Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2014


Sống Với Thánh Kinh: 21/7/2014

1 Các Vua 8:31-66
Lời Cầu Nguyện của Một Vị Vua

“Khi Ít-ra-ên, con dân của Ngài, bị kẻ thù đánh bại vì phạm tội với Ngài, nếu họ trở lại với Ngài, xưng nhận Danh Ngài và cầu nguyện nài xin với Ngài trong Đền Thờ nầy, thì xin Chúa trên trời lắng nghe, tha tội cho dân Ít-ra-ên của Ngài và khiến họ trở về đất mà Chúa đã ban cho tổ phụ họ” (câu 33, 34 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cầu nguyện cho ai? Ý chính trong lời cầu nguyện của ông là gì? Điều gì khiến ông cầu nguyện như thế? Bạn sẽ cầu nguyện cho ai và cầu nguyện thế nào hôm nay?

Nhân lễ khánh thành và cung hiến Đền Thờ kéo dài hai tuần lễ, Vua Sa-lô-môn nhắc nhở người Ít-ra-ên về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Sau đó ông cầu nguyện cho gia đình ông, cho các công dân phạm tội, các khách lạ và cho dân tộc của ông nếu trong tương lai họ bị lưu đày, và cho cả những Dân Ngoại nữa. Ý chính trong lời cầu nguyện khá dài nầy là cầu xin Đức Chúa Trời tỏ lòng thương xót sau khi họ phạm tội và kêu cầu Ngài với tấm lòng ăn năn thống hối. Ai phạm tội sẽ bị trách phạt, nhưng ai thật lòng ăn năn sẽ nhận được sự tha thứ và hưởng được phước hạnh. Lời cầu nguyện cho người Ít-ra-ên được Đức Chúa Trời nghe và nhậm lời, về sau người Ít-ra-ên bị lưu đày vì phạm tội với Đức Chúa Trời, nhưng rồi Ngài đã đem họ trở lại quê hương để xây dựng lại Đền Thờ và phục vụ Ngài.

Vua Sa-lô-môn bày tỏ niềm tin rằng Đức Chúa Trời luôn nghe lời cầu xin của dân Ngài. Niềm tin của ông phát xuất từ chỗ Đức Chúa Trời chọn lựa người Ít-ra-ên làm tuyển dân của Ngài. Những việc làm Đức Chúa Trời trong quá khứ là cơ sở để họ tin rằng Ngài sẽ tiếp tục yêu thương, dẫn dắt họ trong hiện tại và tương lai. Sau khi cầu nguyện, Vua Sa-lô-môn chúc phước cho người Ít-ra-ên và khuyên họ giữ lòng chân thật và tôn kính với Đức Chúa Trời. Vua Sa-lô-môn cũng quan tâm cầu nguyện cho những dân tộc khác biết Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chứ chẳng có ai khác (câu 60).

Một số ý tưởng trong phân đoạn nầy được nhìn thấy rõ qua chức vụ của Chúa Giê-xu. Trong Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời thật ngự trên trái đất (Giăng 1:14). Trong Chúa Giê-xu “Danh” Đức Chúa Trời được mọi người biết đến (Giăng 17:6, 26), và Ngài công bố rằng Ngài là “Đền Thờ” thật và là “Đền Thờ” cuối cùng (Giăng 2:19-22). Ở trong Ngài những nhu cầu sâu xa của con người sẽ được đáp ứng với điều kiện họ tin và vâng lời Ngài.

Sau khi suy ngẫm nội dung lời cầu nguyện của Vua Sa-lô-môn, bạn nghĩ thế nào về nội dung của những lời cầu nguyện mà bạn dâng lên Đức Chúa Trời mỗi ngày?

Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện để lời cầu nguyện của con không chỉ quanh quẩn với nhu cầu của bản thân, gia đình mà vươn xa đến những nhu cầu của Hội Thánh và nhu cầu sâu xa của cả thế giới nầy.

*Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh này cho những người cần nghiên cứu Lời Chúa.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top