Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2021

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2021


Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2021

Rô-ma 8:1–2
Luật Pháp của Thánh Linh

“Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết đặc ân quan trọng nào được ban cho những người tin nhận Chúa Giê-xu? Đặc ân này được ban cho như thế nào? Nhận biết đặc ân này có ý nghĩa nào trong hành trình thuộc linh của bạn?

Rô-ma chương 8 mở đầu bằng hai câu đầy quyền năng và phước hạnh vì đem đến một sự bảo đảm chắc chắn cho những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Cụm từ “cho nên” cho thấy sự dạy dỗ trong chương này là kết quả của sự dạy dỗ từ các chương trước đó. Nếu như chương 1—2 cho thấy tình trạng đen tối và tuyệt vọng của con người trong tội lỗi, thì từ chương 3—5, Sứ đồ Phao-lô cho thấy giải pháp cho tình trạng đó được tìm thấy trong Chúa Giê-xu, và người ở trong Chúa Giê-xu được xưng là công bình qua sự chết của Ngài. Chương 6 nói đến sự liên hiệp với Chúa Cứu Thế của Cơ Đốc nhân, và chương 7 nói đến sự đồng nhất hoàn toàn của Cơ Đốc nhân với Chúa Cứu Thế.

Tóm lại, mọi đặc ân mà Cơ Đốc nhân nhận được là vì họ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST, và cũng vì họ ở trong Đấng Christ “cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào” (câu 1). Ơn phước đặc biệt này được ban cho Cơ Đốc nhân trọn vẹn ngay “hiện nay,” nghĩa là ngay thời điểm họ tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa Cứu Thế đời sống.

Những người chưa tin nhận Chúa Giê-xu, cũng như chúng ta ngày trước, ở dưới “luật pháp của sự tội và sự chết” (câu 2), đó là Luật Pháp Môi-se. Gọi Luật Pháp Môi-se là luật của sự tội và sự chết là vì Luật Môi-se chỉ có vai trò khiến con người nhận biết tội lỗi nhưng không cứu họ được. Và cũng chính Luật đó đã đem đến sự đoán phạt cho con người: “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23a). Và cũng có thể nói đó là Luật trong chi thể hay chết (Rô-ma 7:14–25). Cơ Đốc nhân được “buông tha” khỏi luật đó không có nghĩa là không còn phạm tội hoặc không còn bị tranh chiến bởi tội lỗi, nhưng sẽ được tha tội khi chúng ta ăn năn (I Giăng 1:9).

Luật đang vận hành trong đời sống người tin nhận Chúa Giê-xu chính là “luật pháp của Thánh Linh sự sống.” Tại đây Sứ đồ Phao-lô không phải nói đến Luật Pháp Môi-se hay một loại luật pháp thiên thượng nào khác, nhưng ông muốn nói đến một nguyên tắc hoạt động, hay công việc của Thánh Linh trong đời sống tín hữu. Cơ Đốc nhân được giải cứu ra khỏi Luật Pháp bởi ân sủng của Phúc Âm, chính là điều mà Sứ đồ Phao-lô gọi là “luật pháp của Thánh Linh sự sống.” Và chính Luật của Thánh Linh sự sống cho chúng ta biết rằng “sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23b).

Bạn có nhận biết và sống với Luật của Thánh Linh sự sống đang vận hành trong đời sống bạn không?

Tạ ơn Chúa vì mọi điều phước hạnh mà Ngài ban cho con trong Đấng Christ. Cảm tạ Chúa vì chính công việc của Đức Thánh Linh sự sống đang vận hành trong con khiến con sống một cuộc đời mới, bình an, và vui thỏa với Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top