Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 25/7/2014

Cô-lô-se 2:6-15
Đâm Rễ và Kết Quả

“Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu Cô-lô-se điều gì? Điều ông nhắc họ có phải là điều họ phải đâm rễ lập nền không? Đời sống bạn đang đâm rễ nơi đâu? Kết quả thế nào?

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng nếu đã có khởi đầu tốt là tiếp nhận Chúa Giê-xu thì phải tiếp tục tin cậy và sống với Ngài như vậy. Để đem lại kết quả dư dật, chúng ta phải đâm rễ trong Đấng Cơ Đốc và tăng trưởng trong đức tin. Kết quả sinh ra sự cảm tạ dư dật. Lòng biết ơn là tất cả những gì chúng ta có thể dâng lên Chúa, vì ngay cả phương tiện để chúng ta có thể cảm tạ cũng được Ngài ban cho. Trái đầu mùa, phần mười chúng ta dâng, và những lời chúng ta nói, tất cả là để thể hiện lòng biết ơn của chúng ta. Nhưng, để có thể dâng lên Chúa lòng biết ơn chân thành, chúng ta phải không ngừng tăng trưởng. Đời sống Cơ Đốc là một quá trình tăng trưởng, với mục tiêu là sự toàn thiện, trọn vẹn. Chắc chắn, Chúa Giê-xu thúc giục chúng ta tăng trưởng khi Ngài phán: “Các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” (Ma-thi-ơ 5:48). Dấu hiệu của một môn đệ thật là sự khao khát được toàn thiện và sẵn sàng trả giá cho điều đó.

Từ đầu đến cuối thư tín Cô-lô-se, Sứ đồ Phao-lô tập trung vào sự đầy trọn trong Chúa Giê-xu (câu 9). Ở trong Chúa Giê-xu là sống trong sự đầy trọn nầy, luôn luôn ý thức sự hiện diện của Ngài. Điều Chúa Giê-xu ban cho là sự sống đầy trọn, dẫn đến kết quả thuộc linh. Theo mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta trở nên có kết quả khi đâm rễ trong Ngài. Sứ đồ Phao-lô không cổ động cho lãnh vực trừu tượng thuộc linh, mà đề cập trực tiếp đến những thực tế trong cuộc sống. Do đó, ông nhấn mạnh: “Sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài” (câu 9).

Sứ đồ Phao-lô nói rằng với những bông trái của đức tin, chúng ta không thể để mình lệ thuộc vào “triết học và lời giả dối rỗng tuếch” (câu 8). Trọng tâm của Phúc Âm là Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta được đồng chết và đồng sống lại bằng cách đóng đinh bản chất xác thịt của chúng ta vào thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha (câu 12-15). Đây chính là nền tảng cho đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta phải thận trọng với những tư tưởng khiến mình không tập trung vào “Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh vào thập tự giá”

(1 Cô-rinh-tô 2:2).

Bạn có “những khao khát” gì trong cuộc sống? Bạn đâm rễ và lập nền đức tin của bạn trong Chúa như thế nào? Bạn đang sống trong “sự đầy trọn” của Đấng Cơ Đốc ở mức độ nào?

Lạy Chúa, con mong muốn được làm môn đệ thật của Ngài, và kinh nghiệm sự sống đầy trọn mà Ngài ban cho con. Xin giúp con giữ những ưu tiên của con ở trong Ngài, để đời sống con có thể sinh bông trái Thánh Linh.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top