Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 24/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 24/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 24/7/2014

Cô-lô-se 1:24-2:5
Vui Mừng trong Gian Khổ

“Hiện nay tôi vui mừng trong sự gian khổ vì anh em, và cũng vì thân thể Ngài là Hội Thánh, mà đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Christ” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Bạn nghĩ gì về những gian khổ trong đời sống Cơ Đốc nhân? Giải thích ý nghĩa câu 24. Điều gì đã giúp Sứ đồ Phao-lô vui mừng trong sự gian khổ? Bạn học được gì từ kinh nghiệm nầy của ông?

Sứ đồ Phao-lô vui mừng bởi ông có thể chịu khổ vì ích lợi thuộc linh của tín hữu Cô-lô-se. Điều nầy không giống với suy nghĩ thông thường của chúng ta. Khi đến với Chúa Giê-xu, chúng ta thường xin được tránh những khó khăn và đau khổ, mặc dù chúng ta được cứu chuộc bởi sự thống khổ của Ngài. Chắc chắn, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta trao gánh nặng cho Ngài, đồng thời Ngài cũng mời gọi chúng ta gánh lấy ách của Ngài (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Sứ đồ Phao-lô vui mừng trong sự gian khổ, nhưng không phải vì ông là người thích tự hành hạ mình. Sự gian khổ của ông biến thành vui mừng vì được dự phần trong sự thống khổ của Đấng Cơ Đốc. Ông đã đưa ra một lời tuyên bố đáng ngạc nhiên: “Tôi… đem thân xác mình hoàn tất phần còn lại trong sự thương khó của Đấng Cơ Đốc” (câu 24). Sẽ thật sai lầm nếu cho rằng sự thống khổ của Chúa Giê-xu còn thiếu sót về bất cứ phương diện nào. Nhưng tại đây, ông Phao-lô đang nghĩ tới mối liên hệ giữa con dân Chúa với Chúa khi ông còn là Sau-lơ bức hại Hội Thánh, nhưng Chúa lại nói với ông “sao ngươi bắt bớ Ta?” Rõ ràng khi chúng ta chịu khổ thì Chúa cũng cảm nhận và liên hệ đến sự chịu khổ của chúng ta. Như vậy, điều ông Phao-lô muốn nói đến ở đây là sự gian khổ ông phải chịu khi rao truyền Danh Chúa cho đồng bào. Ông vui mừng vì qua sự gian khổ ông chịu đó, ông biết mình đang mang lấy sự thống khổ của Đấng Cơ Đốc, đồng thời ông cũng góp phần mở mang Hội Thánh Chúa trên đất. Như Sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần sẵn sàng chịu gian khổ vì sự tăng trưởng và ích lợi thuộc linh của Hội Thánh; được như vậy, chúng ta đang chia sẻ và hoàn tất sự thống khổ của Chúa Giê-xu. Sự gian khổ không phải là điểm cuối cùng, đó là cái giá chúng ta phải trả cho sự trọn vẹn mà chúng ta được truyền phải đẩy mạnh và hướng tới. Lòng sốt sắng của Sứ đồ Phao-lô đã làm phong phú đời sống tín hữu Cô-lô-se thật đáng ghi nhớ (1:28-2:5). Sự sẵn sàng chịu khổ là điều chứng thực cho kết ước của ông trong lãnh vực nầy.

Để đạt những mục tiêu thuộc linh, nếu cần, bạn sẵn sàng chịu khổ đến mức độ nào? Chúa muốn bạn có cam kết gì với những mục tiêu đó?

Lạy Chúa, xin giúp con sống với điều con tin, sẵn sàng chịu khổ vì sự tăng trưởng của anh chị em trong Chúa; giúp con vui mừng vì được dự phần trong sự thống khổ của Đấng Cơ Đốc.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top