Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2018

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2018


Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2018

Gióp 23:13-17
Cuộc Đời Con trong Tay Chúa

“Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong; Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ về Đức Chúa Trời như thế nào? Vì sao ông kinh khủng và bủn rủn trước mặt Chúa? Bạn cần có thái độ ra sao khi gặp hoạn nạn, thử thách?

Ông Gióp biết rõ mình đang thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng. Ông khẳng định rằng: “Chính Ngài đã quyết định thì ai làm Ngài đổi ý? Ngài đã muốn điều gì, Ngài nhất định thi hành” (câu 13 BTTHĐ). Đức Chúa Trời là Đấng định kế hoạch và làm thành kế hoạch đó cho cuộc đời của ông. Khi Chúa đã lập, thì không có con người nào, hay cả chính bản thân ông có thể thay đổi: “Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong.” Nghĩ đến thẩm quyền tối cao của Chúa, ông Gióp “kinh khủng trước mặt Ngài… sợ hãi Ngài, lòng bủn rủn, hoảng sợ” (câu 14-16). Ông Gióp sợ hãi vì ông đã quá đau khổ, nên nếu Chúa Toàn Năng tiếp tục giáng họa trên ông, thì làm sao ông chịu nổi. Ông hoảng sợ vì ông nghĩ rằng không biết còn những điều gì khác nữa, hay những thử thách khác nữa Chúa sẽ tiếp tục giáng trên ông: “Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy” (câu 14b). Không biết tai họa trên ông có ngừng chưa! Ông sợ, nhưng ông vẫn vững tin cuộc đời ông nằm trong tay Chúa Toàn Năng.

Vũ trụ do Đức Chúa Trời sáng tạo và điều hành bằng những quy luật theo ý Ngài. Ý tưởng và đường lối của Chúa vô cùng cao xa hơn con người. “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Trong hoàn cảnh thử thách, khó khăn, nhiều con cái Chúa nghi ngờ tình yêu và sự tể trị của Chúa trên cuộc đời mình. Chúa Giê-xu phán: “Dù đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ” (Lu-ca 12:7). Tạ ơn Chúa, vì con chim sẻ dù giá trị nhỏ nhoi Chúa còn không quên, huống chi là con cái yêu dấu của Ngài. Chúa có chương trình cho mỗi con dân Ngài và chương trình đó là tốt đẹp nhất cho chúng ta. Chúng ta cần đặt cuộc đời mình trong tay Chúa và sống thỏa vui trong mọi hoàn cảnh như lời Sứ đồ Phao-lô đã khuyên: “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Sau khi trải qua sự hoạn nạn, gian khổ, chúng ta sẽ nhận được sự vui mừng, phước hạnh, và kinh nghiệm được tình yêu của Chúa trên cuộc đời chúng ta lớn là dường bao.

Bạn có vâng lời Chúa bước đi theo kế hoạch Chúa định cho cuộc đời mình cách vui mừng không?

Tạ ơn Chúa luôn ban cho con điều tốt nhất. Xin Chúa thêm ơn, sức, sự kiên nhẫn, và cho con có đức tin vững vàng khi gặp hoạn nạn. Xin cho con luôn đi theo đường Chúa chọn.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top