Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 02/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 02/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 02/01/2019

Singx Nzung 90:1-12
Longc Ziangh Hoc Camv

“Tov njaaux yie mbuo saauv ganh nyei hnoi-nyieqc, weic bun yie mbuo haih maaih cong-mengh nyei hnyouv.” (Singx Nzung 90:12).

Waac naaic bun meih hnamv: Ei meih “saauv ganh nyei hnoi-nyieqc” naaiv maaih haaix nyungc eix-leiz? Ei meih longc nyei ziangh hoc hnangv haaix nor? Mbuo hnangv haaix nor cingx daaih haih longc duqv ziangh hoc? Caux longc naaic deix ziangh hoc maaih haaix nyungc eix-leiz?

Ziangh hoc yiem naaiv baamh gen gengh jiex siepv haic, ziangh hoc gengh jiex siepv hnangv wuov ndongh-hoh. Ndongh-hoh nyei yietc ndekv gengh nangv, mbuo nyei seix yaac duqv zeix daaih hnangv naaic nor nangv. Dongh mbuo nyei maengc duqv zoux jiex daaih fai ngam zoux jienv mingh aqv fai maiv oix zoux, se gorngv jiex liuz seix nor maiv haih goiv yienc duqv aqv.

Maaih deix mbuo gorngv, se gorngv ih zanc mbuo zoux maiv duqv njiec nqang mbuo ndangc maanc zoux. Mv baac mbuo maiv hiuv duqv norm qangx haaix zanc taux fai ziangx naaic maiv taux. Yiem Singx Nzung sou 90:5-6 yaac fih hnangv nyei mbuox mbuo baamh mienh nyei maengc gengh nangv haic. Maaih dauh waaz fangx nzueic jiex nyei mienh yiem Yu^lopc (Châu âu) deic bung, daic yiem 37 wuov hnyangx. Ninh daic nyei ziangh hoc, ninh corc waaz jienv kuaiv fangx maiv gaengh ziangx. Liuz dongh mienh dorh ninh nyei sei mingh zaangx wuov zanc, mienh yaac zorqv dongh ninh waaz maiv gaengh ziangx wuov kuaaiv fangx mingh ndiux jienv wuov zouv weic biux mengh gorngv laanh mienh nyei seix gengh nangv haic. Naaiv laanh mienh waaz wuov kuaaiv fangx nyei mbuox heuc “Tiuv Yienc”, yiem naaiv joux waac ei Hipv^lu gorngv hnangv “Goiv Yienc” yiem Lomaa 12:2. Naaiv deix waac gorngv taux mbuo nyei hnyouv oix zuqc maaih goiv yienc yiem Ziouv Yesu. Oix zuqc longc duqv horpc ziangh hoc, maiv gunv ziangh hoc nangv, weic goiv yienc mbuo nyei hnyouv hnamv nyei jauv caux mbuo nyei maengc. Maiv dungx bun goiv yienc nyei jauv benx hnangv wuov dauh ong Raphael waaz maiv gengh ziangx fangx ninh nyei fangx “Tiuv Yienc”, mv baac daic miaqv.

Maaih mienh camv longc nzengc ninh mbuo maaih nyei ziangh hoc mingh lorz nyanc lorz hopv, lorz lui-houx, nyanh, biauv, cie… hnamv jienv yiem ninh mbuo nyei biauv gauh maaih orn-lorqc, hnamv jienv ninh mbuo nyei fu’jueiv gauh benx mienh nyei. Mv baac yiem naaiv mbuo buatc Ging-sou gorngv naaic deix yietc zungv ga’naaiv maiv haih bun mbuo nyei hmuangv doic gauh maaih orn-lorqc, baamh gen nyei yietc zungv ga’naaiv maiv maaih haaix nyungx haih zangh duqv buangv baamh mienh nyei hnyouv. Se gorngv duqv nzengc nyungc-nyungc yiem baamh gen nyei ga’naaiv, mv baac lingh wuonh jaaic caux mbuo nyei hmuangv doic zuqc mbaaix duqv nyei yietc zungv ga’naaiv maaih lamh longc nyei fai?

Laanh mienh nyei maengc gengh nangv haic, hnangv naaic maaih cong-mengh nyei mienh ninh maiv guangc ziangh hoc bieqc maiv lamh longc nyei gong, mv baac ninh longc duqv horpc ziangh hoc bieqc yiem longx nyei jauv weic bun duqv yietc liuz nyei maengc. Maaih cong-mengh nyei mienh longc nyei ziangh hoc se longc ninh nyei maengc hnoi-hnoi ei Ziouv bun nyei zingh nyeic weic fux-sux Ziouv, dangv jienv ninh nyei hnyouv maiv bun zoux waic weic Ziouv Tin-Hungh, ceix hmuangv nyei sienx fim wuonv hlo faux, caux laanh hnamv laanh, laanh tengx laanh.

Mbuo se benx Yiem Baamh Gen Daaih Nyei Kaeqv Mienh, meih oix zuqc mangc gaax dongh meih longc nyei ziangh hoc hnangv haaix nor? meih za’gengh longc duqv horpc ziangh hoc nyei fai? Meih longc nyei ziangh hoc haih tengx duqv haaix nyungc meih?

O Ziouv aac, tov bun yie haih hiuv duqv yie nyei maengc yiem naaiv baamh gen gengh nangv haic, weic bun yie yiem naaiv mingh maiv longc ziangh hoc bieqc maiv laamh longc nyei sic, tov Ziouv njaaux yie, bun yie haih saauv ganh nyei hnoi-nyieqc caux haih longc duqv horpc ziangh hoc yiem yie nyei maengc naaiv mingh wuov douc.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 4 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top