Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2018

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2018


Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2018

Xuất Ê-díp-tô Ký 6:28-7:7
Biết Chúa Là Đức Giê-hô-va

“Khi nào Ta tra tay vào xứ Ê-díp-tô mà rút dân Ít-ra-ên ra khỏi giữa vòng người Ê-díp-tô, thì họ sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời cho ông Môi-se biết gì về sứ mệnh của ông và ông A-rôn tại Ai Cập? Chúa tra tay phạt nặng người Ai Cập với mục đích gì? Bài học này cho bạn biết gì thêm về Đức Giê-hô-va?

Một lần nữa Đức Chúa Trời xác nhận ý muốn của Ngài là sai phái ông Môi-se và ông A-rôn đi ra mắt Pha-ra-ôn để đưa dân Ngài ra khỏi Ai Cập. Trong 7:1 Chúa phán Ngài lập ông Môi-se “như là Đức Chúa Trời cho Pha-ra-ôn” nghĩa là ông Môi-se có thẩm quyền trên vua Ai Cập, và Pha-ra-ôn sẽ phải thuận phục ông Môi-se. Chúa lập ông A-rôn làm tiên tri của ông Môi-se, nghĩa là ông A-rôn, người có tài ăn nói, làm phát ngôn viên cho ông Môi-se để ông không còn lo về tật nói ngập ngừng của mình. Tuy nhiên, Chúa không phán trực tiếp với ông A-rôn mà Ngài phán qua ông Môi-se. Chúa là Đấng lập vị trí của mỗi người trong gia đình, Hội Thánh, và xã hội. Vậy nên chúng ta phải kính sợ Chúa mà tôn trọng những thẩm quyền Chúa đã lập nên. Mỗi chúng ta là những chấm nhỏ trong một bức tranh thêu. Chấm nhỏ có màu sắc sặc sỡ hay u tối, ở vị trí trung tâm hay trong góc kẹt đều có tầm quan trọng, vì tất cả đều góp phần tạo thành bức tranh hoàn hảo trong chương trình của Chúa. Ông Môi-se và ông A-rôn đã làm y theo lời Chúa phán dạy (câu 6), còn chúng ta thì sao?

Chúa nhắc lại sẽ làm cho vua Ai Cập cứng lòng không cho người Ít-ra-ên ra đi như Ngài đã phán dạy ông Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:21). Tuy nhiên, lần này Chúa khải tỏ cho ông Môi-se biết thêm lý do Ngài khiến vua cứng lòng là để nhiều dấu kỳ phép lạ được thực thi trên đất Ai Cập. Ngài sẽ phạt nặng họ, và khi người Ít-ra-ên được rút khỏi Ai Cập thì họ sẽ nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va (câu 5).

Vua Ai Cập đã trả lời với ông Môi-se rằng “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người?…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:2). Biết Đức Giê-hô-va và vâng phục Ngài là mục đích của cuộc đời mỗi người. Chúng ta được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài (Cô-lô-se 1:16). Khi chúng ta nhìn biết Chúa và vâng phục Chúa, chúng ta bắt đầu có một đời sống ý nghĩa, sung mãn, và hạnh phúc trong đời này và cả trong cõi vĩnh hằng. Nếu người Ít-ra-ên là con trưởng nam của Chúa thì người Ai Cập và các dân tộc khác cũng là những người con tiếp theo của Ngài. Chúa yêu thương mọi người và Ngài tìm mọi cách, kể cả phạt nặng bằng ngọn roi yêu thương, để đưa mọi người về với Ngài.

Cơ Đốc nhân được sai đi trong thế gian để giúp người ta biết về Chúa là Đức Giê-hô-va. Bạn đã thực hiện sứ mệnh này thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con biết rõ Ngài là Đức Giê-hô-va ngày càng hơn. Xin cho con nhận biết vị trí Chúa đặt để con trong thế gian và cậy ơn Chúa làm theo lời Ngài dạy, hầu cho qua cuộc đời con, người khác biết Ngài là Đức Giê-hô-va.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top