Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2019

Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2019


Sống Với Thánh Kinh: 07/01/2019

Ê-phê-sô 2:13-22
Ba Ngôi Hiệp Một trong Sự Hòa Giải

“Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết nhờ đâu mà người Do Thái và Dân Ngoại được hòa giải? Qua đó cả hai nhóm người được đến gần với Đức Chúa Cha như thế nào? Bạn học gì về sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong công tác hòa giải này?

Đây là phân đoạn Kinh Thánh nổi bật mà Sứ đồ Phao-lô bàn về sự hòa giải giữa Dân Ngoại và người Do Thái. Họ là hai nhóm người thù nghịch nhau và giữa họ có một bức tường lớn ngăn cách do những luật lệ và quy tắc của người Do Thái. Nhưng chính nhờ máu quý giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu đổ ra để phá vỡ bức tường ngăn cách đó và Ngài đã hiệp cả hai nhóm người này lại làm một (câu 13-14). Hơn thế nữa, qua sự hòa giải của Chúa Giê-xu, Ngài đã mang cả hai đến gần với Đức Chúa Trời và trở nên MỘT trong thân thể Ngài. Từ hai nhóm người thù nghịch này, Chúa kết hợp thành “một người mới” hay “một nhân loại mới” trong chính Ngài (câu 15). Từ đó, họ được kể là “người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Đây là một sự hòa giải diệu kỳ mà chỉ được thực hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi mọi người tin nhận Chúa làm Chúa Cứu Thế của mình thì được bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống hằng ngày. Chúng ta thấy rõ sự hiện diện và hiệp một của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong công tác cứu chuộc và hòa giải giữa hai nhóm người này. Chính Chúa Giê-xu đem bình an đến khi Ngài hòa giải sự thù nghịch của nhân loại với Đức Chúa Trời. Họ được ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại khi ở trong Đấng Christ thì được kết hợp với nhau xây dựng một đền thánh để Chúa ngự qua chính Thánh Linh của Ngài mà Chúa Giê-xu là đá góc nhà và là nền tảng (câu 20-22).

Ba Ngôi Đức Chúa Trời luôn hiệp một trong mọi công tác được thực hiện cho nhân loại, đặc biệt là công tác hòa giải, cứu chuộc nhân loại. Theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời, qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được hòa giải trở lại với Đức Chúa Cha, và từ đó Ngài luôn hiện diện trong đời sống chúng ta là người được cứu qua Chúa Thánh Linh, để giúp đỡ, hướng dẫn, và an ủi chúng ta trong suốt hành trình đức tin đi theo Chúa. Tạ ơn Chúa vì nhờ sự hiệp một của Ba Ngôi trong sự hòa giải mà chúng ta được trở thành người nhà của Đức Chúa Trời.

Bạn kinh nghiệm được sự hiện diện và hành động của Ba Ngôi Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống mình?

Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho con được hòa giải với Chúa qua sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Xin giúp con kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top