Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2020

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2020


Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2020

I Cô-rinh-tô 12:4–6
Chỉ Có Một

“Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 4-6, cụm từ nào được Sứ đồ Phao-lô lặp lại nhiều lần? Với mục đích gì? Có sự liên quan nào giữa các cụm từ “các sự ban cho,” “chức vụ,” “việc làm”? Điều gì giúp bạn gắn kết những khác nhau trong sự ban cho thiêng liêng và công tác phục vụ?

“Chỉ có một” là cụm từ được Sứ đồ Phao-lô dùng ba lần trong ba câu Kinh Thánh khi ông dạy về các ân tứ thuộc linh. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô giới thiệu những phương diện khác nhau liên quan đến các sự ban cho thiêng liêng. Trước hết, khi nói đến ân tứ thuộc linh, chúng ta có thể nhận biết nguồn gốc xuất phát từ Đức Thánh Linh. Tiếp theo, ân tứ ấy được thể hiện qua các lãnh vực phục vụ khác nhau trong Hội Thánh Chúa, được gọi chung là “chức vụ.” Và các công tác ấy đạt được những hiệu quả cụ thể bằng các hoạt động dưới sự tể trị, điều phối của Đức Chúa Trời, là Đấng đang hướng dẫn hành động trong mỗi người (câu 6).

Ba cụm từ “các sự ban cho,” “các chức vụ,” “các việc làm,” không phải chỉ về các lãnh vực khác nhau, hoặc nói đến sự hơn thua về ân tứ, hoặc chức tước cao thấp, nhưng là những phương diện thể hiện khác nhau của những ân tứ thuộc linh. Bản Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính dịch ba cụm từ ấy là “nhiều ân tứ,” “nhiều lãnh vực phục vụ,” “nhiều hoạt động.” Từ câu 4–6, Sứ đồ Phao-lô chỉ sử dụng một cấu trúc lý luận, đó là cấu trúc: “Có các… khác nhau, nhưng chỉ có một…,” qua đó ông muốn nhấn mạnh, dù có sự đa dạng trong các sự ban cho thiêng liêng cũng như các lãnh vực phục vụ trong Hội Thánh Chúa, nhưng điều quan trọng là chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng thực hiện mọi sự trong mọi người.

Sứ đồ Phao-lô biết rõ thực trạng của các tín hữu Cô-rinh-tô. Họ nhận lãnh nhiều ân tứ thuộc linh nhưng giữa vòng họ lại nảy sinh sự chia rẽ thay vì nhận biết sự đa dạng trong các công tác phục vụ để gắn kết, hỗ trợ, hiệp nhất với nhau. Ngày nay, chúng ta cũng nhận lãnh những ơn ban khác nhau từ Đức Thánh Linh, và chắc rằng chúng ta cũng đang nhờ ơn ban ấy mà phục vụ qua các lãnh vực khác nhau trong Hội Thánh Chúa. Tất cả mọi lãnh vực phục vụ đều cần thiết và tạo nên sự đa dạng, phong phú trong đại gia đình của Đức Chúa Trời. Để không có sự phân rẽ, kiêu ngạo hay tranh chức tước cao thấp, mỗi chúng ta cần nhớ rằng dù có nhiều sự khác nhau trong sự ban cho thiêng liêng, nhưng không tạo nên sự khác biệt để chúng ta phân rẽ, vì “…chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.”

Nhận biết Đức Chúa Trời có một đã giúp bạn thấy được mối liên hệ với anh chị em cùng đức tin như thế nào?

Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở con dù có sự đa dạng trong mọi sự ban cho và các công tác phục vụ, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Xin giúp con hiểu điều này để luôn giữ gìn sự hiệp một giữa vòng các anh chị em cùng đức tin.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xơ-tê 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top