Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 04/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 04/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 04/01/2019

1 Bide 2:11-12
Ganh Norm Deic Bung Daaih Nyei Kaeqv Mienh Caux Maiv Sienx Nyei Mienh

“Meih mbuo yiem maiv sienx nyei mienh mbu’ndongx kungx oix zuqc zoux longx nyei sic hnangv. Hnangv naaic, se gorngv ninh mbuo daanh meih mbuo, gorngv meih mbuo se zoux waaic sic nyei mienh, ninh mbuo haih zieqv duqv meih mbuo zoux nyei kuv sic. Taux Tin-Hungh daaih wuov hnoi, ninh mbuo ziouc ceng Tin-Hungh.” (1 Bide 2:12).

Waac naaic bun meih hnamv: Hnangv haaix nor cingx daaih heuc zoux longx nyei sic? Mbuo sienx Ziouv nyei mienh oix zuqc zoux haaix nyungc longx nyei sic caux maiv sienx nyei mienh? Weic haaix diuc mbuo oix zuqc zoux longx nyei sic hnangv naaic nor?

Mbuo sienx Ziouv nyei mienh haaix zanc yaac zuqc zoux nyutc zeiv bun maiv ga’nyiec nyei mienh. Ging-sou heuc naaiv deix mienh zoux baamh mienh, eix-leiz se ninh mbuo maiv gaengh sienx Ziouv nyei mienh. Naaiv deix mienh yaac fih hnangv nyei zouxGanh Norm Deic Bung Daaih Nyei Kaeqv Mienh, mv baac ninh mbuo maiv gaengh hiuv duqv njiec nqang ninh mbuo nyei lingh wuonh mingh haaix norm dorngx. Hnangv naaic ging-sou cingx daaih njaaux mbuo oix zuqc zoux longx nyei sic yiem maiv gaengh sienx Ziouv nyei mienh nyei mbu’ndongx. Eix-leiz se zoux haaix nyungc yaac zoux zien, hnyouv zaqc, hnyouv zingx bun baamh gen nyei ziouv. Mbuo haih jangx taaux yiem naaiv deix buo nyungc zoux longx nyei sic:

Yiem zinh nyaang nyei jauv: mbuo sienx Ziouv nyei mienh oix zuqc maaih hnyouv zingx taaux zinh nyaanh nyei jauv. Maiv zorqv zinh nyaanh mingh zoux waaic sic, oix zuqc longc duqv horpc, mbuo oix zuqc ziangh puix Ziouv yiem mbuo lorz caux longc zinh nyaanh. Maiv dungx weic zinh nyaanh gorngv baeqc, maiv dungx maauv mienh nyei qaqv weic zinh nyaanh, oix zuqc bun gaux dongh mbuo qiemx mienh nyei, fai bun nzou-zinh nyei jauv yiem hungh jaa. Se gorngv meih zoux baamh gen nyei ziouv, meih oix zuqc bun gaux gong-zinh meih nyei bou, hnamv ninh mbuo.

Yiem hnamv nyei jauv: mbuo se Ziouv nyei naamh nyouz mbuo oix zuqc yiem puix taux hnamv nyei jauv. Yiem mbuo gorngv nyei waac caux ganh dauh oix zuqc cing-nzengc.

Yiem gorngv nyei waac: mbuo se Ziouv nyei naamh nyouz yiem mbuo gorngv nyei waac oix zuqc cing-nzengc, mienh bungx duqv hnyouv nyei, caux gorngv cuotv nyei buonc haih ceix duqv mienh nyei. Maiv dungx gorngv waac cou, waac zaanc, fai gorngv baeqc nduov mienh.

Weic haaix diuc mbuo yiem mbu’ndongx maiv sienx nyei mienh oix zuqc zoux longx nyei sic? Naaiv se weic bun ninh mbuo haih zieqv duqv meih mbuo zoux nyei kuv sic. Taux Tin-Hungh daaih wuov hnoi, ninh mbuo ziouc ceng Tin-Hungh. Maiv gaengh sienx Ziouv nyei mienh haaix zanc yaac oix lorz qangx gorngv doqc mbuo sienx Ziouv nyei mienh, maaih deix haih gorngv mbuo gengh hngongx haic, njaapv haic, sienx duqv hngongx haic v.v… Maiv gunv hnangv naaic, mbuo corc souv wuonv yiem Ziouv nor maaih hnoi naaiv deix mienh haih goiv yienc ninh mbuo hnamv nyei jauv, maaih deix ninh mbuo yaac haih goiv hnyouv guangc zuiz sienx Ziouv weic mbuo zoux nyei sic.

Se benx yiem Ganh Norm Deic Bung Daaih Nyei Kaeqv Mienh, meih maaih haaix nyungc nyei nyungc-zeiv longx aqv fai nzipc-liouh bun taux ganh dauh nyei fai?

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie maaih qaqv zoux longx nyei sic, yiem maanc sic maaih hnyouv zingx bun taux dauh dauh, weic bun yie se benx hnangv maaih mueix nyei nzaauv, caux njang haic nyei dang ziux naaiv lungh ndiev.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 6 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top