Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2019


Sống Với Thánh Kinh: 20/03/2019

Giê-rê-mi 11:18-23
Kết Quả của Lòng Trông Cậy

“Vậy, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán như vầy: Này, Ta sẽ phạt chúng nó; những người trai tráng sẽ chết bởi gươm dao, những con trai con gái nó sẽ chết bởi đói kém; sẽ không có dân sót cho chúng nó; vì đến năm thăm phạt, Ta sẽ giáng tai vạ trên người nam của A-na-tốt” (câu 22-23).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều Tiên tri Giê-rê-mi trông cậy khi trình bày những nan đề của mình lên Đức Giê-hô-va là gì? Chúa đã thi hành sự đoán xét công bình như thế nào? Điều này khích lệ gì cho bạn trong sự phục vụ Chúa?

Với niềm tin mà Tiên tri Giê-rê-mi nhận biết và tuyên xưng về Đức Giê-hô-va “…Lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân! Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí…” (câu 20), ông trông mong và kêu cầu chính Đức Giê-hô-va sẽ thi hành sự đoán xét công bình cho ông, báo thù những người toan hại mạng sống của ông chỉ vì ông làm theo lời của Đức Chúa Trời. Kết quả lòng tin cậy của Tiên tri Giê-rê-mi đã thấy rõ qua lời Đức Chúa Trời tuyên phán với người A-na-tốt (câu 21-22). Vì những điều gian ác mà lòng họ cưu mang để hãm hại đầy tớ của Đức Chúa Trời, và vì họ đã tự ý nhân danh Ngài nói tiên tri theo điều lòng mình muốn, nên Ngài sẽ hình phạt dân tộc của họ. Đức Giê-hô-va phán rằng: “Này, Ta sẽ phạt chúng nó; những người trai tráng sẽ chết bởi gươm dao, những con trai con gái nó sẽ chết bởi đói kém…”

Trong lời tuyên xưng của Tiên tri Giê-rê-mi cho chúng ta biết rõ rằng Đức Giê-hô-va không chỉ là Đấng đoán xét công bình, nhưng Ngài còn nhìn thấy, dò xét trong tâm trí, và lòng dạ của con người (câu 20), nên không phải chỉ dựa trên lời kêu xin và trình bày duyên cớ của Tiên tri Giê-rê-mi mà Đức Giê-hô-va lại cho phép một cơn đoán phạt nặng nề như thế giáng trên người dân A-na-tốt, nhưng chính Ngài đã tra xét tâm trí và lòng dạ của người A-na-tốt, là nhóm người đã âm mưu chống lại Tiên tri Giê-rê-mi. Đồng thời, qua những lời của Tiên tri Giê-rê-mi rao báo điều Đức Giê-hô-va truyền bảo, cho thấy dân này rất cứng lòng, phản nghịch, xem thường lời kêu gọi ăn năn cũng như những lời cảnh báo mà đầy tớ của Đức Chúa Trời rao ra. Vì những tội lỗi lớn lao như vậy mà không chịu ăn năn, nên điều họ phải đối diện là xứng đáng với những âm mưu trong trí và trong lòng họ.

Riêng Tiên tri Giê-rê-mi nhận được sự bênh vực từ Đức Giê-hô-va vì Ngài cũng đã dò xét trong trí và trong lòng ông, thấy được lòng trung kiên của ông đối cùng Ngài, và những nan đề ông đang đối diện khi phục vụ Ngài. Sự trả lời mà Tiên tri Giê-rê-mi nhận được từ Đức Giê-hô-va đem đến sự khích lệ và củng cố đức tin chúng ta để ngày nay chúng ta tiếp tục trông cậy, phó thác duyên cớ mình cho Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Bạn đã tin cậy và trông mong sự đáp lời của Đức Chúa Trời để bênh vực duyên cớ của mình không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va Vạn Quân, Đấng thi hành sự đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí của con người! Con chúc tụng Ngài về những việc công bình Ngài đã thi hành trên đất để bênh vực duyên cớ cho những người tin cậy nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top