Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2020

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2020


Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2020

Truyền Đạo 1:12–18
Khôn Ngoan Có Ích Gì Chăng?

“Ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan, và biết sự ngu dại điên cuồng; ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã tìm kiếm ý nghĩa đời sống ở đâu? Theo ông, tại sao điều đó cũng vô nghĩa? Sự dạy dỗ này có phủ nhận nỗ lực của con người trong việc học hỏi nâng cao kiến thức không? Tại sao?

Vua Sa-lô-môn được Đức Chúa Trời hài lòng khi ông tìm kiếm sự khôn ngoan, và Ngài đã ban cho ông sự khôn ngoan “đến đỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang” (I Các Vua 3:12b). Nhưng chính con người khôn ngoan xuất chúng này đã nhận ra sự khôn ngoan của con người cũng là hư không, bởi ba lý do sau đây: Thứ nhất, sự khôn ngoan của con người không thể thay đổi cuộc đời của mình vì có một Đấng hoạch định tất cả, “Đức Chúa Trời đã giao cho loài người để lo làm” (câu 13). Thứ hai, có nhiều điều không thể thay đổi và không thể giải thích được, “Vật chi đã cong vẹo không thể ngay lại được, và vật gì thiếu không thể đếm được” (câu 15). Thứ ba, tri thức có thể giúp cho người ta hiểu ra vấn đề và thực trạng bế tắc của mình, nhưng không thể đưa ra giải pháp, khi đó, khôn ngoan càng nhiều thì “sự phiền não cũng nhiều,” hiểu biết càng nhiều thì “ắt thêm sự đau đớn” (câu 18).

Vua Sa-lô-môn không hề phủ nhận giá trị của sự khôn ngoan. Chính ông là người chuyên tâm học hỏi (câu 17), và dùng sự khôn ngoan hiểu biết đó để cai trị quốc gia giúp cho đất nước trở nên cường thịnh (câu 12). Tuy nhiên, sự khôn ngoan của con người có giới hạn, vì không giúp con người nhận biết những vấn đề thuộc linh. Mục sư David Jeremiah viết trong quyển sách Tìm Kiếm Thiên Đàng trên Đất rằng: “Tất cả lợi ích của giáo dục và trí tuệ đạt được có thể nói với chúng ta về cuộc sống dưới mặt trời. Phần còn lại của câu chuyện chỉ được tìm thấy trong Lời mạc khải của Đức Chúa Trời.” Sự khôn ngoan cũng không thể giải cứu con người khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và tình trạng hư mất đời đời. Nhà biện giáo học Josh McDowell nói: “Nếu giáo dục là chìa khóa của sự sống, thì các trường đại học của bất cứ quốc gia nào cũng phải là những trung tâm đạo đức, hành xử đúng đắn và cao cả nhất để đem đến sự thỏa lòng. Nhưng chúng ta biết rằng điều đó hoàn toàn không đúng.”

Tìm kiếm sự khôn ngoan hay chuyên tâm học hỏi không có gì sai trật, nhưng dùng những điều này để thay thế Đức Chúa Trời thì hoàn toàn sai trật. Loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời sẽ khiến mọi thứ trở nên hư không, kể cả sự khôn ngoan. Cơ Đốc nhân luôn nhớ “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9:10).

Bạn làm gì để tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã mở mắt con, khiến con hiểu sự cứu rỗi Ngài ban cho con là mầu nhiệm biết bao. Xin cho con luôn gần Ngài và luôn nhận biết sự bày tỏ của Ngài cho đời sống con ngày một nhiều hơn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 70—71.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top