Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 7/7/2014

1 Sử Ký 28:9-21
Gia Tài Cha cho Con

“Còn con, Sa-lô-môn, con của cha, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, hẳn Ngài sẽ từ bỏ con đời đời” (câu 9 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít khích lệ Vua Sa-lô-môn như thế nào về công tác xây dựng Đền Thờ? Vua có lời khuyên bảo nào, cảnh cáo nào? Vua Đa-vít đã cố gắng góp phần thế nào trong công tác đó? Gia tài lớn nhất mà Vua Đa-vít để lại cho Hoàng tử Sa-lô-môn là gì?

Trước khi để lại ngôi nước cho con trai là Hoàng tử Sa-lô-môn, Vua Đa-vít đã để lại một di chúc tuyệt vời. Kinh nghiệm nguồn ơn phước dồi dào đến từ Đức Chúa Trời cho mình thể nào, Vua Đa-vít cũng muốn Hoàng tử Sa-lô-môn, con trai mình nhận lãnh phước hạnh đầy tràn giống như vậy. Bí quyết để nhận lãnh phước hạnh từ Chúa là hết lòng và hết linh hồn mà phục vụ Ngài. Đây là quy luật cho sự thờ phượng Chúa của mọi thế hệ, vì Chúa là Đấng Hằng Sống nhìn thấy trong lòng mỗi người. Người nào tìm kiếm Chúa, chính Ngài sẽ tỏ mình cho người. Còn ai chối bỏ Chúa thì sẽ bị Chúa từ bỏ. Vua Đa-vít dặn dò con trai là Hoàng tử Sa-lô-môn hiểu việc xây dựng Đền Thờ nầy rất quan trọng, đó không phải là công tác do nhà vua ủy thác, nhưng do Đức Chúa Trời lựa chọn; vì là phần phước của Vua Sa-lô-môn nên hãy mạnh dạn mà làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng.

Tuy Đức Chúa Trời không muốn dùng Vua Đa-vít làm người xây dựng, nhưng Ngài dùng vua chuẩn bị bản họa đồ thiết kế Đền Thờ và vật liệu. Nhà vua vận động cả dân chúng chuẩn bị thật tốt cho công tác xây dựng Đền Thờ. Công khó của Vua Đa-vít, đã tạo thuận lợi cho Hoàng tử Sa-lô-môn hoàn thành trách nhiệm Chúa giao cho mình. Không những Chúa sử dụng Vua Đa-vít và người Ít-ra-ên, nhưng Ngài cũng dùng Vua Hi-ram ở Ty-rơ cung cấp gỗ, và nhiều thợ chạm trổ lành nghề từ đất nước ấy (2 Sử Ký 2:3-12). Với quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài sử dụng mỗi người, mỗi cách trong sự thờ phượng cùng chung một mục đích: Danh Ngài được tôn thánh! Trong Hội Thánh Chúa ngày nay, nếu mỗi người đều hết lòng trong phần trách nhiệm mình được Chúa giao, thì mục đích của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất tốt lành.

Điều quan trọng nhất mà Vua Đa-vít lưu ý Hoàng tử Sa-lô-môn chính là Đức Chúa Trời của mình. Đó là gia tài lớn nhất: Có Chúa thì sẽ có tất cả, mất Chúa thì không gì tồn tại. Vua Đa-vít không hề nhắn nhủ gì về việc làm sao cai trị vương quốc cho tốt, hay chỉ dạy chiến thuật mở rộng bờ cõi, nhưng ông nhấn mạnh với Hoàng tử Sa-lô-môn việc xây dựng Đền Thờ cho Chúa, đó là điều ưu tiên trên tất cả, và là nền tảng cho sự cai trị lâu dài.

Ưu tư nào lớn nhất của bạn cho những người kế tục mình? Trong cương vị làm cha mẹ, bạn để lại gì cho con, cháu mình làm gia sản? Trong cương vị những người hướng dẫn đi trước, bạn để lại những gương mẫu nào cho thế hệ đàn em?

Cám ơn Chúa vì Ngài là gia sản lớn nhất của đời con. Xin giúp con không bao giờ đánh mất, nhưng hết lòng truyền lại cho thế hệ mai sau.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top