Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2020


Sống Với Thánh Kinh: 27/08/2020

I Sử Ký 21:18–30
Hiến Cả Thảy cho Ngài

“Ọt-nan thưa với Đa-vít rằng: Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi, hãy làm điều gì ngài lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cộ sân đạp lúa dùng làm củi, còn lúa miến để dùng làm của lễ chay; tôi dâng cho hết cả” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Thiên sứ bảo ông Gát nói gì với Vua Đa-vít? Thái độ của ông Ọt-nan khi nhìn thấy Vua Đa-vít và biết được những điều vua cần ra sao? Nếu Chúa muốn bạn dâng cho Ngài tài sản quý giá nào mà bạn đang sở hữu, bạn sẽ có thái độ ra sao?

Khi được Chúa ra lệnh dựng một bàn thờ cho Ngài tại sân đạp lúa của ông Ọt-nan, Vua Đa-vít liền đến gặp ông Ọt-nan. Vừa nhìn thấy Vua Đa-vít, ông Ọt-nan sấp mình xuống đất để lạy. Khi nghe nhà vua trình bày nhu cầu cần có một miếng đất để dựng bàn thờ cho Chúa hầu cho “tai vạ ngừng lại trong dân sự” vì Ngài đang hình phạt người Ít-ra-ên do tội của Vua Đa-vít, ông Ọt-nan đã thưa với vua, “hãy nhận lấy nó,… hãy làm điều gì Ngài lấy làm tốt” đối với mãnh đất đó. Chẳng những vậy, ông còn sẵn sàng dâng thêm các con bò để dùng làm của lễ thiêu, các dụng cụ đạp lúa để làm củi, và lúa mì để làm của lễ chay. Ông sẵn sàng dâng mọi thứ có cho nhu cầu của công việc Chúa.

Ông Ọt-nan thật đã có tâm tình muốn dâng tất cả những gì mình có cho Chúa. Vua Đa-vít không yêu cầu ông phải dâng gì cả nhưng ông đã vui lòng, tình nguyện dâng lên Chúa những tài sản có giá trị như bò, lúa mì. Thậm chí dụng cụ để đạp lúa, miếng đất để đạp lúa, là những thứ giúp ông làm ra tiền để nuôi sống gia đình, ông cũng muốn dâng tất cả cho Chúa mà không có chút đắn đo suy nghĩ về sự sống của mình và gia đình mình. Ông Ọt-nan thật sự là một người yêu mến Chúa và có đức tin mạnh mẽ nơi Ngài. Ông biết rõ những gì ông có được là từ Chúa mà đến và ông đã sẵn sàng dâng tất cả cho Ngài. Đức Chúa Trời đã không để ông phải chịu thiệt thòi. Vua Đa-vít đã nài ép ông nhận gần bảy ký vàng để mua mãnh đất. Bên cạnh đó, phần thưởng mà Đức Chúa Trời dành cho tấm lòng muốn dâng hết cho Chúa của ông cũng sẽ là lớn lắm, vì “Hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng” (II Cô-rinh-tô 9:6–7).

Chúa Giê-xu đã hy sinh chính mạng sống của Ngài để ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự sống đời đời. Đứng trước nhu cầu công việc Chúa, chúng ta hãy cúi đầu phủ phục trước Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa của đời sống mình để thưa với Ngài rằng, con xin dâng hết cả cho nhu cầu của công việc Chúa.

Bạn có sẵn lòng dâng hiến rời rộng cho Chúa khi công việc Chúa cần không?

Lạy Chúa, xin cho con có tâm tình như ông Ọt-nan, sẵn lòng dâng tất cả cho Chúa và tin rằng Ngài là Đấng sẽ lo liệu cho cuộc sống của con và ban thưởng cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sô-phô-ni 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top