Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 22/7/2014

1 Các Vua 9:1-28
Lời Cảnh Cáo của Đức Chúa Trời

“Nhưng nếu con hoặc con cháu của con quay khỏi Ta, không tuân giữ các điều răn và luật lệ Ta đã truyền phán, mà đi phục vụ các thần khác và thờ lạy chúng, thì Ta sẽ truất Ít-ra-ên khỏi đất Ta đã ban cho họ. Còn Đền Thờ mà Ta đã biệt riêng ra thánh cho Danh Ta thì Ta cũng sẽ loại bỏ khỏi mặt Ta; và Ít-ra-ên sẽ trở thành đề tài cho mọi dân tộc đàm tiếu và chế nhạo” (câu 6, 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời hứa gì và nhắc Vua Sa-lô-môn điều gì? Nguyên tắc thuộc linh bất di bất dịch được nhắc đến trong sứ điệp mà Đức Chúa Trời truyền cho Vua Sa-lô-môn là gì? Bạn vận dụng nguyên tắc nầy ra sao trong đời sống hằng ngày?

Đức Chúa Trời hiện ra với Vua Sa-lô-môn lần thứ hai kể từ ngày ông lên ngôi vua. Trong lần hiện ra thứ hai, lời hứa của Đức Chúa Trời với Vua Sa-lô-môn được làm mới lại sau khi các công trình xây dựng đã hoàn tất. Vua Sa-lô-môn tiếp nhận sứ điệp từ Đức Chúa Trời nhưng với thái độ khác lần trước.

Đức Chúa Trời xác nhận những gì Ngài đã hứa với Vua Đa-vít và nhắc Vua Sa-lô-môn cẩn thận giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời (Châm Ngôn 4:23) và bước đi trong sự vâng lời Ngài. Nếu Vua Sa-lô-môn vâng lời Đức Chúa Trời, ngôi nước ông sẽ được vững bền và người Ít-ra-ên sẽ được Ngài ban phước. Nhưng nếu Vua Sa-lô-môn và dòng dõi ông không vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ cất các phước lành và đem người Ít-ra-ên ra khỏi đất hứa. Chẳng những vậy mà các công trình xây dựng của người Ít-ra-ên sẽ bị tàn phá. Một lần nữa nguyên tắc thuộc linh bất di dịch được nhắc lại: Vâng lời dẫn đến phước hạnh, không vâng lời dẫn đến chỗ bị trách phạt. Điều đáng buồn là Vua Sa-lô-môn tỏ ra hời hợt với lời cảnh cáo nầy. Dần dần, ông xa lìa Đức Chúa Trời, nên sau nầy Đức Chúa Trời đã đoạt lấy nước khỏi tay ông và ban cho đầy tớ của ông (1 Các Vua 11:11).

Chúng ta vẫn thường đối mặt với những cám dỗ lớn và dễ dàng thất bại sau khi đạt được những thành công trong chức vụ, Vua Sa-lô-môn cũng vậy. Ông tiêu biểu cho nhiều người giữa vòng chúng ta ngày nay: Có khởi đầu tốt nhưng kết cuộc không tốt bởi không quan tâm đến lời khuyên răn, cảnh cáo của Đức Chúa Trời.

Bạn có khởi đầu với Đức Chúa Trời thể nào? Để có kết cuộc tốt lành bạn nên tránh điều gì và dốc lòng dốc sức làm gì?

Lạy Chúa, xin giúp con tôn vinh Ngài trong suy nghĩ, lời nói, và việc làm của con suốt cuộc đời con. Nguyện con chẳng bao giờ khinh lờn hay xem nhẹ lời răn dạy của Ngài.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top