Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2017


Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2017

Ê-phê-sô 1:7-10
Phước Hạnh Thiêng Liêng (2)

“Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân sủng Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng” (câu 7-8).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi chọn lựa chúng ta, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những phước hạnh thiêng liêng nào? Những phước hạnh này có ý nghĩa và giá trị thực tiễn gì đối với bạn? Bạn kinh nghiệm những phước hạnh này thế nào?

Trong ân sủng và sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn những người thuộc về Ngài từ buổi sáng thế và ban cho họ sự “cứu chuộc” (câu 7). Trong nguyên nghĩa “cứu chuộc” là từ ngữ để diễn tả giá chuộc một tù nhân chiến tranh, một nô lệ, hay cứu một người khỏi án tử hình. Điều đó giúp chúng ta nhận ra nếu không có Chúa, con người chỉ là nô lệ trong tội lỗi và sự chết là hậu quả tất yếu. Bởi ân sủng, Đức Chúa Trời đã giải thoát con người khỏi hoàn cảnh mà con người không thể tự giải quyết. Hơn thế nữa, trong sự “cứu chuộc bởi huyết Ngài” (câu 7) chúng ta còn “được tha tội.” Từ ngữ “tha tội” có nghĩa là “cất đi” và đem chúng ta trở về hình ảnh của Cựu Ước. Trong Đại Lễ Chuộc Tội (Lê-vi Ký 16), thầy tế lễ phải giết một con dê, rảy máu trên nắp thi ân của Hòm Giao Ước, và đặt tay trên con dê thứ hai, xưng các tội lỗi của dân chúng và đặt tội lỗi của toàn dân trên mình con dê, sau đó đuổi con dê vào đồng vắng để chết tại đó như hình ảnh “cất đi” tội lỗi. Sự tha tội này được thực hiện “theo sự dư dật của ân sủng Ngài” (câu 7). Và vì “ân sủng Ngài” là vô hạn, do đó sự tha thứ cũng là vô hạn (Thi Thiên 103:11-12). Có thể nói, khi một người tin nhận Chúa, người đó sẽ nhận lấy một địa vị mới, một đời sống thánh khiết, và không còn bị định tội (Rô-ma 8:1).

Ngoài ra, để những người được cứu có thể sống và thực hành niềm tin, Đức Chúa Trời cũng ban cho họ sự “khôn ngoan”“thông sáng” (câu 8). “Khôn ngoan” nói đến sự hiểu biết về những giá trị cao quý nhất, hiểu được những vấn đề vĩnh cửu của sự sống và sự chết, Đức Chúa Trời và con người, đời này và đời sau. “Thông sáng” nói đến sự nhận thức về những việc cần theo đuổi và cần tránh. Chúa không chỉ ban cho những người được cứu sự “khôn ngoan” để hiểu biết “sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài” (câu 9) và chương trình của Chúa cho cuộc đời họ, nhưng cũng ban cho họ sự “thông sáng” để áp dụng những hiểu biết đó vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày.

Bạn biết mình nhận được phước hạnh nào sau khi đã được cứu?

Tạ ơn Chúa, bởi sự chết của Chúa Giê-xu mà con nhận được sự cứu rỗi, thoát khỏi án phạt của tội lỗi, và nhận được sự tha tội. Xin cho con sự khôn ngoan để nhận biết ý muốn Chúa và một tấm lòng thuận phục để làm theo ý muốn Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Xin cầu nguyện cho Văn Phẩm Nguồn Sống. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top