Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 8/7/2014

2 Sử Ký 6:12-17
Khi Đến Gần Chúa

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên! Trên trời và dưới đất chẳng có thần nào giống như Chúa. Chúa giữ lời giao ước và lòng nhân từ đối với các đầy tớ Chúa, là những người hết lòng bước đi trước mặt Chúa” (câu 14 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự hạ mình có giá trị nào trước mặt Chúa? Vua Sa-lô-môn hiểu về Đức Chúa Trời như thế nào? Vua nhận biết gì về bản tính Chúa Giê-hô-va? Bản tính của Chúa có giá trị thế nào với chúng ta trong đời hiện tại?

Vua Sa-lô-môn đã xây dựng Đền Thờ Chúa tại Giê-ru-sa-lem, trên núi Mô-ri-a, là nơi Chúa đã chỉ định cho cha của ông là Vua Đa-vít (2 Sử Ký 3:1). Các ban ngành quy định phục vụ trong Đền Thờ đều được thánh hóa, sự vinh quang của Chúa đầy dẫy khắp Đền Thờ. Trong ngày lễ cung hiến Đền Thờ cho Chúa, Vua Sa-lô-môn đã để lại một hình ảnh về sự hạ mình đáng phải có cho bất cứ ai trong dân chúng muốn đến gần tương giao với Chúa: Vua quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện. Một người khôn ngoan, giàu có như Vua Sa-lô-môn, là một vị vua đang được nhiều người chung quanh khắp nơi xa gần tôn sùng mà quỳ gối trước một Đức Chúa Trời thì chỉ có thể hiểu rằng vua nhận biết Đấng đó là quá cao trọng và vĩ đại. Bất cứ ai, việc thể hiện thái độ hạ mình khi đến với Chúa là điều cần thiết, tuy nhiên, phải hiểu rằng sự hạ mình của người đó trước mặt Chúa là để xác định thẩm quyền của Chúa trên cuộc đời mình. Đó là điều kiện để người ấy được chính Đức Chúa Trời nâng lên (Gia-cơ 4:10).

Vua Sa-lô-môn nhận biết về Đức Chúa Trời rõ ràng, giống như Vua Đa-vít, cha mình, mà tuyên bố rằng “không có thần nào giống như Chúa ở trên trời hay dưới đất” (câu 14). Vua đang tuân giữ điều răn thứ nhất trong sự thờ phượng Chúa của mình: “Trước mặt Ta ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ai Cập 20:3). Khi một người đến thờ phượng Đức Chúa Trời thì không thể đồng hóa Ngài với các thần linh khác được. Ngài là Đấng cao cả, tuyệt đối, và duy nhất, không có gì so sánh được.

Không chỉ nhận biết về quyền hạn cao cả của Chúa, Vua Sa-lô-môn cũng nhận biết về bản chất của Chúa nữa: Ngài là Đức Chúa Trời thành tín và giàu lòng thương xót. Vua Sa-lô-môn tin rằng do các mỹ đức đó của Chúa, Ngài sẽ giữ lời đã hứa cùng Vua Đa-vít, cha mình, mà ban ơn cho mình cai trị ngôi nước. Không gì phi lý hơn là một người đến với Đức Chúa Trời mà không hiểu biết về Chúa là Đấng như thế nào. Sự hiểu biết ở đây không phải là những kiến thức trống rỗng, nhưng là kinh nghiệm từ niềm tin chắc chắn vào quyền năng tuyệt đối của Chúa để được nhận lãnh sự ban cho. Bởi đức thành tín và lòng yêu thương đó mà mọi lời hứa của Chúa từ ngày xưa vẫn còn giá trị cho chúng ta là kẻ kính sợ Ngài hôm nay.

Thẩm quyền của Chúa chiếm vị trí nào trong đời sống bạn? Bạn từng kinh nghiệm gì về bản chất thành tín và yêu thương của Chúa trong đời mình?

Lạy Chúa, lòng con muốn nói A-men với Vua Sa-lô-môn mà nhìn nhận rằng không có thần nào giống như Ngài, dù trên trời cao kia hay dưới đất thấp nầy. Xin giúp con tin cậy Chúa trọn đời sống con.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top