Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2020

Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2020


Sống Với Thánh Kinh: 16/12/2020

Giê-rê-mi 22:13–19
Làm Điều Ngay Thẳng và Công Bình

“…Bởi vì Đức Chúa Trời của vua yêu mến Ít-ra-ên, đặng làm cho chúng vững bền đến đời đời, nên Ngài đã lập vua làm vua trên chúng, để làm theo sự ngay thẳng và sự công bình” (II Sử Ký 9:8b).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giê-hô-gia-kim lên ngôi vua khi nào và ông cai trị được bao nhiêu năm? Vua đã làm những gì trong thời gian trị vì? Hậu quả vua phải gánh chịu là gì? Tại sao con dân Chúa cần phải làm điều ngay thẳng và công bình?

Vua Giê-hô-gia-kim lên ngôi cai trị vào lúc 25 tuổi, và người đã cai trị được 11 năm tại Giê-ru-sa-lem (II Các Vua 23:36—24:6). Trong những năm trị vì đất nước, vua đã làm rất nhiều việc sai trái, bất công: “xây nhà trái lẽ công bình”, “làm phòng bởi sự bất nghĩa”; “dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương, và chẳng trả tiền công” (câu 13). Và đó là những điều khiến Đức Giê-hô-va rất buồn lòng. Nếu lời chứng về Vua Giô-si-a là “làm ra sự công bình chính trực,” “làm ra lẽ thẳng cho kẻ nghèo và thiếu thốn” (câu 15–16), thì lời chứng từ Đức Giê-hô-va về Vua Giê-hô-gia-kim hoàn toàn ngược lại, “mắt và lòng ngươi chăm sự tham lam, đổ máu vô tội, và làm sự ức hiếp hung dữ” (câu 17). Chúa đã đặt một câu hỏi mỉa mai để cho thấy vua chỉ chăm về cuộc sống xa hoa như thể nào, “Ngươi lấy gỗ bách hương ganh đua sự đẹp, há nhân đó được làm vua sao?” (câu 15a). Vua Giê-hô-gia-kim đã chẳng hoàn thành được mục đích Chúa giao khi được lập lên cai trị đất nước.

Làm điều ngay thẳng và thi hành sự công bình là điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi nơi mỗi con dân của Chúa chứ không phải chỉ dành riêng cho những người giữ chức vụ cai trị. Luật Pháp của Đức Giê-hô-va ban hành luôn quan tâm đến việc thể hiện sự công bình, ngay thẳng với mọi người trong xã hội, chẳng hạn như việc trả tiền công phải đúng thời gian quy định cho người làm công, không được giữ lại tiền công của người làm lao động cho mình vì trong cảnh nghèo khó họ chỉ trông mong nhận được phần tiền từ công sức họ bỏ ra (Phục Truyền 24:14–15), thế nhưng Vua Giê-hô-gia-kim không hề quan tâm đến đời sống của dân chúng, chẳng những bóc lột, đặt ra sưu cao thuế nặng mà còn chẳng trả tiền công cho họ, vì ngoài nếp sống hết sức xa hoa, vua còn phải triều cống rất nặng cho Ai Cập (II Các Vua 23:35). Vì thế, vua phải nhận lấy hậu quả thật xứng đáng: vua phải chết ô nhục, bị kéo và vứt ngoài cổng thành, bị chôn như một con lừa và chẳng có ai thương tiếc (câu 18–19).

Một trong những điều Đức Chúa Trời muốn những người thuộc về Ngài cần quan tâm là làm điều công bình và ngay thẳng với người lân cận, vì điều đó chứng tỏ họ là những thần dân đang được Vua Công Bình cai trị.

Làm điều công bình cho người lân cận có phải là điều bạn luôn quan tâm không?

Lạy Đức Chúa Trời yêu thương! Tạ ơn Chúa vì tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài dành cho con và muốn con sống trong luật công bình mà Ngài đã truyền ban, xin giúp con cảm nhận và ý thức được địa vị cao trọng Chúa ban cho để thi hành sự công bình với những người chung quanh con.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top