Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 03/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 03/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 03/01/2019

Gaa^laa^tie 5:13-25
Maiv Dungx Sueih Ganh Nyei Hnyouv Hanc Zoux

“Hnamv nyei gorx-youz aac, meih mbuo yiem naaiv baamh gen zoux ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh. Yie ziouc kuinx meih mbuo maiv dungx sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux. Ganh nyei hnyouv hanc nyei kungx caux lingh wuonh mborqv jaax hnangv. Meih mbuo yiem maiv sienx nyei mienh mbu’ndongx kungx oix zuqc zoux longx nyei sic hnangv. Hnangv naaic, se gorngv ninh mbuo daanh meih mbuo, gorngv meih mbuo se zoux waaic sic nyei mienh, ninh mbuo haih zieqv duqv meih mbuo zoux nyei kuv sic. Taux Tin-Hungh daaih wuov hnoi, ninh mbuo ziouc ceng Tin-Hungh.” (1 Bide 2:11-12).

Waac naaic bun meih hnamv: Yiem naaiv baamh gen zoux ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh oix zuqc simv haaix nyungc? Ei ganh nyei hnyouv hanc zoux se haaix nyungc? Weic haaix diuc mbuo oix zuqc simv naaiv deix jauv?

Dongh mbuo zieqv duqv ganh se yiem naaiv baamh gen zoux ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh, mbuo ziouc maaih hnamv, zoux nyei sic caux ganh dauh maiv hnangv wuov deix.

Ndaangc jiex se yiem ganh nyei maengc, 1 Bide 2:11 njaaux gorngv, mbuo se yiem naaiv baamh gen zoux ganh norm deic-bung daaih nyei kaeqv mienh, oix zuqc maiv dungx sueih ganh nyei hnyouv nyei hnyouv hanc zoux. Eix-leiz se hnyouv oix zoux wuov nyungc maiv gunv dorngc Ziouv fai maiv dorngc yaac maiv gunv taux aqv, oix zuqc kaaux bangc Ziouv bun nyei qaqv hingh jiex naaiv deix yietc zungv. “Ganh nyei hnyouv hanc nyei” se kungx zoux daaih benx zuiz hnangv. Yiem Ging-sou bun mbuo hiuv, “Mienh nyei hnyouv hanc zoux nyei se maiv doix Singx Lingh oix zoux nyei” (Gaa^laa^tie 5:17). Ei ganh nyei hnyouv hanc nyei se zoux buangh liouh nyei sic, zoux maiv cing-nzengc, zoux maiv luonx horngc nyei sic, v.v…

Mbuo qiemx zuqc simv nqoi ei ganh nyei hnyouv hanc zoux weic naaic deix yietc zungv se caux lingh wuonh mborqv jaax, eix-leiz se hoic zuqc lingh wuonh. Za’gengh zien nyei, dongh mbuo maiv gaengh sienx Ziouv wuov zanc, mbuo zoux nyei yietc zungv ei ganh nyei hnyouv hanc nyei caux “zuqc Tin-Hungh nouz mbuo” (E^fe^so 2:3); eix-leiz se mbuo yiem zuiz nyei buoz-ndiev zuoqv jienv zuqc Ziouv dingc zuiz hnangv. Ih zanc mbuo benx Ziouv Tin-Hungh nyei naamh nyouz mi’aqv, mbuo maiv dungx aengx sueih hnyouv hanc zoux bun Ziouv nyei Singx Lingh nzauh, se gorngv mbuo hnangv naaic nor zoux ziouc maiv duqv zipv Ziouv nyei fuqv caux maiv haih duqv Tin-Hungh zoux Ziouv gunv aqv (Gaa^laa^tie 5:21b). Se gorngv mbuo maiv simv nduqv ei ganh nyei hnyouv hanc zoux, mbuo nyei hnyouv ziouc maiv maaih baengh orn, yiem nzauh. Mbuo ziouc maiv haih zoux maaih mueix nyei nzaauv caux njang yiem naaiv baamh gen.

Meih nyei hnyouv maaih naaiv nyungc baengc nyei fai? Oix zuqc kaaux bangc Ziouv tengx meih nyei baengc, caux tov Ziouv tengx meih haih simv duqv ndutv ei ganh nyei hnyouv hanc zoux nyei sic weic bun meih nyei hnyouv yiem horpc Ziouv.

O Ziouv aac, tov Ziouv bun yie haih mengh baeqc haaix nyungc se ei ganh nyei hnyouv hanc zoux se dongh ngaengc jienv Ziouv nyei Singx Lingh bun yie hiuv yie ziouc maiv zoux, mv baac ziangh ei Ziouv nyei Singx Lingh.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 5 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top