Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2020

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2020


Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2020

I Cô-rinh-tô 12:27–30
Mục Đích Các Chức Vụ

“…để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Ðấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Ðức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ” (Ê-phê-sô 4:12–13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô liệt kê những chức vụ nào trong Hội Thánh? Mỗi chức vụ ảnh hưởng thế nào đến đức tin của Cơ Đốc nhân? Mục đích của các chức vụ Chúa ban cho mỗi người để làm gì? Bạn phục vụ thế nào trong chức vụ Chúa ban cho mình?

Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê những chức vụ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời: thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng (câu 28). Chức vụ sứ đồ và các đấng tiên tri được kể đến đầu tiên vì đời sống đức tin của tín hữu đã được dựng nên trên nền của hai chức vụ này (Ê-phê-sô 2:20), và đức tin được tiếp tục nuôi dưỡng để tăng trưởng qua công tác giảng dạy của chức vụ thầy giáo, được gây dựng qua những giai đoạn cũng như hình thức phục vụ qua năm chức vụ kế tiếp.

Phần liệt kê này không theo đúng thứ tự như trong câu 8–9, và có kèm theo: thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và kế đến… Mặc dù mọi chức vụ đều phục vụ cho việc gây dựng và phát triển Hội Thánh, nhưng mỗi chức vụ được Kinh Thánh cho biết có những trách nhiệm rất đặc trưng, riêng biệt. Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn không có sự so sánh chức vụ nào là quan trọng hơn, nhưng nhằm để thấy thứ tự trong tiến trình gây dựng đức tin của mỗi Cơ Đốc nhân. Câu 29–30 cho thấy cần có sự đa dạng trong Hội Thánh Đức Chúa Trời, không thể tất cả thành viên trong Hội Thánh đều nhận lãnh một ơn ban duy nhất, mà mỗi chi thể của thân sẽ nhận lãnh một sự ban cho riêng biệt để thực hiện trách nhiệm và mục đích Đức Chúa Trời giao cho, bởi vì mỗi người là một chi thể riêng biệt,“ai riêng phần nấy” (câu 27).

Sứ đồ Phao-lô cho biết mục đích của các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh không phải để phân chia địa vị cao thấp nhưng là để gây dựng thân thể của Đấng Christ tăng trưởng cho đến khi đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin, hiểu biết Con Đức Chúa Trời và trở nên người trưởng thành trong Chúa (Ê-phê-sô 4:11–13). Ông cũng dạy mỗi con dân Chúa đừng đứng núi này trông núi nọ, vì trong thân thể không phải tất cả đều có một nhiệm vụ giống nhau. Mỗi người cần nhận biết Đức Thánh Linh đã phân phát ân tứ nào cho mình để chính mình hết lòng làm tròn trách nhiệm đã nhận lãnh (Rô-ma 12:6–8). Mục đích cuối cùng là trong ngày gặp Chúa, mỗi người đều “được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Ðấng Christ.”

Bạn đang thực hiện trách nhiệm về ơn và chức vụ bạn nhận lãnh ra sao?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Cảm tạ Chúa về những ơn thiêng liêng Ngài dành ban cho con. Xin cho con có sự khôn ngoan để nhận biết ơn và chức vụ con nhận lãnh nơi Chúa hầu cho con làm trọn mục đích Chúa đặt để trên đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top