx haaix dauh? Maaih yietc nyungc, se gorngv hungh jaa heuc meih mbuo maiv dungx sienx Ziouv meih mbuo yaac muangx nyei fai?

Ziouv nyei naamh nyouz se tin-dorngh nyei baeqc fingx, se Tin-Hungh nyei douc fienx mienh, se maanc hungh nyei hungh nyei dorn nyei sieqv, maanc Ziouv nyei Ziouv, Ziouv nyei waac njaaux mbuo maiv dungx mangc piex hungh jaa nyei waac, mv baac oix zuqc muangx yaac taaih naaiv baamh gen nyei hungh jaa.

Mbuoqc nyei eix-leiz se maungx waac, ei jienv hungh jaa bun nyei lingc caux leiz-laatc zoux. Yietc zungv ih zanc nyei lingc caux leiz-laatc se liemh guoqv zangc, liemh zoux gong dingc daaih nyei leiz, mingh jauv nyei leiz, nzou-zinh nyei lingc, v.v… taaih nyei leiz se zoux nyei sic maiv baamz taux hungh jaa.

Weic haaix diuc mbuo oix zuqc muangx hungh jaa? Weic zuqc hungh jaa se Ziouv Tin-Hungh ganh liepc daaih. Ziouv Tin-Hungh hiuv duqv baamh mienh maaih zuiz buangv nzengc, hnyouv kungx hnamv oix zoux waaic sic hnangv, hnangv naaic se gorngv maiv maaih hungh jaa gunv nor, baamh mienh maiv haaih yiem. Mbuo qiemx zuqc maaih hungh jaa gunv fai dangv jienv waaic nyei jauv, bun mbuo baeqc fingx haih duqv baengh orn nyei yiem. Hnangv naaic hungh jaa ziouc cuotv duqv maaih lingc caux leiz-laatc daaih bun mienh ei jienv zoux weic zangv guoqv zaangc bun baeqc fingx baengh orn nyei yiem. Hnangv naaic, Ziouv nyei naamh nyouz mbuoqc caux taaih zoux hungh jaa se maaih buonc tengx taux zuangx mienh yaac tengx duqv ganh yiem longx nyei jauv. Aengx maaih yietc nyungc, mbuoqc caux taaih hungh jaa nyei jauv se zoux bun mienh taaih Ziouv. Ga’nyiec nyei mienh buatc mbuo maaih nyutc zeiv nzueic, ninh mbuo ziouc taaih mbuo caux yaac taaih mbuo nyei Ziouv dongh mbuo baaix zaangc wuov dauh.

Maiv gunv hnangv naaic, yiem mbuoqc hungh jaa nyei jauv maiv zeiz mbuoqc nzengc. Dongh hungh jaa bun lingc fai leiz-laatc maiv doix Ziouv nyei waac nor, mbuo ziouc zoux ei hnangv gong-zoh mbuo: “Yie mbuo oix zuqc muangx Tin-Hungh, maiv zeiz muangx mienh” (Gong-zoh 5:29). Naaiv nyungc jauv cuotv caamv yiem loz-hnoi jiu-baang nyei douh zong nyei lungh ndiev. Maaih deix ziangh hoc maaih, maaih deix ziangh hoc maiv maaih. Maaih diex hungh jaa cuotv lingc maiv bun mienh sienx Ziouv, zaangc Ziouv, caux zunh Ziouv nyei kuv fienx. Yiem naaic nyungc lingc, Ziouv nyei naamh nyouz maiv haaih muangx yaac ei jienv zoux duqv. Aengx maaih deix hungh jaa zoux doqc sienx Ziouv nyei mienh, hungh jaa maiv ei jienv cuotv daaih nyei lingc zoux nor, oix zuqc naaic yaac zaah, maiv zeiz kungx diev hnangv. Naaiv nyungc za’eix se dongh Baaulo zuqc Yiu-taai mienh zoux hoic ninh nyei ziangh hoc. Ninh tov mingh Lomaa domh ziuh hungh wuov dunx sic.

Mbuoqc hungh jaa nyei jauv maiv zeiz mbuoqc nzengc, mv baac taaih nyei jauv se oix zuqc taaih nzengc. Maiv hungh jaa dorngc fai zeiz, mbuo mbuoqc fai maiv mbuoqc, mv baac mbuo zungv oix zuqc taaih hungh jaa. Maaih deix ziangh hoc mbuo maiv muangx ninh mbuo, mv baac mbuo oix zuqc taaih ninh mbuo. Naaiv se gong-zoh mbuo zoux dongh zuqc zaah naaic fai zoux hoic nyei ziangh hoc.

Meih hnangv haaix nor mbuoqc hungh jaa?

O Ziouv aac, tov Ziouv njaaux yie haaih hiuv duqv mbuoqc caux taaih hungh jaa ei Ziouv nyei eix. Maiv gunv zuqc kouv fai hungh hec, tov Ziouv dorh yie, njaaux yie yiem nyungc-nyungc jauv, weic bun yie puix duqv Ziouv nyei naamh nyouz caux maaih buonc bun Ziouv nyei mbuox duqv njang-laangc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 7 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top