Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Ziangh Ei Ging-sou: 01/01/2019

Ziangh Ei Ging-sou: 01/01/2019


Ziangh Ei Ging-sou: 01/01/2019

Laauc Yaangh 20:14-15; 21:1-4
Kaeqv Mienh Taux Nyei Dorngx

“Yie nyei Die nyei biauv maaih yiem nyei dorngx camv nyei. Se gorngv maiv maaih yie zungv mbuox meih mbuo mi’aqv. Yie yaac mingh liuc leiz dorngx bun meih mbuo yiem. Yie mingh liuc leiz ziangx dorngx bun meih mbuo yiem, yie aengx daaih dorh meih mbuo mingh caux yie yiem wuov. Yie yiem haaix meih mbuo ziouc caux yie yiem wuov.” (Yo^han 14:2-3).

Waac naaic bun meih hnamv: Mbuo baamh mienh zoux ziangx gong yiem naaiv baamh gen liuz mingh haaix? Tov meih biux mengh deix taux setv mueix yiem naaic deix I norm dorngx. Hnangv haaix nor zoux cingx daaih duqv mingh yiem baengh orn jiex nyei dorngx? Meih nyei maengc niv hnangv haaix nor zoux bun dongh maiv gaengh hiuv jauv mingh dongh duqv yietc liuz yiem nyei dorngx nyei mienh?

Mbuo baamh mienh nyei maengc maiv zeiz kungx yiem naaiv baamh gen jiex seix liuz ziangh naaic baac, mv baac baamh mienh oix zuqc aengx mingh yiem naaiv I norm dorngx:

Da’yietv norm dorngx: Tin-dorngh. Laauc Yaangh 21:1-4 bun mbuo hiuv duqv gorngv naaic se benx siang-lungh siang-ndau, Ging-sou yaac fih hnangv nyei heuc naaic norm dorngx zoux Tin-dorngh, Ziouv nyei guoqv fai Zaangc Diex nyei biauv. Ei mbuo baamh mienh nyei hiuv nor, mbuo maiv haih hiuv siang-lungh siang-ndau yiem haaix caux hnangv haaix, mv baac yiem Ging-sou biux mengh deix bun mbuo hiuv sienx Ninh nyei mienh yiem nyei dorngx se: yiem naaic maiv maaih zuiz. Yiem naaiv baamh gen, mbuo nyei maengc gangh buangh zuqc ziex nyungc kouv, buangh nzauh, buangh baengc hoic, caux buangh zuqc daic, mv baac yiem Ziouv nyei biauv, naaic deix yietc zunagv ziouc maiv maaih mi’aqv (Laauc Yaangh 21:4). Caux gauh maaih orn-lorqc jiex se mbuo maaih Ziouv caux mbuo yiem wuov, mbuo benx Ninh nyei naamh nyouz (Laauc Yaangh 21:3).

Da’nyeic norm dorngx: Deic nyuoqc, aqv fai heuc douz-koiv (Laauc Yaangh 20:14-15): deic nyuoqc se maiv hnangv Tin-dorngh, yiem naaic maiv maaih Ziouv (2 Te^saa^lo^ni^gaa 1:9), yiem naaic maiv maaih njien-youh, maiv maaih baengh orn, kungx nyiemv nyaatc jienv nyaah diev hnangv (Matv^taai 8:12). Naaiv se dongh Yiem Baamh Gen Daaih Nyei Kaeqv Mienh maiv maaih mbuox fiev yiem ziangh maengc daan wuov, eix-leiz se dongh maiv sienx Ziouv Yesu zoux njoux Ziouv nyei mienh. Douz-koiv se Ziouv mbenc ziangx bun mienv nyei hungh (Laauc Yaangh 20:10), caux dongh gan ninh wuov deix mienh yaac fih hnangv nyei zuqc yiem naaic.

Yietc nyungc bun mbuo oix zuqc jaangx gorngv Tin-dorngh caux deic nyuoqc se yietc liuz yiem nyei dorngx. Naaiv deix I norm dorngx se dongh Yiem Baamh Gen Daaih Nyei Kaeqv Mienh taux nyei dorngx. Se gorngv taux naaic deix I norm dorngx nyei yietc norm dorngx liuz miaqv nor, mbuo ziouc maiv haih aengx daux nqaang fai goiv yienc (goiv hnyouv) duqv aqv.

Ziouv Yesu Ninh mbenc ziangx bun mbuo yietc norm orn-lorqc nyei dorngx. Yiem Yo^han 14:2, Ziouv Yesu gorngv “Yie nyei Die nyei biauv maaih yiem nyei dorngx camv nyei.” Hnangv naaic Ninh oix mbuo maiv dungx aengx ndoqv jienv m’nqorngv zoux ganh nyei gong aqv, Ninh oix mbuo mingh zunh haih njoux mienh nyei kuv fienx bun dongh Yiem Baamh Daaih Gen maiv gaengh sienx Nyei Kaeqv Mienh bun ninh mbuo yaac fih hnangv nyei caux mbuo duqv yiem orn-lorqc nyei dorngx.

Meih sienx gorngv meih nyei maengc jiex liuz meih nyei lingh wuonh mingh taux haaix norm dorngx? Weic haaix diuc meih sienx hnangv naaic?

O Ziouv aac, yie laengz zingh Ziouv weic sienx liuz Ziouv, yie duqv yiem Tin-dorngh orn-lorqc caux Ziouv. Tov Ziouv bun yie haih longc nzengc yie maaih nyei qangx daaih weic tengx taux maiv gaengh sienx nyei mienh, bun ninh mbuo haih hiuv duqv jauv mingh taux Ziouv nyei guoqv.

Longc buo hnyangx doqc Ging-sou: Tin Deic Douh 3 zaang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top