Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 3/7/2014

1 Sử Ký 17:1-6
Thờ Phượng trong Hiểu Biết

“Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết” (Giăng 4:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì thúc giục Vua Đa-vít muốn xây dựng Đền Thờ cho Chúa? Đức Chúa Trời phán bảo gì với Vua Đa-vít qua Tiên tri Na-than? Cần hiểu biết và áp dụng những điều nầy trong sự thờ phượng của chúng ta như thế nào?

Sau khi được an cư trong cung điện mình, Vua Đa-vít nghĩ đến việc xây dựng một nơi cho Hòm Giao Ước của Chúa. Giống như chúng ta, có những lúc Vua Đa-vít nổi bật, nhưng cũng có lúc vua thể hiện một lối sống không đẹp lòng Chúa. Chúa Giê-xu dạy chúng ta rằng: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:31-33). Trên thực tế, chúng ta ít khi nghĩ đến Đức Chúa Trời trước hết, mà cứ bận lòng vì những khó khăn trong đời sống của mình. Phải luôn nghĩ đến Chúa, và nhờ Ngài soi sáng để giải quyết các khó khăn hằng ngày.

Khi Vua Đa-vít nêu ra ý định tốt lành về việc muốn xây dựng Đền Thờ cho Chúa, thì vua có được sự đồng tình của Tiên tri Na-than: “Vua hãy làm mọi điều lòng mình muốn vì Đức Chúa Trời ở cùng vua” (câu 2). Tuy nhiên, đó không phải là ý muốn của Chúa cho Vua Đa-vít. Mỗi chúng ta cần hiểu rõ ý Chúa muốn mình làm việc gì cho Ngài, thì công việc đó mới có giá trị lớn cho Chúa. Khuynh hướng chung của nhiều người là thích làm điều mình muốn cho Chúa hơn là tìm hiểu điều Chúa muốn mình làm.

Chúa sai Tiên tri Na-than đến nói với Vua Đa-vít rằng, vua không phải là người Chúa chọn để xây dựng Đền Thờ cho Ngài. Chúa giải thích: Trải qua bao thế hệ, Chúa dẫn dắt dân Chúa từ trước đến nay, Chúa không bao giờ đòi hỏi cho Ngài điều đó, vì Chúa không hề ở trong đền đài bằng vật chất như cách những dân tộc khác làm cho các thần tượng hư không của họ, và đó cũng là điều mà trước hết con dân Chúa phải nhận thức về Đức Chúa Trời Hằng Sống mà mình đang thờ phượng. Thật rất dễ dàng con dân Chúa giới hạn Ngài trong một không gian nhất định nào đó: Trong Đền Thờ, nơi bục giảng, trong ngày Chúa Nhật…, biến Chúa của mình trở thành một thứ thần tượng.

Tại làng Si-kha xứ Sa-ma-ri, Chúa phán với người phụ nữ múc nước giếng: “Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết” (Giăng 4:22). Sự thờ phượng Chúa và hiểu biết Chúa phải đi đôi với nhau thì của lễ thờ phượng mới được vui lòng Chúa.

Bạn có thật sự tìm biết Chúa muốn dùng mình trong lãnh vực nào không? Nếu sự đòi hỏi của Chúa khác hơn điều bạn muốn, bạn có vui lòng vâng phục không?

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con mỗi ngày càng hiểu Chúa nhiều hơn, mọi của lễ thờ phượng con dâng lên không phải để làm con thỏa mãn nhưng để làm Chúa vui lòng.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top